Технологія та методи обробки економічної інформації

Основні класи технологій

Дамо ще одне визначення технології - представлене в проектній формі, тобто у вигляді формалізованих уявлень (технічних описів, креслень, схем, інструкцій, настанов і т.п.), концентроване вираження наукових знань і практичного досвіду, що дозволяє раціональним чином організувати будь-який процес для економії витрат праці, енергії матеріальних ресурсів або ж соціального часу, необхідних для реалізації цього процесу.

Доцільно виділити три основні класи технологій:

  • o виробничі - забезпечують оптимізацію процесів у сфері матеріального виробництва товарів і послуг та їх суспільного розподілу;
  • o інформаційні - призначені для підвищення ефективності процесів, що протікають в інформаційній сфері суспільства, включаючи науку, культуру, освіту, засоби масової інформації та інформаційні комунікації;
  • o соціальні - орієнтовані на раціональну організацію соціальних процесів.

П. Г. Кузнєцов запропонував як універсальної міри витрат суспільної праці використовувати поняття соціального часу, введене академіком В. Г. Афанасьєвим. На основі їхніх ідей можна запропонувати використання поняття соціального часу в якості загального показника для кількісної оцінки характеристик будь-яких видів технологій. Дійсно, мета технології - раціональна організація деякого виробничого, соціального або інформаційного процесу. При цьому може досягатися економія не тільки необхідного для реалізації цього процесу астрономічного часу, але і матеріальних ресурсів, енергії або устаткування, що забезпечують даний процес. Витрати суспільної праці на виробництво і доставку зазначених забезпечують коштів до місця реалізації розглянутого нами технологічного процесу у свою чергу також можуть бути виражені деяким кількістю витрат соціального часу. Звідси випливає цілком обгрунтований висновок - соціальний час є універсальним загальним показником будь-яких технологічних процесів.

Відповідно до наведеного вище визначенням інформаційна технологія - це представлене в проектній формі концентроване вираження наукових знань і практичного досвіду, що дозволяє раціональним чином організувати той чи інший інформаційний процес для економії витрат праці, енергії або матеріальних ресурсів.

Інформаційні процеси широко використовуються в різних сферах діяльності сучасного суспільства. Вони часто є компонентами інших, більш складних процесів - соціальних, управління, виробництва.

Головна відмітна особливість інформаційних технологій полягає в їх цільової спрямованості на оптимізацію інформаційних процесів, вихідним результатом яких є інформація. В якості загального критерію ефективності інформаційних технологій будемо використовувати економію соціального часу, необхідного для реалізації інформаційного процесу, організованого відповідно до вимог та рекомендацій цієї технології.

Критерій економії соціального часу вимагає, в першу чергу, вдосконалення найбільш масових інформаційних процесів, оптимізація яких і повинна дати найбільший виграш через їх широкого і багаторазового використання.

Базові методи обробки економічної інформації

Одним з головних призначень інформаційних технологій є збір, обробка та надання інформації для прийняття управлінських рішень. У зв'язку з цим методи обробки економічної інформації зручно розглядати за фазами життєвого циклу процесу прийняття управлінського рішення: 1) діагностика проблем; 2) розробка (генерування) альтернатив; 3) вибір рішення; 4) реалізація рішення.

Методи, використовувані на фазі діагностики проблем, забезпечують її достовірне і найповніший опис. У їх складі виділяють (рис. 2.2) методи порівняння, факторного аналізу, моделювання (економіко-математичні методи, методи теорії масового обслуговування, теорії запасів, економічного аналізу) і прогнозування (якісні та кількісні методи). Всі ці методи здійснюють збір, зберігання, обробку та аналіз інформації, фіксацію найважливіших подій. Набір методів залежить від характеру та змісту проблеми, термінів і коштів, які виділяються на етапі постановки.

Методи, використовувані на фазі "Діагностика проблем" циклу прийняття рішення

Рис. 2.2. Методи, використовувані на фазі "Діагностика проблем" циклу прийняття рішення

Методи виявлення (генерування) альтернатив наведено на рис. 2.3. На цій стадії також використовуються методи збору інформації, але на відміну від першого етапу, на якому здійснюється пошук відповідей на питання типу "Що сталося?" і "З яких причин?", тут визначають, як можна вирішити проблему, за допомогою яких управлінських дій.

При розробці альтернатив (способів управлінських дій для досягнення поставленої мети) використовують методи як індивідуального, так і колективного вирішення проблем. Індивідуальні методи характеризуються найменшими витратами часу, але не завжди ці рішення є оптимальними. При генеруванні альтернатив використовують інтуїтивний підхід або методи логічного (раціонального) рішення проблем. Для допомоги особі, що приймає рішення (ОПР), залучаються експерти з вирішення проблем, які беруть участь у розробці варіантів альтернатив (рис. 2.4). Колективне рішення проблем здійснюється за моделлю мозкової атаки / штурму (рис. 2.5), Дельфі і номінальної групової техніки.

Методи, використовувані на фазі "Виявлення (генерування) альтернатив" циклу прийняття рішення

Рис. 2.3. Методи, використовувані на фазі "Виявлення (генерування) альтернатив" циклу прийняття рішення

Алгоритм процесу мозкової атаки

Рис. 2.4. Алгоритм процесу мозкової атаки

Схема організації мозкової атаки по А. Осборну

Рис. 2.5. Схема організації мозкової атаки по А. Осборну

При мозковій атаці ми маємо справу з необмеженою дискусією, яка проводиться переважно в групах, що складаються з 4-10 учасників. Можлива також мозкова атака на самоті. Чим більша різниця між учасниками, тим плідніше результат (зважаючи різного досвіду, темпераменту, робочих сфер).

Учасникам не потрібно глибокої і тривалої підготовки та наявності досвіду за цим методом. Проте якість висунутих ідей і витрачений час покажуть, наскільки окремі учасники або цільові групи знайомі з принципами та основними правилами цього методу. Позитивним є наявність в учасників знань і досвіду в даній сфері. Тривалість засідання в рамках мозкової атаки можна вибрати в межах від декількох хвилин до декількох годин, загальноприйнятою є тривалість в 20-30 хв.

При використанні методу мозкової атаки в невеликих групах слід суворо дотримуватися двох принципів: утриматися від оцінки ідей (тут кількість перетворюється на якість) і дотримати чотири основні правила - критика виключається, вітається вільне асоціювання, кількість варіантів є бажаним, ведеться пошук поєднань і поліпшень.

Вибір альтернатив відбувається найчастіше в умовах визначеності, ризику і невизначеності (рис. 2.6). Відмінність між цими станами середовища визначається обсягом інформації, ступенем знань ЛПР сутності явищ, умов прийняття рішень.

Методи, використовувані на фазі "Вибір альтернатив" циклу прийняття рішення

Рис. 2.6. Методи, використовувані на фазі "Вибір альтернатив" циклу прийняття рішення

Умови визначеності являють собою такі умови прийняття рішень (стан знань про сутність явищ), коли ЛПР заздалегідь може визначити результат (результат) кожної альтернативи, пропонованої для вибору. Така ситуація характерна для тактичних короткострокових рішень. У цьому випадку ЛПР розпорядженні докладною інформацією, тобто вичерпними знаннями про ситуацію для ухвалення рішення.

Умови ризику характеризуються таким станом знання про сутність явища, коли ЛПР відомі ймовірності можливих наслідків реалізації кожної альтернативи. Умови ризику та невизначеності характеризуються так званими умовами багатозначних очікувань майбутньої ситуації в зовнішньому середовищі. У цьому випадку ЛПР повинен зробити вибір альтернативи, не маючи точного уявлення про фактори зовнішнього середовища та їх впливу на результат. У цих умовах результат, результат кожної альтернативи являє собою функцію умов - факторів зовнішнього середовища (функцію корисності), який не завжди здатний передбачати ЛПР. Для надання та аналізу результатів обраних альтернативних стратегій використовують матрицю рішень, звану також платіжною матрицею.

Умови невизначеності являють собою такий стан навколишнього середовища (знання про сутність явищ), коли кожна альтернатива може мати кілька результатів, а ймовірність виникнення цих фіналів невідома. Невизначеність середовища прийняття рішення залежить від співвідношення між кількістю інформації та її вірогідністю. Чим невизначеніша зовнішнє оточення, тим складніше приймати ефективні рішення. Середа прийняття рішення залежить також від ступеня динаміки, рухливості середовища, тобто швидкості відбуваються змін умов прийняття рішення. Зміна умов може відбуватися як внаслідок розвитку організації, тобто придбання нею можливості вирішувати нові проблеми, здатності до оновлення, так і під впливом зовнішніх по відношенню до організації факторів, які не можуть регулюватися організацією. Вибір найкращого рішення в умовах невизначеності істотно залежить від того, яка ступінь цієї невизначеності, тобто від того, якою інформацією розташовує ЛПР. Вибір найкращого рішення в умовах невизначеності, коли ймовірності можливих варіантів умов невідомі, але існують принципи підходу до оцінки результатів дій, забезпечує використання наступних чотирьох критеріїв: Максимін критерій Вальда; мінімаксний критерій Севіджа; критерій песимізму-оптимізму Гурвіца; критерій Лапласа або Байес критерій.

При реалізації рішень застосовують методи планування, організації та контролю виконання рішень (рис. 2.7). Складання плану реалізації рішення передбачає отримання відповіді на питання "що, кому і з ким, як, де і коли робити?". Відповіді на ці питання повинні бути документально оформлені. Основними методами, застосовуваними при плануванні управлінських рішень, є мережеве моделювання та поділ обов'язків (рис. 2.8). Основними інструментами мережевого моделювання виступають мережеві матриці (рис. 2.9), де мережевий графік суміщений з календарно-масштабною сіткою часу.

Методи, використовувані на фазі "Реалізація рішень" циклу прийняття рішення

Рис. 2.7. Методи, використовувані на фазі "Реалізація рішень" циклу прийняття рішення

Схема матриці розподілу відповідальності

Рис. 2.8. Схема матриці розподілу відповідальності

Схема мережевої матриці

Рис. 2.9. Схема мережевої матриці:

1-4 - номер операції

До методам організації виконання рішення відносять методи складання інформаційної таблиці реалізації рішень (ІТРР) і методи впливу і мотивації.

Методи контролю виконання рішень підрозділяють на контроль над проміжним і кінцевим результатами і контроль над термінами виконання (операції в ІТРР). Основне призначення контролю полягає у створенні системи гарантій виконання рішень, системи забезпечення максимально можливої якості рішення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >