ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З КРЕДИТОРАМИ

В результаті вивчення глави 19 студент повинен:

знати

 • • основні поняття, класифікацію, методику оцінки і способи бухгалтерського обліку розрахунків з іншими кредиторами;
 • • аналітичний облік і документообіг за вказаними розрахунками;
 • • особливості проведення інвентаризації розрахунків та розкриття інформації по іншим розрахунками в бухгалтерській звітності;

вміти

 • • використовувати отримані теоретичні знання в області бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості для розуміння, аналізу, оцінки організації бухгалтерського обліку розрахунків з кредиторами в установах державного сектора і формування бухгалтерської облікової політики;
 • • аргументувати і доводити питання відображення інших розрахунків з кредиторами в бухгалтерському обліку та звітності;
 • • орієнтуватися в системі законодавства і нормативних правових актів, що регламентують облік інших розрахунків з кредиторами;

володіти

 • • навичками самостійної роботи з правовими актами та науковою літературою;
 • • навичками аналізу нових теоретичних розробок в області обліку розрахунків з кредиторами;
 • • сучасними методами збору, реєстрації та узагальнення в бухгалтерському обліку та звітності фактів господарського життя, пов'язаних з урахуванням інших розрахунків з кредиторами.

Облік розрахунків з іншими кредиторами

Облік інших розрахунків з кредиторами здійснюється на рахунку 030400000 "Інші розрахунки з кредиторами", що містить відповідні аналітичні коди виду синтетичного рахунки об'єкта обліку (табл. 19.1).

Таблиця 19.1. Структура рахунку 030400000 "Інші розрахунки з кредиторами"

Аналітичні групи синтетичного рахунки 030400000 "Інші розрахунки з кредиторами"

Аналітичні види в розрізі кожної групи синтетичного рахунки 0 304 00 000 «Інші розрахунки з кредиторами"

код Косгеї

0 304 01000 "Розрахунки за коштами, отриманими в тимчасове розпорядження"

0

 • 700 - збільшення зобов'язань
 • 800 - зменшення зобов'язань

0 304 02 000 «Розрахунки з депонентами"

0

0 304 03 000 «Розрахунки за утримань із виплат з оплати праці"

0

030404000

"Внутрішньовідомчі

розрахунки "

0

100 - доходи 200 - витрати 300 - надходження нефінансових активів 400 - вибуття нефінансових активів

500 - надходження фінансових активів 600 - вибуття фінансових активів

 • 700 - збільшення зобов'язань
 • 800 - зменшення зобов'язань

030405 000 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовим органом"

0

200 - витрати 300 - надходження нефінансових активів 500 - надходження фінансових активів 800 - зменшення зобов'язань

0 304 06 000 «Розрахунки з іншими кредиторами"

0

 • 700 - збільшення зобов'язань
 • 800 - зменшення зобов'язань

Рахунок 030401 000 "Розрахунки за коштами, отриманими в тимчасове розпорядження" призначений для обліку сум, що надійшли

в тимчасове розпорядження установи і підлягають при настанні певних умов поверненню або перерахуванню за призначенням.

Аналітичний облік коштів, що надійшли в тимчасове розпорядження установи, ведеться на многографной картці по кожному одержувачу в розрізі видів надходжень і напрямків використання коштів.

Облік операцій за рахунком ведеться в Журналі операцій з безготівковими коштами.

Операції за рахунком оформляються на підставі документів, які додаються до виписки.

Рахунок 030402 000 "Розрахунки з депонентами" призначений для обліку сум оплати праці та стипендій, не отриманих у встановлений термін.

Аналітичний облік депонованих сум по оплаті праці та стипендій ведеться в Книзі аналітичного обліку депонованої оплати праці, грошового забезпечення військовослужбовців та стипендій в розрізі одержувачів депонованих сум і видів виплат.

Облік операцій за рахунком ведеться в Журналі операцій розрахунків з оплати праці.

Рахунок 030403 000 "Розрахунки за утримань із виплат з оплати праці" призначений для обліку розрахунків по утримань із заробітної плати та грошового забезпечення, стипендій; безготівковими перерахуваннями на рахунки у вклади співробітників установи; внескам за договорами добровільного страхування; внесками на пенсійне страхування; сумам членських профспілкових внесків; виконавчими листами та іншими документами.

Утримання виробляються на підставі відповідних документів: письмових заяв працівників, договорів добровільного страхування, виконавчих листів та інших документів.

Аналітичний облік за рахунком ведеться в Картці обліку коштів і розрахунків в розрізі одержувачів утриманих сум і видів утримань.

Облік операцій за рахунком ведеться в Журналі операцій розрахунків з оплати праці.

Операції за рахунком оформляються на підставі документів, які додаються до виписки.

Рахунок 0 304 04 000 «Внутрішньовідомчі розрахунки" призначений для обліку розрахунків між головним розпорядником, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, що знаходяться в їхньому віданні установ (головним адміністратором джерел фінансування дефіциту бюджету, адміністраторами джерел фінансування дефіциту бюджету; головним адміністратором доходів бюджету, адміністраторами доходів бюджету ), також розрахунків між

головною установою та його відокремленими структурними підрозділами з надходження та вибуття нефінансових, фінансових активів та зобов'язань між ними.

Внутрішньовідомчі розрахунки групуються за доходами (надходжень) і витрат (виплат).

Аналітичний облік за рахунком ведеться в Картці обліку коштів і розрахунків в розрізі учасників розрахунків (утримань).

Облік операцій за рахунком ведеться у відповідності до змісту факту господарського життя: в Журналі операцій з безготівковими коштами, в Журналі операцій розрахунків з підзвітними особами, в Журналі операцій розрахунків з постачальниками та підрядниками, в Журналі операцій розрахунків з дебіторами за доходами, в Журналі операцій з вибуття та переміщення нефінансових активів, в Журналі за іншими операціями.

У дебеті відповідних рахунків аналітичного обліку рахунку 030404000 "Внутрішньовідомчі розрахунки" відображаються:

 • - безоплатна передача об'єктів нефінансових активів в рамках руху об'єктів між установами, підвідомчими одному головному розпоряднику (розпоряднику) бюджетних коштів;
 • - суми грошових коштів, перерахованих головним розпорядником, розпорядником, одержувачем бюджетних коштів, головним адміністратором, адміністратором джерел фінансування дефіциту бюджету з єдиного рахунку бюджету на банківські рахунки розпорядників, одержувачів бюджетних коштів, адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету, відкритих їм в кредитних організаціях;
 • - суми розподілених коштів бюджету, перерахованих одержувачам бюджетних коштів, адміністраторам джерел фінансування дефіциту бюджету з банківських рахунків;
 • - у одержувачів бюджетних коштів, в тому числі у головних розпорядників (розпорядників) як одержувачів, адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету, в тому числі у головних адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету як адміністраторів, відкликання коштів бюджету та повернення невикористаних бюджетних коштів;
 • - перерахування грошових коштів в рамках розрахунків між відокремленим підрозділом без права юридичної особи, що здійснює повноваження з ведення бюджетного обліку, і головною установою;
 • - у одержувачів бюджетних коштів (адміністраторів доходів бюджету), що здійснюють окремі повноваження щодо нарахування і обліку платежів до бюджету, суми розрахунків за надходженнями в дохід бюджету повернень дебіторської заборгованості минулих років

в відшкодування заподіяної шкоди майну, недостачі грошових коштів, а також інших платежів, оформлених сповіщення (ф.0504805);

- після закриття фінансового року суми бюджетних коштів, отриманих і використаних за поточний фінансовий рік одержувачами бюджетних коштів (адміністраторами джерел фінансування дефіцитів бюджетів) на їх банківські рахунки, а також суми завершених у фінансовому році розрахунків з безоплатного надходження (передачі) нефінансових, фінансових активів ( зобов'язань).

За кредитом відповідних рахунків аналітичного обліку рахунку 030404000 "Внутрішньовідомчі розрахунки" відображаються:

 • - безоплатне одержання об'єктів нефінансових активів в рамках руху об'єктів між установами, підвідомчими одному головному розпоряднику (розпоряднику) бюджетних коштів;
 • - прийом вкладень в об'єкти фінансових активів при їх безоплатному отриманні від установ, підвідомчих одному головному розпоряднику (розпоряднику) бюджетних коштів;
 • - надходження на депозитний рахунок коштів бюджету, перерахованих з особових рахунків в органі казначейства, залишків грошових коштів;
 • - зарахування на депозитний рахунок коштів бюджету, перерахованих з рахунків в кредитній організації;
 • - у головного розпорядника (розпорядника) бюджетних коштів, головних адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету відкликання коштів бюджету по установах, що знаходяться в їхньому віданні;
 • - у одержувачів бюджетних коштів, адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету, а також у головних розпорядників (розпорядників) бюджетних коштів як одержувачів, головних адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету як адміністраторів надані на банківські рахунки бюджетні кошти;
 • - надходження грошових коштів головному установі (відокремленому підрозділу) від відокремленого підрозділу (головної установи);
 • - після закриття фінансового року суми бюджетних коштів, використаних за поточний фінансовий рік одержувачами бюджетних коштів (адміністраторами джерел фінансування дефіциту бюджету), а також суми завершених у фінансовому році розрахунків з безоплатної передачі (надходження) нефінансових, фінансових активів (зобов'язань) відображаються у адміністраторів доходів бюджету, які здійснюють окремі повноваження з адміністрування касових надходжень до бюджету, суми розрахунків за надходженнями в дохід бюджету повернень дебіторської заборгованості минулих років, відшкодувань завданих збитків майну, недостачі грошових коштів, а також інших платежів, нарахованих підвідомчим йому одержувачем бюджетних коштів (адміністратором доходів бюджету) на підставі Сповіщення (ф. 0504805);
 • - надходження грошових коштів на банківські рахунки установ в розрізі кодів класифікації доходів бюджетів, кодів класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів, повернення зазначених надходжень, а також надходження бюджетних коштів від головних розпорядників (розпорядників) бюджетних коштів підвідомчим їм розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів, на здійснення виплат за видатками, джерелами фінансування дефіциту бюджету, відображених на відповідних рахунках аналітичного обліку рахунку 0 304 04 000 «Всередині відомчі розрахунки "в розрізі кодів класифікації видатків бюджетів, кодів класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів.

Рахунок 030405 000 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовим органом" призначений для обліку установою розрахунків по платежах з бюджету з фінансовими органами.

Платежі з бюджету враховуються на підставі документів, доданих до виписки з рахунку бюджету, що надається фінансовим органом відповідним одержувачам коштів бюджету (адміністраторам джерел фінансування дефіциту бюджету).

Облік операцій за рахунком ведеться в Журналі операцій з безготівковими коштами.

Операції за рахунком оформляються на підставі документів, які додаються до виписки.

Рахунок 030406000 "Розрахунки з іншими кредиторами" призначений для обліку розрахунків з кредиторами за операціями, що виникають в ході ведення діяльності установи і не передбачених для відображення на інших рахунках обліку Єдиного плану рахунків.

Аналітичний облік за рахунком ведеться в Картці обліку коштів і розрахунків в розрізі кредиторів за видами формованих розрахунків і сум прийнятих зобов'язань (заборгованості).

Облік операцій за рахунком ведеться в Журналі за іншими операціями.

Рахунок призначений для відображення в бюджетному обліку операцій з приймання-передачі об'єктів фінансових, нефінансових активів і зобов'язань при створенні бюджетного, автономного установи шляхом зміни типу казенного установи протягом фінансового року в разі прийняття державними органами влади (державними органами), органами місцевого самоврядування, які здійснюють щодо державного (муніципального) установи повноваження і функції засновника, рішення про надання установі субсидій з відповідними до го бюджету на відшкодування нормативних витрат, пов'язаних з наданням їм відповідно до державного (муніципальним) завданням державних (муніципальних) послуг (виконанням робіт).

Переклад показників активів і зобов'язань, сформованих за результатами діяльності казенного установи з початку поточного фінансового року та значаться на відповідних рахунках бюджетного обліку (в розрізі аналітичних даних, підтверджених регістрами аналітичного обліку (відомостями, картками і т.д.)) здійснюється на дату зміни типу казенного установи на бюджетне (автономне) на підставі Довідки (ф. 0504833).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >