Права та обов'язки сторін

З договору страхування як для страхувальника, так і для страховика випливають певні права та обов'язки. Всі права та обов'язки сторін можна поділити на певні законом і випливають з угоди сторін.

Обов'язки страхувальника

Крім обов'язку сплати страхової премії, на страхувальнику лежать інші обов'язки, що випливають з договору страхування. Виконання обов'язків страхувальником може розділити на три періоди (рис. 6.3). Особливістю розглянутих обов'язків страхувальника є те, що їх виконання не може бути затребуване через суд. Страхувальник виконує їх у власних інтересах, так як їх невиконання може спричинити за собою відмову страховика від надання страхового покриття.

Обов'язки страховика поділяються на основні та інші (рис. 6.4). До головної обов'язки страховика стосується виконання договору страхування шляхом надання страхового захисту в повному обсязі і в обумовлені терміни.

Права страхувальника

Основне право страхувальника випливає із суті надання страхової послуги - це право на отримання страхової виплати при настанні страхової події.

Інші права страхувальника в чому збігаються з правами страховика:

 • - Зміна умов страхування;
 • - Дострокове припинення договору;
 • - Отримання частини страхової премії при достроковому припиненні договору та ін.

Періоди діяльності страхувальника

Рис. 6.3. Періоди діяльності страхувальника

Обов'язки страховика

Рис. 6.4. Обов'язки страховика

До прав страховика відносяться наступні:

 • - Отримання страхової премії;
 • - Проведення огляду та обстеження застрахованого майна до укладення договору страхування і після настання страхової події для визначення умов його виникнення та розміру збитків;
 • - Отримання інформації про страховий ризик і його зміні;
 • - Зміна умов страхування;
 • - Збільшення страхової премії при збільшенні страхового ризику після вступу договору в силу;
 • - Представлення інтересів страхувальника в суді;
 • - Суброгация;
 • - Відмова у страховій виплаті та ін.

Право на суброгацію реалізується тільки після здійснення страховиком страхової виплати. Суброгація дає можливість пред'являти вимоги про відшкодування збитку безпосередньо до особи, яка заподіяла шкоду.

Суброгація - це перехід до страховика прав страхувальника на відшкодування збитку від винної особи.

Страховик має право відмовити у страховій виплаті, якщо страхова подія настав внаслідок впливу ядерного вибуху, радіації; військових дій; громадянських воєн, страйків; вилучення, конфіскації, знищення майна за рішенням державних органів.

У силу специфіки страхових відносин страховик також вправі відмовити у страховій виплаті, якщо:

 • - Страхувальник не виконав обов'язки за договором, наприклад, несвоєчасно повідомив про настання страхової події;
 • - Страхове подія настала внаслідок грубої необережності або умислу страхувальника, застрахованого, вигодонабувача;
 • - Страхувальник навмисне не вжив заходів щодо зниження збитків або навмисно ввів страховика в оману.

Припинення договору страхування та визнання його недійсним

Договір страхування припиняє свою дію після закінчення строку його дії або достроково. Дострокове припинення договору звільняє страховика від обов'язку виплачувати страхове відшкодування, якщо страховий випадок настав після його припинення.

Підставами для дострокового припинення договору страхування є як об'єктивні, так і суб'єктивні обставини (див. Рис. 6.5).

Залежно від причин дострокового припинення договору страхування частина сплаченої страхової премії за неистекший термін страхування підлягає поверненню. Таке повернення повинен бути проведений, якщо страхування припинено за обставинами, коли настання страхової події відпало. В інших випадках повернення страхової премії здійснюється, якщо така умова містить договір страхування.

Умови дострокового припинення договору страхування

Рис 6.5. Умови дострокового припинення договору страхування

Недотримання вимог законодавства при укладенні договору страхування може призвести до визнання угоди недійсною. Приклади умов, що тягнуть визнання угоди недійсною, наведено на рис. 6.6.

Крім цього, можна навести приклади порушення процедури укладення та ведення договору страхування, наслідком яких може з'явитися визнання договору недійсним:

■ укладення договору страхування на умовах, що суперечать викладеним в стандартних правилах страхування;

■ відсутність у договорі страхування обов'язкових умов;

■ відсутність у осіб, які підписують договір страхування, повноважень на те й інші.

Умови недійсності договору страхування

Рис. 6.6. Умови недійсності договору страхування

Недійсні угоди діляться на нікчемні та оспорювані правочини і мають різні наслідки для страхувальника.

У табл. 6.5 наведені різні наслідки визнання договору недійсним та його розірвання.

Таблиця 6.5. Правові наслідки нікчемності, оспорімості і розірвання договору страхування

Стан договору страхування

Підстави

Правові наслідки

Право на відшкодування збитків

Право на страхову премію

Незначний

Недотримання умов дійсності

Договір недійсний з моменту укладення, отже, не породжує правових наслідків

Відсутня

Страхова премія підлягає поверненню

Оспорімой

Недотримання умов дійсності

Договір недійсний з моменту укладення, отже, не породжує правових наслідків

У випадках, передбачених законом

Страхова премія підлягає поверненню

Розірваний

Обставини, передбачені законом або договором за умови його дійсності

Договір припинений на майбутнє, отже, зобов'язання, що виникли до розірвання, підлягають виконанню

Відсутня з моменту припинення

Страховик має право частина страхової премії, у випадках, встановлених законом або договором

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >