ЗОБРАЖЕННЯ ПРЕДМЕТІВ - ВИДИ, РОЗРІЗИ, ПЕРЕРІЗИ

Геометричні основи конструкції форми деталей

Конструктор, розробляючи деталь заданого функціонального призначення, визначає її геометричну форму. У свою чергу геометричну форму будь-якої деталі можна уявити як сукупність елементарних геометричних тіл, їх частин або відсіків поверхонь (див. Рис. 9.15). Тим самим виконання зображень на кресленнях деталей будь-якої складності зводиться до виконання на них вже вивчених побудов елементарних поверхонь.

Як приклад на рис. 13.1 показано (внизу), що зовнішню форму корпусу оптичного затвора лазера можна уявити як об'єднання паралелепіпеда, чотиригранної призми і напівциліндра з двома зрізами. Внутрішні порожнини деталі можуть бути отримані видаленням матеріалу із загального обсягу деталі в двох рівнях, а також чотирьох окремих циліндрів. У верхньому рівні - прямий призми складної конфігурації і чотирьох чвертей циліндрів. У наступному рівні - об'єднання призм і шести полуцилиндров. У разі пресування форму деталі утворює інструмент. Форму зовнішньої поверхні деталі надають матриці, внутрішньої - пуансону.

Основні положення

У попередніх розділах розглянуті елементи нарисної геометрії, є теоретичною основою побудови технічних креслень. При цьому зображення геометричних тіл і найпростіших предметів на їх основі виконувалися паралельним ортогональним проектуванням на дві або три основних взаємно перпендикулярних площині проекцій і на додаткові площини проекцій.

У процесі конструювання при виконанні технічних креслень предметів - деталей, приладів та інших пристроїв - трьох основних площин проекцій нерідко виявляється недостатньо.

Мал. 13.1

При виконанні зображень застосовують також ряд правил і умовностей, які дозволяють істотно знизити трудомісткість виконання креслень, зменшити витрати паперу на їх оформлення при збереженні наочності і однозначності їх розуміння.

Правила зображення предметів на кресленнях всіх галузей промисловості і будівництва викладені в стандартах ЕСКД і СПДС. Розглянемо їх у порядку, прийнятому в ЕСКД, а також з урахуванням специфіки навчального процесу.

Основні положення і визначення. Предмети на технічних кресленнях зображують за методом прямокутного проектування на взаємно перпендикулярні площини проекцій. При цьому зображуваний предмет передбачається розташованим між спостерігачем і відповідною площиною проекцій (рис. 13.2). Такий метод проектування називають також методом першого кута (метод Е). На рис. 13.2 поряд з першим кутом I позначені також кути II, III і ГУ, що утворюються при перетині фронтальної і горизонтальної площин проекцій.

За основні площини проекцій приймають шість граней куба; грані (площині проекцій) поєднують з площиною, як показано на рис. 13.3.

Грань б допускається розташовувати поруч з межею 4. Поряд з методом Е, прийнятим в Росії і більшості країн Європи та інших континентів, застосовують також метод А (метод третього кута), прийнятий в США і ряді країн американського континенту. Проектування за цим методом розглянуто в додатку.

Зображенням є будь-який креслення, який може бути видом, розрізом або перерізом, виконаний встановленим способом проектування, як правило, в певному масштабі, і служить для виявлення форми і всіх необхідних розмірів предмета.

Мал. 13.2

Головне зображення. Зображення на фронтальній площині проекцій приймається на кресленні як головного . Предмет розташовують відносно фронтальної площини проекцій так, щоб зображення на ній - головне зображення - давало найповніше уявлення про форму та розміри предмета.

Предмети слід зображати в функціональному положенні або в положенні, зручному для їх виготовлення. Предмети, що складаються з декількох частин, слід зображувати в функціональному положенні.

Мал. 13.3

Предмети, що використовуються в будь-якому положенні, зображують в положенні, зручному для їх виготовлення. Предмети, функціональне положення яких похиле, зображують у вертикальному або горизонтальному положенні.

Довгі (високі) предмети, функціональне положення яких вертикальне (щогли, колони, стовпи), можна зображувати в горизонтальному положенні, причому нижню частину предмета слід поміщати справа.

Вид - зображення зверненої до спостерігача видимої частини поверхні предмета. Види геометричних тел розглянуті в попередніх розділах: призм і пірамід на рис. 6.4, прямокутного хвилеводу на рис. 6.8, піраміди з вирізом на рис. 6.10, пересічних піраміди і призми на рис. 6.13, б, циліндричних деталей на рис. 9.1-9.3, сфери зі зрізом на рис. 9.11, різні варіанти тора на рис. 8.13, перетинаються між собою циліндрів або циліндра і конуса на рис. 10.6,10.7, деталей типу тіл обертання на рис. 10.11, β-в та ін.

Розріз - зображення предмета, подумки розсіченого однією або декількома площинами, при цьому уявне розсічення

Мал. 13.4

предмета відноситься тільки до даного розрізу і не тягне за собою зміни інших зображень того ж предмета.

На розрізі показують, що виходить в січної площини і що розташоване за нею.

Площині уявного розсічення предмета називають січними площинами.

Січну площину розрізу вибирають так, щоб можна було найбільш повно показати внутрішні форми предмета.

Наочне уявлення про розрізах і зображеннях деталей з розрізами в системі трьох ортогональних площин проекцій дають рис. 13.4, 13.5, 13.6. Січна площина зображена у вигляді прозорої пластини, що перетинає деталь.

Частина деталі, розташована між січною площиною і спостерігачем, подумки видалена, а утворене січною площиною перетин заштриховано.

Позначення розрізів. На кресленнях положення січної площини розрізу позначають розімкнутої лінією зі стрілками і великими літерами українського алфавіту. Стрілки вказують напрямок погляду при проектуванні. Над зображенням - розрізом роблять напис за типом AA - см. Рис. 13.4 і 13.6. Товщину штрихів розімкнутої лінії зазвичай виконують (1 ... 1,5) s, де s - товщина лінії видимого контуру креслення; довжина штрихів - 8 ... 20 мм. Зразок позначення площині розрізу наведено на рис. 13.7. Букви ставлять у початку і кінця лінії се-

Мал. 13.5

чення, т. е. так, щоб стрілки розміщувалися між буквою і зображенням.

Якщо січна площина розрізу - горизонтальна, фронтальна або профільна - збігається з площиною симетрії предмета, а відповідні зображення розташовані на одному і тому ж аркуші в безпосередній проекційної зв'язку і не розділені іншими зображеннями, то положення січної площини не позначають і розрізу не підписують. З цієї причини не надписаний розріз на рис. 13.5 і розріз профільної січною площиною на рис. 13.6. Розріз, виконаний для симетричних деталей без позначення січної площини, подумки відносять до відповідної площини симетрії.

Мал. 13.6

Мал. 13.7

Мал. 13.8

Перетин - зображення фігури, що виходить при уявному розсіченні предмета однією або декількома площинами. На перетині показується тільки те, що виходить безпосередньо в січної площини. Якщо січна площина проходить через некруглих отвір і переріз виходить що складається з окремих самостійних частин, то слід застосовувати розрізи. Приклад перетину предмета січною фронтально проецирующей площиною наведено на рис. 13.8. Перетин, позначене А- А, побудовано способом, розглянутим на рис. 6.9. Воно кілька зміщене вліво щодо становища на фронтальній проекції. Кілька перетинів тора площинами, паралельними його осі, наведено на рис. 9.13.

Позначення перетинів. На кресленнях перетину позначають також, як і розрізи: січну площину - розімкнутої лінією зі стрілками і буквами, побудоване перетин - написом над ним типу А-А. Координатні осі, за допомогою яких будують перетин, на кресленнях не позначають.

Кількість зображень (видів, розрізів, перерізів) має бути найменшим, але забезпечує повне і однозначне уявлення про предмет при застосуванні встановлених у відповідних стандартах умовних позначень, знаків і написів. Зображення в технічних кресленнях можна спростити відповідно до встановлених в стандартах правилами, деякі з яких розглянемо нижче.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >