ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Після вивчення цієї глави студент повинен:

знати

 • o поняття документа, документопотока, документообігу, системи документаційного управління;
 • o зони документа, склад їх реквізитів;
 • o базові інформаційні технології системи документаційного управління;
 • o поняття уніфікованої системи документації і загальні принципи уніфікації;

вміти

 • o проектувати макет форми документа;
 • o дати характеристику організаційно-розпорядчої документації;

володіти

o навичками визначення вимог, яким повинна задовольняти електронна система управління документообігом.

Основні поняття документаційного забезпечення управлінської діяльності

Документ - це зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють ес ідентифікувати.

Для організації ефективного управління економічною системою і раціональної автоматизації інформаційних процесів необхідно виявляти потоки інформації, виробляти їх оцінку та оптимізацію.

До кожного класу інформації пред'являються особливі вимоги, наприклад до управлінської інформації наступні:

 • o повнота інформації для прийняття управлінського рішення;
 • o оперативність і терміновість її отримання точно в заданий термін;
 • o достовірність інформації, під якою мається на увазі її безпомилковість і несуперечність;
 • o адресність інформації, тобто точність надходження інформації конкретного адресата відповідно до його компетенції;
 • o доступність для сприйняття, що залежить від якості користувальницького інтерфейсу і в тому числі правильності розробки документів, ступеня їх читабельності.

Документ - це матеріальний носій, на який наносяться деякі відомості, що відображають стан системи, або прийняте рішення строго встановленого змісту по регламентованої формі. Він володіє двома відмітними властивостями: поліфункціональністю і наявністю юридичної сили. До числа функцій, які реалізуються за допомогою документа, відносяться реєстрація первинної інформації або прийнятого рішення, передача, обробка та зберігання інформації. Наявність юридичної сили забезпечується реквізитом-підписом особи, відповідальної за достовірність відомостей, що містяться в документі.

Документопотік - це процес пересування документів одного типу від джерела виникнення або пункту обробки до споживача. Документопотоки пов'язують всі підрозділи економічної системи в єдине інформаційне середовище і поділяються:

 • o на зовнішні, що входять в систему;
 • o внутрішні, що мають обіг в системі і призначені для задоволення внутрішніх інформаційних потреб;
 • o вихідні, що зв'язують дану систему з іншими організаціями та підприємствами.

Оскільки документи виникають і пересуваються в системі по мірі виконання функцій управління або будь-яких ділових процесів, то на кожному підприємстві створюється свій документообіг.

Документообіг - це рух документів з моменту їх створення або отримання до завершення виконання, відправки адресату або передачі в архів, тобто регламентована сукупність взаємопов'язаних операцій, що виконуються над документом в строго встановленому порядку, на певному робочому місці, починаючи від моменту виникнення документа і закінчуючи здачею його в архів. За складом охоплюються операцій документообіг може бути двох типів:

 • o операційний - орієнтований на обробку первинних і одержання зведених та аналітичних документів, що містять операційну атрибутику;
 • o універсальний - відображає операції обробки потоків слабоструктурованої інформації, що виконуються при виконанні управлінських рішень або ділових процесів.

Так як документообіг відображає рух документів з моменту їх створення або отримання до завершення виконання або відправлення споживачеві, то за ступенем охоплення підрозділів та фахівців економічної системи виділяють централізований документообіг, що охоплює всі підрозділи підприємства в єдину систему, і спеціалізований документообіг на рівні конкретного підрозділу, обумовлений специфікою його функціонування.

Документаційне забезпечення управління (ДОП) охоплює питання документування, організації роботи з документами у процесі управління.

До складу кожного підприємства включається самостійний структурний підрозділ, основною метою функціонування якого є своєчасне забезпечення документами процесів управління та ділових процедур. Таким підрозділом є система документаційного забезпечення управління (СДОУ), що призначена для вирішення наступних завдань:

 • o документування прийнятих організаційних, планових і адміністративних управлінських рішень;
 • o документаційне забезпечення управління;
 • o отримання, фільтрація та розподіл потоків зовнішньої і внутрішньої інформації керівникам виконавцям підрозділів відповідно до їх повноважень;
 • o контроль їх виконання, аналізу якості і термінів виконання;
 • o організація зберігання, пошуку документів та видачі документів, необхідних для виконання функцій управління чи ділових процесів і процедур.

Документаційне забезпечення управління здійснюється при виконанні наступних видів діяльності:

 • o документування;
 • o діловодство, тобто організація роботи з документами.

Документування є процедуру створення документів, що відображають факти, події чи показники, одержувані при виконанні функцій управління чи ділових процесів, тобто їх складання, оформлення, узгодження і изготовление.

Діловодство - комплекс заходів щодо ДОУ підприємства або організації, систематизації архівного зберігання документів, забезпеченню руху, пошуку, зберігання і використання документів.

Архів - це організація або її структурний підрозділ, що здійснює прийом і зберігання документів для використання ретроспективної документної інформації.

Електронний архів застосовується при систематизації архівного зберігання електронних документів у рамках ДОУ.

Діловодство призначено для перевірки, відбору та забезпечення працівників апарату управління підприємства необхідною документованої інформацією при виконанні будь-яких функцій управління, ділових процесів і процедур.

Ділова процедура - послідовність певних операцій (робіт, завдань, процедур), що здійснюються співробітниками організацій для вирішення якої-небудь задачі в рамках діяльності підприємства чи організації.

Якщо узагальнити вироблені фахівцями ДОУ формулювання, то процес документообігу можна охарактеризувати як дисципліну, пов'язану зі спільною обробкою документів.

Якість організації ДОУ залежить від рівня організації роботи з документами забезпечення руху, пошуку, зберігання і використання документів, тобто організації документообігу. Кожен документ (як створений організації, і отриманий із інших джерел) має свій регламент, за яким ведеться робота з ним підприємства, що становить її документообіг.

Сукупність взаємопов'язаних документів, систематично використовуваних для процесів управління об'єктом, називається системою документації (СД). До її складу входить кілька сот форм різних документів, які можна класифікувати за різними ознаками.

За змістом можна виділити клас управлінських чи організаційно-розпорядницьких документів (ОРД), використовуваних для адміністративного управління; економіко-статистичних документів, призначених для економічного управління підприємством; науково-технічних документів, що виникають при проектуванні і виробництві нових видів продукції; юридичних документів, що регламентують відносини колективу як всередині підприємства, так і його відносини з зовнішнім середовищем, включаючи вищестоящі й урядові організації, підприємства-споживачі готової продукції або послуг, підприємства-постачальники сировини і матеріалів та ін.

Служба СДОУ орієнтована на роботу з ОРД, які використовуються для виконання організаційної та адміністративно-розпорядчої функцій управління. Всі вони відносяться до офіційних документів, тобто створеним організацією або посадовою особою і оформленим у встановленому порядку. Таким чином, кожен документ має свого автора.

Організаційно-розпорядчі документи можна класифікувати за змістом (семантикою) і формі (синтаксису). За змістом ОРД ділять на три основні класи:

 • 1) організаційні - комплекс взаємопов'язаних документів, що регламентують структуру, завдання і функції підприємства, організацію його роботи, права, обов'язки і відповідальність керівництва та фахівців підприємства. До класу організаційних документів, що є базовими для роботи і становить при створенні фірми, відносяться установчі документи (статут, договір), структура і штатна чисельність працівників, штатний розклад, правила внутрішнього трудового розпорядку (положення про персонал), положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівникам;
 • 2) розпорядчі - оформляють прийняті управлінські рішення. До них належать накази по основній діяльності та особовому складу, розпорядження, вказівки, протоколи короткої, скороченої і повної форми. Ці види документів є основними для виконання ділових процедур;
 • 3) інформаційно-довідкові - складаються при виконанні функції обліку, контролю та ділових процесів. До них відносяться листи вхідні та вихідні, телеграми внутрішні та міжнародні, факси, акти, довідки, доповідні і пояснювальні записки, звіти, огляди, реферати, списки, переліки, реєстраційно-контрольні картки та графіки виконання робіт.

За формою ОРД ділять на формалізовані і неформалізовані.

До числа формалізованих відносять типові і стандартні документи. Вони характеризуються наявністю типового складу і розташування реквізитів, їх стандартним оформленням та використанням паперу стандартних розмірів.

Неформалізовані документи (звіти, огляди, реферати) відрізняються нестандартним змістом і відсутністю типової форми розташування реквізитів.

Основними завданнями вдосконалення діловодства на основі інформаційних технологій є: розробка і встановлення раціональних форм ДОУ; використання прогресивних методів і форм роботи з документами; уніфікація, стандартизація та автоматизація діловодства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >