ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Після вивчення цієї глави студент повинен:

знати

 • o основи сучасних економічних інформаційних систем, їх тенденції розвитку, а також конкретні реалізації;
 • o складу інформаційної системи (функціональні, забезпечують підсистеми і комплекс технічних засобів);
 • o основні стадії життєвого циклу інформаційних систем, цілі і зміст документів, що регламентують роботи певних стадій;

вміти

o класифікувати інформаційні системи за різними ознаками;

володіти

 • o навичками класифікації інформаційних систем;
 • o методикою обробки економічної інформації.

Роль і місце автоматизованих інформаційних систем в економіці

Інформаційна система - організаційно-технічна система, яка призначена для виконання інформаційно-обчислювальних робіт або надання інформаційно-обчислювальних послуг, які задовольняють потреби системи управління та її користувачів - управлінського персоналу, зовнішніх користувачів (інвесторів, постачальників, покупців) шляхом використання і (або) створення інформаційних продуктів. Інформаційні системи існують в рамках системи управління і повністю підпорядковані цілям функціонування цих систем.

Інформаційно-обчислювальна робота - діяльність, пов'язана з використанням інформаційних продуктів. Типовим прикладом інформаційної роботи є підтримка інформаційних технологій управління.

Інформаційно-обчислювальна послуга - це разова інформаційно-обчислювальна робота.

Під інформаційним продуктом розуміється речовинний або нематеріальний результат інтелектуального людської праці, зазвичай матеріалізований на певному носії, наприклад різноманітних програмних продуктів (додатків), вихідний інформації у вигляді документів управління, баз даних, сховищ даних, баз знань, проектів ІС та ІТ.

Методологічну основу вивчення ІС становить системний підхід, відповідно до якого будь-яка система являє собою сукупність взаємопов'язаних об'єктів (елементів), що функціонують спільно для досягнення спільної мети.

Для цілеспрямованих систем характерна зміна стану, який відбувається в результаті взаємодії її елементів в різних процесах і з зовнішнім середовищем. При такій поведінці системи важливе дотримання наступних принципів:

 • o Емерджентність - цілісність системи на основі загальної структури, коли поведінка окремих елементів розглядається з позиції функціонування всієї системи;
 • o гомеостазіс - стійке функціонування системи при досягненні спільної мети;
 • o адаптивність - швидкість пристосування до змін зовнішнього середовища;
 • o керованість - глибина зміни поведінки елементів системи;
 • o самоорганізація - можливість зміни структури системи відповідно до зміни цілей системи.

Структуру будь-якої економічної системи з позицій кібернетики можна представити суб'єктом і об'єктом управління (рис. 3.1), де основні інформаційні потоки між зовнішнім середовищем, об'єктом і суб'єктом управління позначені стрілками г-1, г-2, г-3, г-4 і підтримуються ІС.

Структура економічної системи

Рис. 3.1. Структура економічної системи

Об'єкт управління являє собою підсистему матеріальних елементів економічної діяльності (сировина і матеріали, обладнання, готова продукція, працівники та ін.) І господарських процесів (основне і допоміжне виробництво, постачання, збут та ін.).

Суб'єкт управління являє собою сукупність взаємодіючих структурних підрозділів економічної системи (дирекція, фінансовий, виробничий, постачальницьке, збутової та інші відділи), що здійснюють такі функції управління:

 • o планування - визначає мету функціонування економічної системи на різні періоди часу (стратегічне, тактичне, оперативне планування);
 • o облік - відображає стан об'єкта управління в результаті виконання господарських процесів;
 • o контроль - фіксує відхилення облікових даних від планових цілей і нормативів;
 • o регулювання - здійснює оперативне управління всіма господарськими процесами для виключення виникаючих відхилень між плановими й обліковими даними;
 • o аналіз - визначає тенденції в роботі економічної системи і резерви, які враховуються при плануванні на наступний часовий період.

Інформаційна система являє собою сукупність функціональної структури, інформаційного, математичного, технічного, організаційного та кадрового забезпечень, які об'єднані в єдину систему з метою збирання, зберігання, обробки та видачі необхідної інформації для виконання функцій управління. Вона забезпечує інформацією систему управління, формуючи такі інформаційні потоки:

i -1 - інформаційний потік із зовнішнього середовища в систему управління, який, з одного боку, являє собою потік нормативної інформації, створюваний державними установами в частині законодавства, а з іншого боку - потік інформації про кон'юнктуру ринку, створюваний конкурентами, споживачами, постачальниками;

i -2 - інформаційний потік із системи управління в зовнішнє середовище (звітна інформація, насамперед фінансова в державні органи, інвесторам, кредиторам, споживачам; маркетингова інформація потенційним споживачам);

i -3 - інформаційний потік із системи управління на об'єкт, являє собою сукупність планової, нормативної і розпорядчої інформації для здійснення господарських процесів;

i -4 - інформаційний потік від об'єкта в систему управління, який відображає облікову інформацію про стан об'єкта управління економічною системою (сировини, матеріалів, грошових, енергетичних, трудових ресурсів, готової продукції і виконаних послугах) в результаті виконання господарських процесів.

Інформаційна система накопичує і переробляє надходить облікову інформацію і наявні нормативи та плани в аналітичну інформацію, що служить основою для прогнозування розвитку економічної системи, коригування її цілей і створення планів для нового циклу відтворення.

До потоків інформації, що циркулює в ІС, пред'являються наступні вимоги:

 • o повнота і достатність інформації для реалізації функцій управління;
 • o своєчасність надання інформації;
 • o забезпечення необхідного ступеня достовірності інформації в залежності від рівня управління;
 • o економічність обробки інформації (витрати на обробку даних не повинні перевищувати одержуваний ефект);
 • o адаптивність до мінливих інформаційним потребам користувачів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >