Сутність, значення та закономірності розвитку інформаційних систем і технологій в сучасній економіці

Інформатизація та інформаційні технології

Удосконалення системи управління підприємства в умовах інформаційної економіки відбувається на основі інформаційних технологій. Досягнення цілей організації здійснюється на основі інформованості менеджерів організації про просування продукції та послуг на ринок, конкуренції, нових технологіях в умовах мінливої ринкової ситуації.

Швидка зміна параметрів сучасної зовнішнього середовища призводить до збільшення обсягів і швидкості поширення інформації, тому для успішного ведення бізнесу необхідно скорочувати час прийняття рішень, що неминуче призводить до збільшення швидкості передачі і переробки інформації на базі застосування нових інформаційних технологій. Аналіз тенденцій і закономірностей розвитку інформаційних процесів у сфері бізнесу підтверджує висновок про високі темпи інформатизації, як процесів управління, так і процесів виробництва товарів і послуг.

Під інформатизацією будемо розуміти процес розвитку "індустрії інформації". Розглядають три рівноправні трактування цього терміну:

  • o процес створення та вдосконалення інформаційного суспільства;
  • o процес підвищення ефективності використання інформації в державі і суспільстві на основі перспективних інформаційних технологій;
  • o процес формування ноосфери.

Вимірювання процесу інформатизації здійснюється шляхом визначення масштабу впровадження інформаційних технологій в усі сфери суспільного життя. Так як сучасні інформаційні технології базуються на використанні комп'ютерної техніки, то іноді ставлять знак рівності між поняттями "інформатизація" і "комп'ютеризація".

Поняття "інформаційна технологія" базується на основоположних поняттях "інформація" і "технологія".

Технологія (від грец, "techne" - мистецтво, майстерність, уміння і "logos" - знання, наука) - сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми, здійснюваних у процесі виробництва продукції. Завдання технології як науки - виявлення закономірностей з метою визначення та використання на практиці найбільш ефективних і економічних виробничих процесів [11].

Інформаційна технологія - це сукупність методів, виробничих процесів і алгоритмів програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, реалізація яких забезпечує збір, зберігання, обробку, висновок і поширення інформації з метою зниження трудомісткості процесів використання інформаційного ресурсу, підвищення їх надійності та оперативності.

Аналіз визначень сутності ІТ дозволяє зробити висновок, що в сучасних умовах вони стають ефективним інструментом удосконалення управління підприємством, особливо в таких областях управлінської діяльності, як стратегічне управління, управління якістю продукції та послуг, маркетинг, діловодство, управління персоналом та організаційна культура.

Основна мета ІТ - забезпечувати ефективніше використання інформаційних ресурсів:

  • o при розробці стратегічних планів розвитку організацій;
  • o в процесі вивчення впливу інвестиційно-інноваційної діяльності;
  • o для забезпечення конкурентоспроможності підрозділів підприємства на основі врахування думки клієнтів, стану конкурентів;
  • o для здійснення підтримки прийняття управлінських рішень.

Розвиток ІТ у всьому світі пояснюється збільшеною інтенсивністю інформаційних потоків внаслідок розвитку процесів глобалізації світової економіки і становлення інформаційного простору. Управлінська діяльність потребує інформаційному забезпеченні, так як обробка інформації для прийняття управлінських рішень і вироблення управляючих впливів займає досить багато часу.

В основі управління сучасними підприємствами лежить концепція маркетингу взаємодії, тобто відбувається перехід від концепції управління XX в. "продаємо те, що виробляємо" до концепції XXI ст. "виробляємо те, що продаємо", те, що користується попитом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >