ЕЛЕКТРОПРИВОД З ДВИГУНАМИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПОСЛІДОВНОГО ЗБУДЖЕННЯ

Електромеханічні і механічні характеристики

Схема включення ДПТ представлена на рис. 4.29.

Схема включення ДПТ

Мал. 4.29. Схема включення ДПТ

Особливістю ДПТ послідовного збудження є залежність магнітного потоку Ф від струму збудження / "= I, як це показано па рис. 4.30.

Залежність магнітного потоку від струму збудження ДПТ послідовного збудження

Мал. 4.30. Залежність магнітного потоку від струму збудження ДПТ послідовного збудження

Для виведення рівнянь електромеханічної та механічної характеристик ДПТ послідовного збудження, нехтуючи насиченням, висловимо

де , звідки Тоді рівняння електромеханічної та механічної характеристик ДПТ послідовного збудження можна уявити

(4.34)

(4.35)

Електромеханічна (а) і механічна (б) характеристики ДПТ послідовного збудження

Мал. 4.31. Електромеханічна (а) і механічна (б) характеристики ДПТ послідовного збудження

Залежно від = / (/) і зі = ДМ), показані на рис. 4.31, є гіперболи з асимптотами: вертикальна - вісь швидкості зі, відповідна режиму ідеального холостого ходу, при / -> 0; горизонтальна асимптота - пряма з ординатою зі Д = -R / (Ka), відповідна режиму при / - "оо або М -> оо. Точка короткого замикання на характеристиках (/"; М., ) визначається за умови зі = 0:

Так як механічна і електромеханічна характеристики не перетинають вісь швидкості і не переходять у 2-й квадрант, Д ПТ послідовного збудження не може працювати в генераторному режимі паралельно з мережею (в режимі рекуперативного гальмування).

Швидкість ідеального холостого ходу го ,, визначається залишковим магнітним потоком Ф, ет:

Рівняння (4.34), (4.35) виведені за умови відсутності насичення магнітної системи, в дійсності Д ПТ послідовного збудження працюють в номінальному режимі на перегині кривої намагнічування, коли потік Ф значно менше, а швидкість зі більше, тому характеристики, як правило, не переходять в область негативних швидкостей і мають вигляд (рис. 4.32).

Мал. 4.32

Зазвичай користуються відносними значеннями швидкості, струму і моменту і використовують універсальні характеристики (рис. 4.33), де

Мал. 4.33

Способи регулювання координат ДПТ послідовного збудження

Регулювання кутової швидкості ω, струму I, моменту М резисторами в ланцюзі якоря

Регулювання проводиться за схемою рис. 4.29. Уявімо рівняння природної і штучної електромеханічних характеристик у вигляді

(4.36)

(4.37)

Співвідношення швидкостей на природній і штучній характеристиках при струмі визначається

(4.38)

Якщо задані природна електромеханічна характеристика і величини додаткових опорів резисторів , то для ряду значень струму розраховуються за виразом (4.38) штучні характеристики (рис. 4.34).

За універсальним електромеханічним характеристикам будуються механічні природна і штучні характеристики , представлені на рис. 4.35.

Величина опору якірного ланцюга для ДПТ послідовного збудження визначається

(4.39)

Якщо потрібно визначити величину Я, по заданих електромеханічним характеристикам, розрахунок Я, виробляють за виразом:

(4.40)

Мал. 4.34

Мал. 4.35

Якщо задана механічна реостатно (штучна) характеристика про> " = f {M), то спочатку за допомогою універсальних характеристик визначається значення струму /, і проводиться розрахунок К, за висловом (4.40). У виняткових випадках для розрахунку R, використовуються графоаналитические способи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >