ІЛЮСТРАЦІЇ

Ілюстрації (малюнки, фотографії, креслення і т. П.) Є невід'ємною частиною пояснювальної записки проекту. Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для пояснення тексту записки. Основні вимоги до ілюстрацій - точність, наочність, об'єктивність, відповідність тексту.

Ілюстрації мають у своєму розпорядженні або по тексту (можливо ближче до відповідної частини тексту), або в кінці тексту в вигляді додатків.

Ілюстрації слід оформляти так, щоб вони були зрозумілі самостійно, окремо від тексту. Для цього під кожною ілюстрацією має перебувати тематичне найменування, яке складається в загальному випадку з п'яти ланок:

  • • загального найменування, що відображає вид ілюстрації (малюнок, креслення і т. П.);
  • • порядкового номера;
  • • найменування ілюстрації, відповідного се змістом;
  • • експлікації (розшифровки складових частин);
  • • додаткових відомостей.

Четверте і п'яте ланки можуть бути відсутніми або поміщатися в тексті документа.

Для позначення першої ланки, незалежно від виду ілюстрації, допускається застосовувати один термін: "малюнок". Якщо малюнок один, то його позначають - рис. 1; якщо ілюстрацій кілька, то їх нумерують арабськими цифрами в межах документа.

Третя ланка підписи, центральне по положенню, одночасно є і центральним по смислової значущості. Воно повинно передавати сутність змісту ілюстрації, але разом з тим найменування повинно бути лаконічним.

Наприклад, "Рис. 5. Кінематична схема редуктора".

Якщо в тексті є ілюстрація із зображенням складових частин вироби, то вказують номери позицій цих складових частин в межах даної ілюстрації, розташовуючи їх в порядку зростання.

При посиланні в тексті на окремі елементи деталі (отвори, пази, канавки і т. П.) Їх позначають великими літерами українського алфавіту, наприклад: "... отвір Г свердлити але кондуктору".

П'яте ланка місці біля ілюстрації (додаткові відомості) може включати матеріали самого різного характеру, які не стосуються змісту ілюстрації. Наприклад, відомості про автора ілюстрації, датою її виконання і т. П.

На готової ілюстрації має бути мінімально необхідне для її розуміння кількість написів, позначок і підписів: все, що можливо, краще перенести в текст.

Написи і підписи повинні містити тільки прийняті в тексті буквені позначення величин без їх розшифровки на ілюстрації. Довільне скорочення слів в написах і підписах не допускається. Приймаються тільки тс скорочення, які обумовлені в тексті документа або регламентовані відповідними стандартами.

Посилання на ілюстрації вказують по типу: "... відповідно до рисунку 2 ... (рис. 5)".

Посилання на раніше згадані ілюстрації слід приводити зі скороченим словом "дивись", наприклад, "див. Рис. 4".

ГРАФІКИ І ДІАГРАМИ

Графік, що представляє собою геометричне зображення функціональної залежності за допомогою лінії на площині, може бути побудований в будь-який з систем координат: прямокутної, полярної і т. П. Для спрощення виду графіка (наприклад, замість кривої - пряма) він може бути побудований в логарифмічних координатах .

Осі координат графіків слід викреслювати основними лініями без стрілок на кінцях, а координатну сітку - суцільними тонкими лініями.

Графіки будують з координатної сіткою. При цьому масштаби шкал по осях вибирають таким чином, щоб максимально використовувалася вся площа малюнка. Відстані між лініями сітки не повинні бути менше 5 мм. Допускаються розриви в сітці і осях, а також в шкалах з метою зменшення площі графіка.

Цифри шкал наносять зліва від осі координат і знизу від осі абсцис.

Графік без сітки можна допустити лише в тому випадку, коли на осях координат немає шкал (коли графік пояснює тільки характер зміни функції).

Найменування величин, значення яких відкладають на шкалах осей, необхідно замінювати їх літерними позначеннями, пояснює чи в підпису малюнка або в основному тексті документа.

Одиниці цих величин вказують лише при наявності шкал.

Літерне позначення і одиницю величини слід писати над числами осі координат і під віссю абсцис, праворуч, замість останнього числа шкали. Написи не повинні виходити за межі графіка (рис. 2.7).

Кількість цифр в числах на шкалах має бути мінімальним, для чого використовують приставки для утворення кратних або часткових одиниць (наприклад, замість "40 000 Н" на шкалі пишуть "40 кН"). При багатозначних дрібних числах шкали (чаші у безрозмірних величин) рекомендується вводити у найменування величини постійний множник 10 "(рис. 2.7).

Нуль на перетині осей ставлять один раз, якщо шкали на осях починаються з нуля. У всіх інших випадках ставлять обидва значення величин.

Діаграма - графічне зображення залежності між величинами.

Головна вимога до діаграм - максимальна наочність.

На відміну від графіків на діаграмах рекомендується давати повні написи, що дозволяють без читання тексту отримати інформацію про залежності між величинами.

Допускаються цифрові (або літерні) позначення з розшифровкою в підпису.

Для підвищення наочності кожну область діаграми (стовпчик, сектор і т. І.) Штрихують по-своєму або фарбують в свій колір.

Мал. 2.7

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >