Розробка інформаційного забезпечення систем управління підприємством

Інформаційна система, надаючи інформаційні послуги, перетворює інформаційні ресурси в інформаційні продукти. Перетворення відбувається не хаотично, а системно. Цю системність дозволяє виявити системно-інформаційний підхід до системи інформаційного забезпечення процесів управління на основі інформаційних і комунікаційних технологій, результатом якого стало поняття інформаційної системи.

Інформаційна система представляється як багатоцільова і багатофункціональна кібернетична система, що об'єднує всі обслуговуючі інформаційні та комунікаційні служби підприємства. У службах зайняті люди, які є об'єктами управління з боку керівників підприємства і топ-менеджерів.

Призначення інформаційної системи зводиться до досягнення наступних цілей:

 • o забезпечувати для кожного співробітника підприємства можливість поповнення корпоративних знань (інформаційних ресурсів підприємства - ІРП);
 • o зберігати корпоративні знання як складову частину ІРП;
 • o забезпечувати спільне використання співробітниками підприємства поточних і ретроспективних корпоративних знань.

Для здійснення цих цілей інформаційна система, спираючись на свої підсистеми, повинна виконувати наступні функції:

 • o перетворення вихідних повідомлень (знань), що надходять від співробітників підприємства, включаючи їх смислове оцінку, тиражування і введення в інформаційно-комунікаційні канали підприємства, до виду, зручного для спільного використання;
 • o смислова обробка (згортання і розгортання) первинних повідомлень (знань) для більш повного їх використання;
 • o формування та довготривале зберігання інформаційних ресурсів підприємства в традиційній та електронній формах;
 • o поширення знань (поточних і ретроспективних), що зберігаються в інформаційному банку підприємства в режимах постійного оповіщення або довідкового обслуговування за запитами.

Таким чином, інформаційна система - багатоцільова і багатофункціональна система інформаційно-комунікаційного обслуговування, що задовольняє інформаційні та комунікаційні потреби співробітників підприємства і зовнішнього середовища.

Підсистемами є всі служби масової і спеціальної комунікації (інформації), у тому числі підрозділи навчання, зберігання, розповсюдження і т.д.

Принципова схема функціонування системи ІКТ

Рис. 5.1. Принципова схема функціонування системи ІКТ:

1-10, 12 - інформаційні потоки; 11 - керуючі вектори

Структурно-функціональну схему інформаційної системи будь-якого підприємства, що включає в себе всі підсистеми з їх взаємозв'язками, зобразити неможливо. Ми обмежимося розглядом принципової схеми функціонування інформаційної системи, яка б показала рух основних інформаційних потоків на підприємстві і взаємодія учасників цього руху (рис. 5.1).

Інформаційною система виступає як посередницької ланки між особистими пізнаннями комуніканта, реципієнта, поточної пам'яттю і зовнішнім середовищем. Виділено контури: А - обробки (фільтрації та внесення в корпоративну базу знань) і В - надання (публікації, оповіщення та рекламування) інформації.

Поточна пам'ять (сфера віртуальної корпоративної реальності) - область буття свідомості співробітників підприємства, професійних знань, що належать працівникам контурів управління, обробки та публікації.

Сфера ідеального протиставляється сфері матеріального (зовнішнє середовище), об'єктивно існуючої і сприймають через органи чуття (потоки 12). Сюди відносяться нежива природа (матеріали, сировину, комплектуючі і т.д.), жива природа, суспільне і особисте буття.

Рух інформації в інформаційних потоках здійснюється наступним чином. Зовнішня Середа служить об'єктом пізнання, яке здійснюється співробітником підприємства, промовцем як комуніканта (інформаційний потік 10). Для того щоб зробити свої знання доступними для всіх працівників підприємства, співробітник повинен оформити свої знання у вигляді, зручному для ознайомлення (Д) і направити в службу обробки інформації (потоки У, 2). Служба (А) обробки інформації у відповідності зі своїм алгоритмом роботи і вказівками системи управління (СУ) (вектор 11) вибирає подальший напрямок руху створеного документа. Якщо зміст документа визнається необхідним підприємству, комунікант набуває статусу елемента інформаційної системи, а документ визнається корисним інформаційним ресурсом (потік 3).

Служби обробки мають необхідними апаратно-програмними засобами для відповідної автоматичної та автоматизованої обробки та тиражування прийнятих документів, які здійснюються відповідно до професійними знаннями співробітників цієї служби і вказівками органу управління (потік 11). У результаті обробки документів у цих службах з'являються ІР, доступні для громадського користування (потік 6). Інформаційні ресурси можуть представлятися у вигляді традиційних (на папері) та електронних (гіпертекст, відео, звук, зображення) мультимедіа-документів. Вони можуть бути як доступними до ознайомлення (поточна пам'ять), так і обмежено доступними (ретроспективна пам'ять).

Інформаційні ресурси підприємства спільно з особистісними формують віртуальне середовище підприємства. Якщо ІРП виявляються значущими, то відбуваються зміни в структурі підприємства. Заради цих змін і створюється інформаційна система, яка збільшує швидкість адаптації підприємства до зміни зовнішніх впливів, що надходять з навколишнього середовища. Інформаційна система здійснює виборче накопичення індивідуального знання, емоційного настрою і керуючого стимулу, що зароджується у комуніканта.

Усуспільнена інформація починає циркулювати в контурах підприємства (потоки 8), досягаючи співробітників підприємства і формуючи корпоративний інтелект. У разі якщо PIP не робить ніякого впливу на поточну пам'ять підприємства, то він потрапляє в архів (ретроспективна пам'ять системи) і очікує моменту своєї актуалізації.

Інший інформаційний потік формується службою публікації. Знову з'явився ІР є об'єктом вивчення (потік

4) співробітниками служби В, які у відповідності зі своїми професійними знаннями і вказівками системи управління (вектор 11) формують посередницькі продукти (П), наприклад каталоги, реферати, списки і т.д. (потік 5). Після чого служба здійснює доставку цієї інформації і самого ІР до реципієнта (потік 7). Так як поширення ІР являє собою комунікаційну послугу, то його можна вважати посередницьким продуктом.

Слід помститися, що безпосередню взаємодію співробітників підприємства і ІР виключено, так як здійснюється контроль над процесами доступу і формування ІPП з боку підприємства, яке і є власником інформаційних ресурсів. Це обмеження не поширюється на міжособистісну комунікацію співробітників підприємства.

У результаті вивчення ІРП свідомість реципієнта збагачується новими знаннями, які проявляються (потік 9) в ході практичного впливу на зовнішнє середовище (матеріальна, предметно-перетворювальна, соціально-політична діяльність). Таким чином відбувається збільшення нематеріальних активів підприємства шляхом обміну та накопичення інформаційних ресурсів.

Інформаційні потоки підприємства можна представити пов'язаними з двома видами подій: плановими і раптовими. Планові події є регулярними, які самі по собі є процесом, і нерегулярними, настання яких можна передбачити. По відношенню до таких подій реакція підприємства передбачена і однозначно визначена. Швидкість ліквідації раптових подій залежить від гнучкості і швидкості реакції підприємства, які, у свою чергу, залежать від ступеня автоматизації процесів обробки інформації та рівня застосування інформаційних технологій.

Якщо в традиційній моделі ведення бізнесу упор робиться на відпрацювання подій першого типу (планових), то в сучасній моделі - подій другого типу (раптових). Конкурентна перевага підприємства залежить від найкращого співвідношення цих складових. Інформаційну структуру будь-якого підприємства можна представити за допомогою декількох рівнів (табл. 5.2).

Ступінь затребуваності технологій безпосередньо пов'язана з рівнем організаційної зрілості підприємства.

Для ідеальної компанії, яка знаходиться на вищому рівні організаційного розвитку, всі служби являють собою єдиний інтегрований комплекс, що є одним з основних елементів електронної нервової системи.

Таблиця 5.2

Рівні інформаційної інфраструктури підприємства

Рівень

Характеристика рівня

Інформаційні технології

1

Інфраструктура, що забезпечує збір, накопичення, використання та аналіз необхідної інформації

Мережева інфраструктура: операційні системи як для серверів, так і для робочих станцій.

Комп'ютери і сервери: ІТ групової роботи, баз даних та електронної комерції.

Системне і прикладне (офісне) ПО: додатки для клієнтського доступу як для "тонких", так і для "товстих" клієнтів

2

Системи автоматизації бізнесу, працюють на базі інфраструктури та забезпечують накопичення, обробку та використання первинної бізнес-інформації та аналітичних даних.

Ці системи надають всі необхідні кошти

Засоби організації ефективної взаємодії всередині компанії: підсистема управління знаннями (Knowledge Management - КМ) забезпечує можливість створення і управління "корпоративної пам'яттю" завдяки використанню сучасних технологій та інструментів групової роботи, документообігу та обробки даних; виконання прийнятих рішень: ці завдання вирішуються за допомогою додатків планування ресурсів підприємства Enterprise Resource Planning - ERP; побудови ефективних взаємовідносин з постачальниками і партнерами:

системи управління взаємодії з клієнтами (Customer Relation Management - CRM); системи управління ланцюжками постачання (Supply Chain Management - SCM)

3

Процес використання інформації - робота з колективною пам'яттю, що представляє собою весь обсяг даних (структурованих і неструктурованих). Процес - це не тільки комп'ютери і програми, але і формалізований механізм колективного використання інформації партнерами, клієнтами та співробітниками компанії в цілому

Сучасний етап розвитку управлінської культури характеризується розвитком культури колективної обробки та аналізу інформації та переходом: від аналізу кількісних показників до якісного аналізу; оперативного аналізу до стратегічного планування;

одноосібного аналізу і прийняття рішень до колегіального аналізу

Системи управління взаємодією з клієнтами (CRM) дозволяють оперативно врахувати їх побажання і вимоги, а системи управління ланцюгами поставок (SCM) - отримати реакцію на ці вимоги. Система планування ресурсів підприємства (ERP) забезпечує як короткострокове, так і стратегічне планування діяльності компанії і подальше управління.

Для того щоб взаємодія систем управління підприємства було найбільш ефективним, всі вони пронизані "єдиним стрижнем" - системою управління знаннями (КМ), яка забезпечує своєчасну доставку інформації, а також засоби для її обробки, аналізу та прийняття рішень, з використанням систем аналізу даних ( Business Intelligence - BI).

Крім внутрішніх зв'язків, інтеграція додатків масштабу підприємства забезпечується і завдяки повсюдного використання засобів електронної комерції (E-commerce) і інтернет-технологій.

Використання єдиного інформаційного середовища не тільки підвищить ефективність бізнесу, а й створить передумови для стандартизації процесів і технологій. Це, у свою чергу, підвищить надійність роботи і сумісність використовуваних технологій і рішень, а також дозволить налагодити правильний процес використання цієї інформації.

Ключовими підрозділами в інформаційній системі є служби, які застосовують технології зберігання та накопичення інформації. Розглянемо їх більш докладно на прикладі продуктів, що поставляються корпорацією "Microsoft", яка давно усвідомила важливість напряму, пов'язаного зі сховищами даних, і створила технологічну середу. Такий середовищем є Microsoft Data Warehousing Framework (рис. 5.2); вона визначає розвиток технологій, що забезпечують інтеграцію продуктів різних виробників. Відкритість цього середовища забезпечує її підтримку багатьма виробниками ПЗ, що дає можливість кінцевим користувачам вибирати найбільш сподобалися їм інструменти для побудови своїх рішень.

Мета середовища - спростити розробку, впровадження та адміністрування рішень на основі сховищ даних. Ця середу забезпечує:

 • o відкриту архітектуру, яка легко інтегрується і розширюється третіми фірмами;
 • o експорт та імпорт гетерогенних даних поряд з їх перевіркою, очищенням і можливим веденням історії накопичення;
 • o доступ до поділюваних метаданих з боку процесів розробки сховища, витягання і трансформації даних, управління сервером і аналізу даних кінцевими користувачами;
 • o вбудовані служби планування завдань, управління дисковою пам'яттю, моніторингу продуктивності, оповіщення та реакції на події.

Таким чином, застосовуючи той чи інший методологічний підхід (системний, операційний, об'єктно-орієнтована і т.д.), ми будуємо відповідну йому модель, на базі якої і ведеться створення ІС підприємства.

Середа Microsoft Data Warehousing Framework

Рис. 5.2. Середа Microsoft Data Warehousing Framework

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >