Інформатика та інформаційні технології

Інформаційні технології мають певні цілі, методи та засоби реалізації [5]. Метою інформаційної технології є створення з інформаційного ресурсу якісного інформаційного продукту, що задовольняє вимогам користувача. Методами інформаційних технологій є методи і прийоми моделювання, розробки та реалізації процедур обробки даних. В якості засобів інформаційних технологій застосовуються математичні методи і моделі вирішення завдань, алгоритми обробки даних, інструментальні засоби моделювання бізнес-процесів, даних, проектування інформаційних систем, розробки програм, власне програмні продукти, різноманітні інформаційні ресурси, технічні засоби обробки даних.

Розрізняють глобальні, базові та спеціальні (конкретні) інформаційні технології. Глобальна інформаційна технологія включає в себе моделі, методи і засоби, що формують інформаційні ресурси суспільства. Базові інформаційні технології призначені для певної області застосування - виробництво, наукові дослідження, навчання та ін. Спеціальні (конкретні ) інформаційні технології реалізують обробку даних при вирішенні функціональних завдань користувачів, наприклад обліку, планування, аналізу.

При моделюванні інформаційного процесу і його фаз виділяють три рівні: концептуальний, на якому описуються зміст і структура предметної області; логічний, на якому проводиться формалізація моделі; фізичний, що визначає спосіб реалізації інформаційної моделі в технічному пристрої.

Інформатика як наукова і прикладна дисципліна тісно пов'язана з інформаційними технологіями. Місце і склад інформаційних технологій у структурі дисципліни "Інформатика" наведені нижче:

 • 01. 1. Теоретична інформатика
 • 01. 1.1. Філософські основи інформатики
 • 01. 1.2. Початки загальної теорії інформації
 • 01. 1.3. Почала комп'ютерної семантики
 • 01. 1.4. Основи інформаційного моделювання
 • 01. 1.5. Інтелектуальні інформаційні системи
 • 01. 1.6. Інформація і пізнання
 • 01. 2. Засоби інформатизації
 • 01. 2.1. Технічні засоби інформатизації
 • 01. 2.1.1. Засоби обробки, відображення і передачі даних
 • 01. 2.2. Програмні засоби інформатизації
 • 01. 2.2.1. Системні програмні засоби
 • 02. 2.2.2. Засоби інформаційного забезпечення
 • 01. 2.2.2.1. Універсальні
 • 02. 2.2.2.2. Професійно-орієнтовані
 • 01. 3. Інформаційні технології
 • 01. 3.1. Базові (універсальні) інформаційні технології введення / виводу, збору, зберігання, передачі та обробки даних; підготовки текстових і графічних документів, технічної документації; інтеграції та колективного використання різнорідних ііформаціонних ресурсів
 • 01. 3.2. Прикладні інформаційні технології: захисту інформації; програмування, проектування, моделювання, навчання, діагностики, управління (об'єктами, процесами, системами)
 • 01. 4. Соціальна інформатика
 • 01. 4.1. Інформаційні ресурси
 • 01. 4.2. Інформаційний потенціал суспільства
 • 01. 4.3. Інформаційне суспільство
 • 01. 4.4. Людина в інформаційному суспільстві

Розділ "Теоретична інформатика" призначений для формування сучасного наукового світогляду, при якому інформація розглядається як фундаментальне семантичне властивість природи, а інформаційні процеси - як найважливіші інтелектуальні компоненти процесів функціонування будь-яких технічних, соціальних та природних систем, включаючи процеси пізнання людиною навколишнього світу. Даний розділ містить також питання, пов'язані з вивченням сучасної наукової методології в інформатиці і, в першу чергу, теоретичних основ інформаційного моделювання, статистичних методів, методів проведення "обчислювального експерименту", а також методів вирішення погано формалізованих задач з неповними і нечіткими вихідними даними.

У другому і третьому розділах "Кошти інформатизації" та "Інформаційні технології" докладно розглядаються апаратні і програмні засоби інформатизації, їх інформаційне забезпечення, а також базові та прикладні інформаційні технології.

Основне завдання розділу "Соціальна інформатика" - дати досить повне системне уявлення про інформаційний характер процесу розвитку сучасного суспільства, а також про виникаючі при цьому проблеми і методи їх вирішення на основі використання інформаційного підходу і можливостей перспективних інформаційних технологій.

Опис інформаційних технологій зручно проводити за допомогою класифікатора (рис. 2.1), що дозволяє описувати ІТ на чотирьох рівнях: технології, процеси, процедури, операції. Наприклад, в якості складових базової інформаційної технології, описаної на концептуальному рівні, можна назвати такі процеси, як отримання, відображення інформації та накопичення, обробка, передача даних, і відповідні їм процедури: збір, підготовка, введення; переклад в алфавітно-цифрову форму, побудова графіків, синтез мови; архівування, оновлення, пошук; перетворення, логічний висновок, генерація знань; комутація, маршрутизація, обмін.

Класифікація інформаційних технологій

Рис. 2.1. Класифікація інформаційних технологій

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >