Логічний рівень (формалізоване / модельне опис)

Логічний рівень інформаційної технології представляється комплексом взаємопов'язаних моделей, формализующих інформаційні процеси при трансформації інформації в дані. Формалізоване у вигляді моделей уявлення інформаційної технології дозволяє зв'язати параметри інформаційних процесів і дає можливість реалізації управління інформаційними процесами і процедурами. На рис. 2.12 наведена логічна модель базової інформаційної технології, яка відображає схему взаємозв'язку моделей інформаційних процесів.

На основі моделі предметної області, що характеризує об'єкт управління, створюється загальна модель управління, по якій, у свою чергу, формуються моделі вирішуваних завдань. Так як для вирішення завдань управління застосовують різні інформаційні процеси, то необхідно будувати модель їх організації, яка на логічному рівні ув'язує застосовуються при вирішенні завдань процеси управління.

Логічна модель базової ІТ рівня процесів

Рис. 2.12. Логічна модель базової ІТ рівня процесів

При обробці даних формуються всі основні інформаційні процеси: обробка, обмін і накопичення даних, преставление знань.

Модель обробки даних включає в себе формалізований опис процедур організації обчислювального процесу (операційні системи), перетворення (алгоритми і програми сортування, пошуку, створення і перетворення статичних та динамічних структур) і логічного висновку (моделювання).

Модель обміну даними містить формальний опис процедур, які виконуються в обчислювальної мережі: передачі (кодування, модуляція в каналах зв'язку), комутації і маршрутизації (протоколи мережевого обміну) і описується за допомогою міжнародних стандартів: OSI (взаємодія відритих систем), локальних мереж (IEEE 802 ) і специфікації мережі Інтернет (див. гл. 18).

Модель накопичення даних описує як систему управління базою даних (СКБД), так і саму інформаційну базу, яка може бути визначена як база даних і база знань. Процес переходу від смислового (інформаційного) уявлення до фізичного здійснюється трирівневою системою моделей інформаційної бази: концептуальної (яка і в якому обсязі інформація повинна накопичуватися при реалізації інформаційної технології), логічної (структура і взаємозв'язок елементів інформації) та фізичної (методи розміщення даних і доступу до ним на машинних носіях). Функції управління базами даних регламентують (див. Гл. 19): мова баз даних SQL (Structured Query Language); інформаційно-довідкову систему IRD (Information Resource Dictionary System); протокол віддаленого доступу операцій RDA (Remote Data Access), PAS (Publicly Available Specifications) Microsoft на відкритий прикладний інтерфейс доступу до баз даних ODBC (Open Data Base Connectivity) API (Application Program Interface).

Модель представлення знань вибирається залежно від повноти відтворення і змісту предметної області, а також виду вирішуваних завдань. В даний час використовують такі моделі подання знань, як логічні, алгоритмічні, семантичні, фреймові та інтегральні.

Модель отримання інформації будується з урахуванням стандартів, що регламентують структури даних і документів, а також формати даних:

  • o засобів мови ASNl (Abstract Syntax Notation One), призначеного для специфікації прикладних структур даних - абстрактного синтаксису прикладних об'єктів;
  • o форматів метафайлу для подання та передачі графічної інформації CGM (Computer Graphics Metafile);
  • o специфікації повідомлень і електронних даних для електронного обміну в управлінні, комерції та транспорті EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commence and Trade);
  • o специфікації документів та їх структур ODA (Open Document Architecture);
  • o специфікації структур документів для виробництва, наприклад SGML (Standard Generalized Markup Language);
  • o мов опису документів гіпермедіа і мультимедіа, наприклад: HyTime, SMDL (Standard Music Description Language), SMSL (Standard Multimedia / Hypermedia Scripting Language), SPDS (Standard Page Description Language), DSSSL (Document Style Semantics and Specification Language), HTML ( HyperText Markup Language);
  • o специфікації форматів графічних даних, наприклад форматів JPEG, JBIG і MPEG.

Модель відображення інформації будується з урахуванням стандартів X Windows, MOTIF, OPEN LOOK, VT, CGI, PHIGS, машинної графіки GKS, графічного інтерфейсу користувача GUI.

Моделі управління інформацією, даними та знаннями пов'язують базові інформаційні процеси, синхронізують їх на логічному рівні.

Так як базові інформаційні процеси оперують з інформацією, даними та знанням і, то управління інформацією відбувається через процеси отримання (збір, підготовка та введення) і відображення (побудова графіки, тексту і відео, синтез мови); управління даними здійснюється через процеси обробки (управління організацією обчислювального процесу перетворення), обміну (управління маршрутизацією і комутацією в обчислювальній мережі, передачею повідомлень по каналах зв'язку) і накопичення (системи управління базами даних), а управління знаннями - через подання знань (управління отриманням і генерацією знань).

Фізичний рівень (програмно-апаратна реалізація)

Фізичний рівень інформаційної технології представляє її програмно-апаратну реалізацію. На фізичному рівні інформаційна технологія розглядається як система, що складається з великих підсистем: обробки, обміну, накопичення даних, отримання і відображення інформації, подання знань та управління даними і знаннями (рис. 2.13). З системою, що реалізує інформаційні технології на фізичному рівні, взаємодіють користувач і розробник системи.

Склад підсистем базової інформаційної технології

Рис. 2.13. Склад підсистем базової інформаційної технології

Підсистеми обробки даних будуються на базі електронних обчислювальних машин різних класів і відрізняються як за обчислювальної потужності, так і по продуктивності. Залежно від потреби вирішуваних завдань використовуються як великі універсальні ЕОМ (мейнфрейми) для обробки величезних обсягів інформації, так і персональні комп'ютери (ПК). У мережі використовуються як сервери, так і клієнти (робочі станції).

Підсистеми обміну даними включають в себе комплекси програм і пристроїв (модеми, підсилювачі, комутатори, кабелі та ін.), Що створюють обчислювальну мережу і здійснюють комутацію, маршрутизацію і доступ до мереж.

Підсистема накопичення даних реалізується за допомогою байків і баз даних на зовнішніх пристроях комп'ютера, який ними керує. Можлива організація як локальних баз і банків, що реалізуються на окремих комп'ютерах, так і розподілених банків даних, що використовують мережі ЕОМ і розподілену обробку даних.

Підсистеми отримання, відображення інформації і представлення знань використовують для формування моделі предметної області з її фрагментів і моделі розв'язуваної задачі. На стадії проектування розробник формує в пам'яті комп'ютера комплекс моделей вирішуваних завдань. На стадії експлуатації користувач звертається до підсистеми відображення інформації і представлення знань і, виходячи з поставленого завдання, вибирає відповідну модель рішення, після чого через підсистему управління даними включаються інші підсистеми.

Підсистема управління даними і знаннями, як правило, частково реалізується на тих же комп'ютерах, на яких реалізуються відповідні підсистеми, а частково за допомогою систем управління організацією обчислювального процесу і систем управління базами даних. При великих потоках інформації створюються спеціальні служби адміністраторів мережі і баз даних.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >