Оформлення договору страхування

Відповідно до заяви про укладення договору страхування оформляється договір страхування, що підписується сторонами, або виписується страховий поліс (сертифікат, свідоцтво, квитанція), у разі ухвалення якого страхувальником, підтверджується укладення договору страхування.

Страхові поліси та свідоцтва, як правило, містять всі умови договору, включаючи стандартні правила страхування, спеціальні умови для цього договору, доповнення та виключення з стандартних правил; в них можуть міститися індивідуальні, окремо узгоджені зі страхувальником умови. Страхові сертифікати більш прості, в них містяться лише істотні умови договору, а в іншому вони відсилають до стандартними правилами страхування. Правила страхування є невід'ємним елементом договору страхування.

Систематичне страхування різних партій однорідного майна (товарів, вантажів тощо) на подібних умовах протягом певного терміну може здійснюватися на підставі генерального поліса. За окремими партіями товарів можуть оформлятися страхові поліси, які підпадають під дію генерального поліса. У разі невідповідності змісту страхового поліса генеральному полісу перевага віддається страховому полісу.

Законодавством дозволяється видавати поліс на пред'явника у випадку, якщо договір страхування майна на користь вигодонабувача укладено без зазначення його імені або найменування. Для реалізації прав страхувальником за таким договором необхідно подання цього поліса страховикові.

Процес укладання договору, як правило, завершується сплатою страхової премії в готівковому або безготівковому порядку. Дані про договорі страхування заносяться в базу даних договорів страховика. Оригінали документів підшиваються в облікові регістри відповідних департаментів (бухгалтерії та ін.). Якщо необхідно забезпечити перестрахувальне покриття, матеріали про договір передаються в департамент перестрахування страхової компанії.

Договір страхування набирає чинності з моменту підписання, а відповідальність виникає з моменту сплати страхової премії або першого її внеску. Страховик несе відповідальність за договором страхування по всіх страхових випадках, передбаченим договором страхування, подією після вступу договору страхування в силу, якщо в договорі не передбачено інший термін початку дії страхування (ст. 957 ЦК України).

У період дії договору страхування може виникнути необхідність у зміні деяких його умов. Такі зміни оформлюються додатковою угодою (АДДЕНДУМ), що є невід'ємною частиною договору. Порядок оформлення додаткової угоди такий же, як і при укладанні договорів страхування.

Можна навести такі підстави для зміни умов договору страхування:

  • - Збільшення дійсної вартості застрахованого майна;
  • - Поява обставин, що тягнуть збільшення страхового ризику в період дії страхового договору. Якщо страхувальник (вигодонабувач) заперечує проти зміни умов договору страхування або доплати страхової премії, страховик має право вимагати розірвання договору (ст. 959 ЦК України);
  • - Істотне порушення договору однією зі сторін або істотна зміна обставин, з яких сторони виходили при укладенні договору. Відповідно до п. 2 ст. 450 ГК РФ істотним визнається порушення договору однією зі сторін, яке тягне для іншої сторони така шкода, що вона значною мірою позбавляється того, на що мала право розраховувати при укладенні договору;
  • - За згодою сторін або інших підставах, зазначених у законі або договорі.

При втраті договору страхування страхувальникові за його заявою видається дублікат.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >