Інформаційні технології організаційного розвитку та стратегічного управління підприємством

Управління ефективністю бізнесу (ВРМ)

З'єднання ERP-системи з технологіями OLAP, системою збалансованих показників (Balanced Score Card) і системою функціонально-вартісного управління призвело до появи і розвитку систем управління ефективністю бізнесу, які дозволяють пов'язувати операційні результати діяльності підприємства з ефективністю реалізації місії компанії. Які завдання вирішують ці системи і яке місце вони займають серед інших програмних продуктів автоматизації бізнес-процесів?

Для відповіді на це питання скористаємося матеріалами звіту "Успішний досвід управління ефективністю бізнесу: бізнес і технічні стратегії" ("Best Practices in Business Performance Management: Business and Technical Strategies") Міжнародного інституту дослідження сховищ даних (Data Warehousing Institute - DWI) 2004 У цьому звіті позиціонують BPM-системи, аналізуючи загальну схему розвитку програмного забезпечення для автоматизації бізнес-процесів (рис. 4.8).

Загальна схема розвитку програмного забезпечення для автоматизації бізнес-процесів

Рис. 4.8. Загальна схема розвитку програмного забезпечення для автоматизації бізнес-процесів

Спочатку з'явилися системи автоматизації внутрішніх (бек-офісних) процесів, насамперед виробництва (управління запасами і автоматизація управління виробничими лініями) і бухгалтерського обліку, так звані системи BPMS (Business Process Management System). Потім прийшла черга процесів взаємозв'язку з зовнішнім середовищем (процеси фронт-офісу): поставок, продажів, послуг, маркетингу. Наприкінці XX в. організації перейшли до автоматизації перехресних процесів, які зачіпають роботу декілька підрозділів, впроваджуючи технології управління взаємовідносинами з клієнтами (Customer Relationship Management - CRM) і технології управління ланцюгами поставок (Supply Chain Management - SCM). І, нарешті, вершина піраміди, яку стали автоматизувати зовсім недавно, - це корпоративне управління. Для вирішення цього завдання в світі виділяють спеціальний клас програмного забезпечення - Business Performance Management - BPM-системи.

Рух вгору за рівнями піраміди відображає поступовий перехід від автоматизації оперативних бізнес-процесів до автоматизації стратегії управління бізнесом. Процеси на більш високих рівнях піраміди контролюють процеси на більш низьких рівнях. Таким чином, ВРМ-системи призначені для автоматизації стратегічного планування розвитку бізнесу і, одночасно, для підтримки тактичного (або оперативного) управління бізнес-процесами на різних рівнях. Завдання ВРМ-систем - допомогти в реалізації стратегічних цілей бізнесу в реальних умовах. Для цього вони повинні забезпечувати користувача потрібною інформацією в потрібний час, щоб підвищити ефективність управління оперативною діяльністю.

Функціональна архітектура класичної ВРМ-системи складається з трьох складових частин. Перша частина - сховище даних. Це базис ВРМ-системи. У ньому консолідується оперативна інформація з різних автоматизованих модулів головного офісу і філій організації, з дочірніх і партнерських компаній. Друга складова - набір інструментів для підтримки технологій управління підприємством: фінансового планування, управлінського обліку, прогнозування, управління виробничими і допоміжними процесами і т.д. Третя компонента ВРМ - аналітичні засоби ОLAP для оперативної роботи з діловими даними, які накопичуються в сховище.

Таким чином, ВРМ-системи не можна назвати чимось принципово новим. Вони об'єднують відомі управлінські технології і програмні рішення, які перш застосовувалися локально і вирішували завдання окремих підрозділів і користувачів. У чому ж тоді переваги і новизна ВРМ-підходу? А справа в тому, що ВРМ-система призначена для підтримки повного циклу управління компанією. Це означає, що інструменти ВРМ взаємопов'язані і забезпечують виконання чотирьох основних етапів управління ефективністю бізнесу.

 • 1. Розробка стратегії. Мета першого етапу - виділення цільових показників бізнесу (ключових показників ефективності) та планування кількісних значень їх метрик (Key Performance Indicators - KPI). Стратегічне планування спирається на одну з методологій ВРМ, відому як система збалансованих показників (Balanced Scorecard - BSC).
 • 2. Тактичне планування. На другому етапі розробляються тактичні плани для досягнення поставлених стратегічних цілей. Орієнтирами для розробки тактичних (оперативних) планів стають KPI. Основним інструментом оперативного планування є бюджетування різних аспектів діяльності підприємства.
 • 3. Моніторинг та контроль виконання. Третій етап у циклі корпоративного управління - моніторинг та контроль виконання бюджетних і виробничих планів. Фактичні значення за статтями управлінського і фінансового обліку обчислюються на основі первинних даних, зібраних у сховище. Для порівняння намічених і досягнутих показників бюджетів та KPI використовуються інструменти "план-фактного" аналізу на основі технології багатовимірного аналізу даних ОLAP.
 • 4. Аналіз і регулювання. На заключному етапі стратегічні плани коригуються відповідно з реальними умовами роботи підприємства. Для планування змін використовуються інструменти прогнозування та моделювання різних сценаріїв розвитку ситуації. У підсумку цикл корпоративного управління - між вибраною стратегією і її практичною реалізацією - замикається.

ERP-сісгеми сфокусовані на автоматизації управлінських процесів, супроводі бізнес-процесів і зниженні операційних витрат, але не здатні забезпечити всеосяжний, легкий і швидкий доступ до необхідної управлінської інформації. Крім того, з'ясувалося, що не вся інформація, необхідна як вищому керівництву, так і менеджерам і фахівцям на місцях, є в наявності в ERP-системі. Ця ситуація ускладнюється ще й тим, що найчастіше в компаніях застосовується не одна, а кілька ERP-систем, які у спадщину в результаті злиттів і придбань.

На противагу цьому ВРМ-системи забезпечують цілісний, процесно-орієнтований підхід до прийняття управлінських рішень, спрямований на поліпшення здатності компанії реально оцінювати свій поточний стан і управляти ефективністю своєї діяльності на всіх рівнях шляхом об'єднання власників процесів, менеджерів, персоналу та зовнішніх контрагентів в рамках загальної інтегрованого середовища управління.

Серед вітчизняних розробок для створення систем класу ВРМ заслуговують уваги ППП "ІНТАЛЄВ: Навігатор" і ППП "Business Studio".

ППП "ІНТАЛЄВ: Навігатор" - программнометодіческій комплекс для проектування / оптимізації системи управління організацією, що підтримує стратегічне управління, систему менеджменту якості відповідно до стандартів ISO, управління на основі підходу Balanced Scorecard Collaborative, управління персоналом, бюджетування та ін. Проектування системи управління здійснюється на базі комплексної електронної моделі підприємства, описує наповнення підсистем управління підприємством і їх взаємодію між собою. Даний програмний продукт є багатофункціональним інструментом для підтримки в актуальному вигляді регламентних документів і формалізації знань про систему управління та їх розповсюдження (типовий склад стратегічних показників, моделей організаційної структури системи і бізнес-процесів, моделей бюджетування і т.п.).

ППП "Business Studio" забезпечує моделювання бізнес-процесів, проектування організаційної структури, створення системи менеджменту якості, формування повноцінної системи регламентуючої документації, використовуваної для ефективного управління бізнесом. Крім того, ця система інтегрована з DIRECTUM - системою класу ЄСМ (Enterprise Content Management), що забезпечує прозорість управління, підтримку повного життєвого циклу управління документами, організацію та контроль ділових процесів на основі Workflow, досягнення бізнес-ефекту при вирішенні бізнес-завдання.

Загалом, термін "BPM-система" може вживатися у двох значеннях:

 • 1) як концепція управління (тобто певний підхід до прийняття управлінських рішень та їх практичної реалізації);
 • 2) як інформаційна система (комплекс програмних засобів, що підтримують ідеологію ВРМ і забезпечують її практичну реалізацію), яка тісно пов'язана з ERP (рис. 4.9).

З наведеної схеми видно, що важливу роль у трансформації даних з ERP- в BPM-систему є так звані модулі Data Maps - кошти уніфікації даних, отриманих з різних джерел, і їх приведення у відповідність з єдиними довідниками (процес конвертації даних). Ці кошти використовуються і для зворотнього зв'язку, наприклад, для передачі результатів стратегічного або операційного планування в ERP-систему, для подальшого формування більш детальних планів.

Також зауважимо, що в якості джерел фінансових і нефінансових даних для BPM-системи виступають не тільки підсистеми ERP, але й інші транзакційні системи:

 • o управління взаємовідносинами з клієнтами (Customer Relationships Management - CRM);
 • o управління ланцюгами поставок (Supply Chain Management - SCM);
 • o управління активами (Assets Management - AM);
 • o управління персоналом (Human Resources Management - HRM);
 • o інші джерела - бази даних, електронні таблиці тощо

Таким чином, за допомогою рішення <BPM + ERP> створюється

цілісна інфраструктура для підтримки узгодженого стратегічного і тактичного управління підприємством на основі єдиної моделі даних. У цьому принципова відмінність комплексного підходу на базі систем автоматизації управління корпорацією від ізольованого вирішення окремих управлінських завдань.

Можлива взаємодія ERP- і ВРМ-систем

Рис. 4.9. Можлива взаємодія ERP- і ВРМ-систем

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >