ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

В результаті вивчення глави 20 студент повинен:

знати

 • • законодавчі та нормативні документи, що регламентують облік фінансових результатів;
 • • особливості відображення в обліку операцій з доходами і витратами;
 • • документообіг з обліку фінансових результатів;
 • • розкриття інформації про фінансові результати в бухгалтерській звітності;

вміти

 • • використовувати отримані теоретичні знання в області обліку фінансових результатів;
 • • аргументувати і доводити питання відображення обліку сум нарахованих доходів і витрат, а також операцій з укладання рахунків;

володіти

 • • навичками самостійної роботи з правовими актами та науковою літературою;
 • • методикою аналізу документообігу в області обліку фінансових результатів;
 • • сучасними методами збору, реєстрації та узагальнення сум нарахованих витрат і доходів установи і відображення в бухгалтерському обліку та звітності фактів господарського життя, пов'язаних з фінансовим результатом діяльності установи.

Облік фінансових результатів. Доходи і витрати установи

Рахунок 040000000 "Фінансовий результат" призначений для узагальнення інформації про результати фінансової діяльності установ за поточний фінансовий рік і за минулі фінансові періоди.

Для обліку фінансового результату застосовуються такі рахунки:

 • - 0 40100 000 "Фінансовий результат економічного суб'єкта";
 • - 0 402 00 000 «Результат по касових операціях бюджету" (табл. 20.1).

Рахунок 040100000 "Фінансовий результат економічного суб'єкта" призначений для відображення результату фінансової діяльності установ, а також фінансового результату публічно-правового освіти за результатами виконання відповідного бюджету бюджетної системи РФ, кошторису установи за поточний фінансовий рік і за минулі фінансові періоди. Облік операцій по рахунках ведеться в Журналах за іншими операціями. Рахунок 040100000 "Фінансовий результат господарюючого суб'єкта" активно-пасивний (табл. 20.2).

Структура рахунку 0 40100 000 "Фінансовий результат господарюючого суб'єкта" представлена в табл. 20.3.

Відображення в обліку результату фінансової діяльності установи щодо поточної діяльності, минулих звітних періодів

Рахунки 0 40110 000 "Доходи поточного фінансового року" і 0 40120 000 "Витрати поточного фінансового року" призначені для обліку установою за методом нарахування фінансового результату поточної діяльності установи.

Фінансовий результат поточної діяльності визначається як різниця між нарахованими доходами та нарахованими витратами установи за звітний період. Суми нарахованих доходів установи зіставляються з сумами нарахованих витрат, при цьому кредитний залишок за вказаними вище рахунках відображає позитивний результат, дебетовий - негативний.

Оцінка доходів проводиться за продажною ціною, суму угоди, зазначеної в договорі, визнання доходів здійснюється за методом нарахування, дата визнання визначається за датою переходу права власності на послугу, товар, готову продукцію, роботу.

При виконанні робіт, наданні послуг за довгостроковими договорами, в яких вказані етапи виконання, якщо неможливо визначити дату переходу власності, застосовується рівномірний віднесення доходів і витрат на фінансовий результат діяльності

Таблиця 20.1. Фрагмент Плану рахунків бюджетного обліку. Розділ 4. Фінансовий результат

Найменування балансового рахунку

Синтетичний рахунок об'єкта обліку

Найменування групи

Найменування виду

коди рахунку

синтетичний

аналітичний

група

ВИД

Розділ 4. Фінансовий результат

Фінансовий результат економічного суб'єкта

401

0

0

1

Доходи поточного фінансового року

За видами доходів

2

Витрати поточного фінансового року

За видами витрат

3

Фінансовий результат минулих звітних періодів

4

Доходи майбутніх періодів

За видами доходів

5

Витрати майбутніх періодів

За видами витрат

Результат по касових операціях бюджету

402

0

0

1

надходження

За видами надходжень

2

вибуття

За видами вибуття

3

Результат минулих звітних періодів по касовому виконанню бюджету

Таблиця 20.2. Рахунок 040100000 "Фінансовий результат економічного суб'єкта"

040100000 "Фінансовий результат економічного суб'єкта"

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Сп - фінансовий результат на початок звітного періоду (негативний результат)

Сп - фінансовий результат на кінець звітного періоду (позитивний результат)

Визнання витрат установи за звітний період Оборот по дебет) '

Ск - фінансовий результат на кінець звітного періоду (негативний результат)

Визнання доходів установи за звітний період Оборот по кредиту

Ск - фінансовий результат на кінець звітного періоду (позитивний результат)

установи або їх списання відповідно до кошторису або плану фінансово-господарської діяльності.

Сформована за результатами діяльності установи собівартість виконаних установою робіт, наданих послуг, реалізованої готової продукції відображається на відповідних рахунках фінансового результату поточного фінансового року в зменшення доходу від надання платних послуг (робіт), реалізації готової продукції, відповідно.

При завершенні фінансового року суми нарахованих доходів і визнаних витрат за методом нарахування, відображені на відповідних рахунках фінансового результату поточного фінансового року, закриваються на фінансовий результат минулих звітних періодів.

Для обліку операцій з формування фінансового результату діяльності установи в розрізі груп об'єктів обліку, що становлять фінансовий результат, також призначені рахунки 040110000 і 040 120 000.

Для визначення фінансового результату діяльності установи доходи і витрати групуються за видами доходів (витрат) відповідно казенними установами, бюджетними установами - в розрізі кодів класифікації операцій сектора державного управління; автономними установами - в розрізі видів надходжень (виплат), передбачених планом фінансово-господарської діяльності установи.

Формування окремого обліку за видами доходів (витрат) на рахунках фінансового результату поточного фінансового року, в тому числі для цілей податкового (управлінського) обліку, здійснюється в порядку, встановленому головним адміністратором коштів бюджету, органом, що здійснює функції і повноваження засновника, актом установи, що приймається при формуванні облікової політики установи.

У табл. 20.4 представлені приклади бухгалтерських записів за рахунком 0 40110 000, а в табл. 20.5 - по рахунку 0 40120 000.

Аналітичні групи синтетичного рахунки 040100000 "Фінансовий результат економічного суб'єкта"

Аналітичні види в розрізі кожної групи синтетичного рахунки 040100000 "Фінансовий результат економічного суб'єкта"

код Косгеї

040110000 "Доходи поточного фінансового року"

0

 • 100 - доходи економічного суб'єкта
 • 110 - податкові доходи
 • 120 - доходи від власності
 • 130 - доходи від надання платних послуг
 • 140 - доходи від сум примусового

вилучення

 • 150 - доходи від безоплатних надходжень від бюджетів
 • 151 - доходи від надходжень від інших бюджетів бюджетної системи РФ

040120000 "Витрати поточного фінансового року"

0

 • 270 - витрати за операціями з активами
 • 271-витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів
 • 272 - витрачання матеріальних запасів
 • 273 - надзвичайні витрати за операціями з активами
 • 290 - інші витрати

0401 30000 "Фінансовий результат минулих звітних періодів"

0

000

040140000 "Доходи майбутніх періодів"

0

000

040150000 "Витрати майбутніх періодів"

0

000

Таблиця 20.4. Бухгалтерські записи по рахунку 040110000 "Доходи поточного фінансового року"

Зміст господарської операції

Первинні документи

Бухгалтерські записи

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

визнання доходів

Акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд)

Акт про прийом-передачу будівлі (споруди) з додатком документів, що підтверджують державну реєстрацію об'єктів нерухомості у встановлених законодавством випадках

Акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд), крім об'єктів основних засобів вартістю до 3000 руб. включно, бібліотечного фонду, коштовностей і ювелірних виробів незалежно від вартості Акт про прийом-передачу груп об'єктів основних засобів (крім будівель, споруд)

Акт про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів основних засобів, документи, що додаються до виписок з рахунків

010000000

"Нефінансові активи" 0 200 00 000 «Фінансові активи"

030000000

"Зобов'язання"

040110000 "Доходи поточного фінансового року" (Косгеї: 110-140,151-153,160, 171-173, 180)

Нарахування сум повернень доходів платникам

Довідка

040110000 "Доходи поточного фінансового року" (Косгеї: 110,120,140, 151-153,160,172,180)

 • 020500 000 "Розрахунки по доходах" (0 20511660, +020521660,020541660, 020551660-0 205 53 660, 020 561 660,
 • 0 205 71660-0 205 75 660, 020 581 660)

Відображення адміністраторами перерахованих в інші бюджети бюджетної системи РФ сум регулюючих доходів органом казначейства

Виписка з особового рахунку адміністратора доходів бюджету

Виписка з особового рахунку адміністратора джерел фінансування дефіциту бюджету

 • 040110110 "Податкові доходи"
 • 040110172 "Доходи від операцій з активами"
 • 021002110 "Розрахунки з фінансовим органом по котрі вступили до бюджету податкових доходів"
 • 0 210 02 430 "Розрахунки з фінансовим органом по надходженнях до бюджету від вибуття невироблених активів"

Списання дебіторської заборгованості за доходами, джерел фінансування дефіциту бюджету, наданими позиками, позиками, нереальною до стягнення

Картка обліку коштів Довідка

040110173

"Надзвичайні доходи від операцій з активами"

 • 020500 000 "Розрахунки по доходах" (+020511660,020521660, +020531660,020541660,
 • 0 205 51660-0 205 53 660, 020 561 660,
 • 0 205 71660-0 205 75 660) 020700000 "Розрахунки за кредитами, позиками (позиками)" (+020711640,020713640, +020714640,020721640,
 • 0 207 23 640 0 207 24 640, +020731640,020733 640)

Зарахування в дохід поточного звітного періоду договірної вартості виконаних і зданих замовнику окремих етапів готової продукції, робіт, послуг

Довідка

0 40140 000 "Доходи майбутніх періодів"

040110130 "Доходи від надання платних послуг"

Списання балансової вартості реалізованих активів

Акт про списання об'єкта основних засобів (крім автотранспортних засобів)

Акт про списання автотранспортних засобів Акт про списання груп об'єктів основних засобів (крім автотранспортних засобів) Акт про списання м'якого та господарського інвентарю

Акт про списання виключених об'єктів бібліотечного фонду, з додатком списків виключених об'єктів бібліотечного фонду

Документи, що додаються до виписок з рахунків

040110172 "Доходи від операцій з активами"

 • 0100 00 000 "Нефінансові активи"
 • 020000000 "Фінансові активи"
 • 0 300 00 000 «Зобов'язання"

Списання витрат, пов'язаних з реалізацією активів

Довідка

040110172 "Доходи від операцій з активами" 040110130 "Доходи від надання платних послуг"

040120200 "Витрати економічного суб'єкта"

Списання з балансового обліку заборгованості за прийнятими зобов'язаннями, незатребуваною кредиторами

 • 0 302 20 000 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями"
 • 020800000 "Розрахунки з підзвітними особами"

040110173 "Надзвичайні доходи від операцій з активами" (з одночасним відображенням суми заборгованості на позабалансовому рахунку 20 "Заборгованість, незатребувана кредиторами")

Списання вироблених вкладень, сформованих під час здійснення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних робіт, щодо яких не отримано позитивні результати

040110172 "Доходи від операцій з активами"

010632420 "Зменшення вкладень в нематеріальні активи - інше рухоме майно установи"

Списання вироблених капітальних вкладень в об'єкти основних засобів і нематеріальних активів, пов'язаних з їх передачею іншим організаціям, за винятком державних і муніципальних організацій, а також фізичним особам

 • 010611410 "Зменшення вкладень в основні засоби - нерухоме майно установи"
 • 010632420 "Зменшення вкладень в нематеріальні активи - інше рухоме майно установи"

Списання вироблених вкладень в об'єкти незавершеного будівництва, знищені в результаті терористичних актів, інших дій, вироблених незалежно від волі установи як правовласника

 • 010611410 "Зменшення вкладень в основні засоби - нерухоме майно установи"
 • 010631 410 "Зменшення вкладень в основні засоби - інше рухоме майно установи"

Списання товарів при їх відпуску замовнику

Вимога-накладна

Накладна на відпуск матеріалів на сторону

040110130 "Доходи від надання платних послуг"

010538440 "Зменшення вартості товарів - іншого рухомого майна установи"

Суми торговельної націнки по товарах реалізованим, відпущеним або списаним внаслідок природного убутку, шлюбу, псування, недостачі і т.п.

0105 39 340 "Збільшення за рахунок націнки вартості товарів - іншого рухомого майна установи" (методом "червоне сторно")

Суми фактичної собівартості виконаних робіт та наданих послуг

 • 0109 60 000 "Собівартість готової продукції, робіт послуг"
 • (Косгеї: 211-226, 271, 272, 290)

Суми проведених витрат, пов'язаних з продажем товарів

0109 90 000 "Витрати обігу"

Позитивна різниця між сумою вкладень і вартістю цінних паперів, крім акцій, а також розміром статутного фонду

Довідка

021500000 "Вкладення в акції та інші форми участі в капіталі"

040110171 "Доходи від переоцінки активів"

Негативна різниця між сумою вкладень і вартістю цінних паперів, крім акцій, а також розміром статутного фонду

040110171 "Доходи від переоцінки активів"

021500000 "Вкладення в акції та інші форми участі в капіталі"

Формування органом, що здійснює функції і повноваження засновника державного (муніципального) бюджетного, автономного установи, розміру участі в державних (муніципальних) установах

0 204 33 530 "Збільшення вартості участі в державних (муніципальних) установах"

040110172 "Доходи від операцій з активами"

При збільшенні розміру участі в результаті надходження нерухомого, особливо цінного майна

Довідка

0 204 33 530 "Збільшення вартості участі в державних (муніципальних) установах"

040110172 "Доходи від операцій з активами"

При зменшенні розміру участі в результаті надходження нерухомого, особливо цінного майна

0 204 33 530 "Збільшення вартості участі в державних (муніципальних) установах"

 • 040110172 "Доходи від операцій з активами"
 • (Методом "червоне сторно")

Відображення адміністратором доходів бюджету сум розподіляються доходів поточного звітного періоду, перерахованих органом казначейства в інші бюджети бюджетної системи РФ

Довідка

040110000 "Доходи поточного фінансового року" (Косгеї: 110,120,140, 172)

 • 021002000 "Розрахунки з фінансовим органом по надходженням до бюджету"
 • (Косгеї: 110,120,140,430, 440)

Надходження до бюджету розподілених доходів, адміністрування яких здійснюється відповідним адміністратором доходів іншого бюджету, відбивається фінансовим органом як адміністратором доходів

 • 0 210 02 000 «Розрахунки з фінансовим органом по надходженням до бюджету"
 • (Косгеї: 110,120,140, 430,440)
 • 040110000 "Доходи поточного фінансового року"
 • (Косгеї: 110. 120,140,172)

Суми позитивної переоцінки

Довідка

040110171 "Доходи від переоцінки активів"

 • 0100 00 000 "Нефінансові активи"
 • 0 200 00 000 «Фінансові активи"
 • 0 300 00 000 «Зобов'язання"

Суми негативної переоцінки

010000000

"Нефінансові активи" 0 200 00 000 «Фінансові активи"

030000000

"Зобов'язання"

040110171 "Доходи від переоцінки активів"

Висновок рахунків поточного фінансового року

Довідка

040110100 "Доходи економічного суб'єкта"

040130000 "Фінансовий результат минулих звітних періодів"

040130000 "Фінансовий результат минулих звітних періодів"

040110100 "Доходи економічного суб'єкта"

Таблиця 20.5. Бухгалтерські записи по рахунку 040120000 "Витрати поточного фінансового року"

Зміст господарської операції

Первинні документи

Бухгалтерські записи

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

зроблені витрати

Акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд)

Акт про прийом-передачу будівлі (споруди), з додатком документів, що підтверджують державну реєстрацію об'єктів нерухомості у встановлених законодавством випадках

Акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд), крім об'єктів основних засобів вартістю до 3000 руб. включно, бібліотечного фонду, коштовностей і ювелірних виробів незалежно від вартості Акт про прийом-передачу груп об'єктів основних засобів (крім будівель, споруд)

Акт про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів основних засобів Документи, що додаються до виписок з рахунків

 • 040120200 "Витрати економічного суб'єкта"
 • (0 40120 211-0 40120 226,

+040120231,040120232, +040120241,040120242,

 • 0 40120 251-0 40120 253,
 • 0 40120 261-0 40120 263,
 • 040120271-040120273, 040120 290)
 • 010000000 "Нефінансові активи"
 • 0200 00 000 "Фінансові активи"
 • 0 300 00 000 «Зобов'язання"

Розміщення зобов'язань на суму перевищення номінальної вартості над ціною розміщення боргових зобов'язань

Довідка

040120230 "Витрати на обслуговування державного (муніципального) боргу" (040120231, 040120 232)

030100000 "Розрахунки з кредиторами за борговими зобов'язаннями" (030121710, 030142 720)

Розміщення зобов'язань на суму перевищення ціни розміщення боргових зобов'язань над їх номінальною вартістю

030100000 "Розрахунки з кредиторами за борговими зобов'язаннями" (0 30121810, 0 30142 820)

0 40120 230 "Витрати на обслуговування державного (муніципального) боргу" (040120231, 040120 232)

Нарахування сум по державних і муніципальних гарантій, за якими не виникають еквівалентні вимоги з боку гаранта до боржника

040120273 "Надзвичайні витрати за операціями з активами"

030130000 "Розрахунки з кредиторами за державними (муніципальними) гарантіям" (0 30131 710, 0 30133 720)

Визнання витрат в сумі нарахованих податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів бюджетної системи РФ (в тому числі податку на додану вартість, податку на прибуток організації), за виключення зборів, які сплачуються в державні позабюджетні фонди РФ

040120290 "Інші витрати"

 • 0 303 00 000 «Розрахунки по платежах до бюджетів"
 • (0 303 03 730-0 303 05 730, +030312000,030313 000)

Суми нарахованих субсидій, що надаються державним (муніципальним) установам (бюджетним, автономним) на цілі, не пов'язані з наданням ними відповідно до державного (муніципальним) завданням державних (муніципальних) послуг (виконанням робіт), (цільових субсидій), після надання зазначеними установами звіту про цільове витрачання субсидій

040120241 "Витрати на безоплатні перерахування державним і муніципальним організаціям"

030241730 "Збільшення кредиторської заборгованості по безоплатним перерахуванням державним і муніципальним організаціям"

Висновок рахунків поточного фінансового року (в честі кредитового залишку)

040130000 "Фінансовий результат минулих звітних періодів"

0 40120 200 "Витрати економічного суб'єкта"

Висновок рахунків поточного фінансового року (в частині дебетового залишку)

040120200 "Витрати економічного суб'єкта"

0401 30000 "Фінансовий результат минулих звітних періодів"

Списання вироблених витрат по виконаним роботам, наданим послугам, виготовленої готової продукції, переданим відповідно до укладених договорів замовнику

Вимога-накладна Накладна на відпустку матеріалів на сторону

040110130 "Доходи від надання платних послуг"

 • 0105 37 440 "Зменшення вартості готової продукції - іншого рухомого майна установи"
 • 010900000 "Вкладення в нефінансові активи"
 • (0109 61211-0109 61213,
 • 0109 61221-0109 61226, +010961271,010961272, 010961 290,
 • 010971211-010971213,
 • 0109 71221-0109 71226,

+010971271,010971272,

 • 010971290,
 • 010981211-010981213,
 • 0109 81221-010981226,

+010981271,010981272,

 • 010981290,
 • 010991211-010991213,
 • 0109 91221-0109 91226, +010991271,010991272, 010991 290)

При вибутті нефінансових активів зі складу майна скарбниці раніше нарахована амортизуються об'єктів сума амортизації

010400000 "Амортизація" (+010451410,010458410, 010459 420)

 • 040120241 "Витрати на безоплатні перерахування державним і муніципальним організаціям"
 • 040120251 "Витрати на перерахування іншим бюджетам бюджетної системи РФ"

Рахунок 040130000 "Фінансовий результат минулих звітних періодів" призначений для обліку фінансового результату установи минулих звітних періодів.

Установа має право в рамках формування облікової політики встановлювати додаткові коди виду синтетичного рахунки з метою здійснення аналітичного обліку фінансових результатів, наприклад, по роках їх формування.

Фінансовий результат минулих звітних періодів формується шляхом укладення показників по рахунках фінансового результату поточного фінансового року, відповідних рахунків 210 02 "Розрахунки з фінансовим органом по надходженням до бюджету", 304 05 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовим органом", 30404 "Внутрішньовідомчі розрахунки" , сформованих за підсумками діяльності установи за фінансовий рік, і даних по збільшенню (зменшенню) фінансового результату минулих звітних періодів на суми уцінки (дооцінки) вартості об'єктів нефінансових ак мотивів, нарахованої по них амортизації, отримані в результаті переоцінки, проведеної в порядку, передбаченому законодавством РФ.

У табл. 20.6 представлені приклади бухгалтерських записів за рахунком 040130 000.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >