ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • ціннісно-смислові аспекти психолого-педагогічної діяльності;
 • • психолого-педагогічні особливості професійної педагогічної діяльності;
 • • види взаємодії в освітньому процесі: взаємодія як парний процес, взаємодія як співпраця дорослого з дитячим (шкільним) колективом;
 • • основні типології учнів та його особливості;

вміти

 • • ефективно використовувати методи подолання основних дидактичних труднощів педагогічної взаємодії;
 • • використовувати типології навчаються в цілях організації диференційованого навчання;

володіти

• навичками використання типологій навчаються для підвищення ефективності взаємодії учасників освітнього процесу.

Ціннісно-смислові аспекти психолого-педагогічної діяльності

Для виявлення ціннісно-смисловий спрямованості психолого-педагогічної діяльності необхідно здійснити системний логічний аналіз цілей і завдань освіти, його результатів, ціннісних орієнтирів, а також умов оптимальної взаємодії педагогів і учнів. Саме ці складові визначають ефективність процесів навчання, виховання і розвитку особистості і є основою якості освіти.

Цінності освіти - це певні компоненти результатів освітньої діяльності, що визначають життєву і професійну успішність людини, його самореалізацію. Це орієнтири, що визначають міжособистісні відносини і відносини суб'єктів до себе і до утворення в цілому. Саме цінності регулюють і спрямовують педагогічну діяльність, надають їй змістовний сенс.

Система освіти спрямована на досягнення соціальних цілей щодо формування та розвитку особистості. Формально освіту можна віднести до сфери послуг. Однак освітні послуги мають колосальну значимість для людини, суспільства, держави.

Якість системи освіти відображає ступінь її пристосованості для вирішення завдань навчання, виховання і розвитку учнів. З прагматичної точки зору найбільш важлива якість результатів навчання, виражене в певній системі показників і властивостей особистості в аспектах се освіченості, вихованості, виразності соціальних, психічних і фізичних якостей.

В умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства змінився зміст результатів освіти. Ця зміна відображають нові ФГОС, які впроваджуються в систему загальної освіти.

У сучасній інтерпретації складові освітніх результатів можуть бути представлені інтегративної моделлю, зображеної на рис. 2.1.

Інтеграційна модель результатів освіти

Мал. 2.1. Інтеграційна модель результатів освіти

Традиційно освітні результати включають знання, вміння, навички.

Знання є навчальну інформацію, яка перероблена в свідомості учня, зберігається в його пам'яті і використовується для різних видів діяльності.

Вміння характеризують здатність виконувати певні види навчальної та професійної діяльності.

Навички є вміння, доведені до автоматизму і виконуються на підсвідомому рівні.

У класичній педагогіці саме ці складові визначають основу загального кругозору та ерудиції випускника. Вони не втратили своєї значущості і зараз.

У той же час з точки зору системно-діяльнісного підходу, закріпленого в стандартах, особливого значення набуває досвід практичної діяльності, що став однією з важливих складових освітнього результату.

Знання, вміння, навички, досвід є основою для формування компетентності випускника. Як зазначено в гл. 1 , компетентність можна визначити як здатність і готовність до певних видів діяльності в різних (в тому числі екстремальних) умовах. У той же час слід зазначити, що загальна компетентність включає приватні компетенції (загальнокультурні, професійні, спеціальні). Зокрема, виключно важливою є когнітивна компетентність - уміння вчитися, потреба і здатність здобувати й поглиблювати знання, навички самоосвіти, що виражаються в ефективному застосуванні арсеналу способів, форм, методів пізнавальної діяльності.

Ряд вчених, педагогів-практиків включають до складу компетентності психологічні якості людини. З точки зору авторів доцільно виділяти їх як окремі результати освіти. До них належать такі якості:

 • 1. Шляхетність і культура (моральна, естетична, професійна).
 • 2. Світогляд - система сформованих поглядів на світ (важлива його матеріалістична основа), які стали внутрішнім надбанням особистості і відклалися у свідомості у вигляді певних життєвих цілей та інтересів, відносин, позицій.
 • 3. Активність (професійна і соціальна).
 • 4. Працездатність (розумова і фізична).
 • 5. Соціально важливі психологічні якості (чесність, відповідальність, порядність, ініціатива, комунікативність, гуманізм).

Сучасний підхід до освітніх цінностей відображає парадигму розвитку особистості, що визначає такі складові результатів, як якості розуму (мислення), рівень інтелектуального розвитку особистості, що представляють собою сформованість стратегій, операцій і прийомів мислення і вміння ефективно їх застосовувати в широкому діапазоні професійних і життєвих ситуацій.

Здатність до творчості (креативність) відображає відповідні вектори освітніх цінностей, які набувають особливого значення в постіндустріальному інформаційному суспільстві.

Таким чином, традиційна оцінка випускника за рівнем знань, умінь і навичок не є повною. Крім цих основних показників необхідно оцінювати сформовані компетентності, а також цілий ряд інтелектуальних, психологічних, професійних якостей, придбаних в ході навчання. В інтегрованій формі результати освітнього процесу є змістовну модель базових складових компетентності (рис. 2.1). Дана модель описує ціннісні орієнтири освіти в формі його результатів. У той же час структура системи цінностей особистості відображає ряд таких компонентів, як потреби, мотиви, життєві цілі, спрямованість.

Цінності детермінують вибіркове ставлення суб'єкта до виконуваної діяльності, надають його діяльності особистісний сенс, який, на думку А. Н. Леонтьєва, визначає ставлення мотиву діяльності до її мети. Безпосереднім джерелом смислообразованія є потреби і мотиви.

Потреби - це усвідомлена необхідність, потреба людини в благах і цінностях, необхідних для його існування. Потреби є джерелом активності людини, причиною його цілеспрямованих дій.

Мотиви - це пов'язані з потребами спонукання людини до дії, спрямовані на результати (мети).

Мотивація розглядається в психологічній літературі як процес сполучення цілей організації і цілей працівника для найбільш повного задоволення потреб обох, це система різних способів впливу на персонал для досягнення намічених цілей і працівника, і організації.

Цілі - це бажані предмети, об'єкти, стану, до володіння якими прагне людина. Їх досягнення становить істота його життя і діяльності. Цілі реалізують потреби особистості і виступають в якості образів кінцевого результату діяльності.

Установки особистості - це її внутрішня налаштованість на здійснення тієї чи іншої діяльності або гальмування власної активності. Установки мають важливе функціональне значення: виступають в якості станів готовності, що дозволяють особистості ефективніше виконувати певну діяльність. Їх основні функції: визначати стійкий характер протікання діяльності; звільняти особу від необхідності приймати рішення і довільно контролювати перебіг діяльності в стандартних ситуаціях.

Спрямованість в інтегрованому вигляді висловлює багато з зазначених вище особливостей особистості. У ній фокусується основний сенс її дій і поведінки. Спрямованість особистості - це таке її психічне властивість, в якому виражаються потреби, мотиви, світогляд, установки і мети її життя і діяльності.

Діяльність людини, його вчинки в суспільстві завжди суб'єктивно визначені потребами, мотивами, установками. У діяльності також виявляються і властиві особистості відносини, що склалися в процесі життя, навчання і виховання, тобто характерне для неї ставлення до суспільства в цілому і до своєї діяльності, поведінки в даному соціальному середовищі зокрема.

Інтегративним регулятором діяльності є сенс. Під особистісним змістом розуміється індивідуалізоване відображення потреб, мотивів, установок, які формуються в процесі утворення, взаємодії всіх суб'єктів освітнього процесу.

Таким чином, ціннісно-смислова спрямованість інтегрує відносини, мотиви, цілі особистості, що формуються освітньою діяльністю, і виконує регуляторну функцію. Залежно від ціннісно-смисловий спрямованості освітньої діяльності можна виділити наступні концепції освіти.

Когнітивно-орієнтовану освіту. Цільова орієнтація - формування знань, умінь і навичок, а також метазнаній. Головна цінність - соціокультурний досвід, накопичений попередніми поколіннями. Сенсоутворювальним фактором є інформаційна організація навчального процесу. Ціннісно-смислова спрямованість - ті, яких навчають з наперед заданими характеристиками (компетентністю). Розвиток особистості виявляється "побічним продуктом" навчально-пізнавальної діяльності. З психологічної точки зору це "особистісно відчужене освіту" (Μ. М. Поташник).

Діяльнісно-орієнтовану освіту направлено на початкову стадію утворення і має функціональну спрямованість. Цільова орієнтація - формування знань, умінь і навичок, а також способів виконання розумових і практичних дій, що забезпечують успішність професійної, соціальної, трудової та художньо-прикладної діяльності. Провідною цінністю є узагальнені способи виконання соціально-професійних дій (компетентності). Суб'єктивний досвід учнів набуває особистісний сенс. Ціннісно-смислова спрямованість освіти - той, якого навчають із заданою навчально-прикладної (професійної) кваліфікацією.

Розвивальне освіту. Провідними цінностями проголошуються розвиток і саморозвиток всіх суб'єктів освіти в процесі педагогічної взаємодії. Сенсоутворювальним фактором стає відкрите саморозвивається освітній простір, позанавчальна середу. Ціннісно-смислова спрямованість освіти - самодетерминация, саморегуляція і самовизначення особистості в розвиненому освітньому просторі. Стосовно до початкової школи дана концепція реалізується в моделі навчання. В теорії Л. В. Занкова головною цінністю навчання є розвиток психічних процесів. Сенсоутворювальним фактором є навчання на високому рівні труднощі. Цільова орієнтація - спрямованість на формування теоретичних знань шляхом розвитку емпіричного мислення. В теорії розвиваючого навчання Д. Б. Ельконіна, В. В. Давидова провідною цінністю навчання проголошується формування психологічних новоутворень даного віку. Сенсоутворювальним фактором є розвивається провідна діяльність. Цільова орієнтація - розвиток теоретичного мислення і засвоєння теоретичних знань за допомогою здійснення аналізу, планування і рефлексії. Ціннісно-смислова спрямованість навчання - розвиток в учнів пізнавальних здібностей.

Особистісно орієнтована освіта (II. А. Алексєєв, Е. В. Бондаревська, В. В. Сєріков, І. С. Якиманська). Що конструюють цінність - розвиток особистості, її автономності, самостійності, рефлексії, відповідальності та ін. Смислообраз фактором є здатність до навчання. Освіта орієнтована на створення умов для повноцінного розвитку особистісних функцій всіх суб'єктів освітнього процесу. Ціннісно-смисловий спрямованістю освіти проголошується індивідуальний розвиток суб'єктів навчання.

Особистісно розвивальне освіту (А. В. Петровський, В. В. Сєріков). Цінностями цього утворення стають універсальні особистісно-діяльні здібності: смислотворчества, вибірковість, рефлексія, наднормативна активність. Особистісно розвиває сенс набуває взаємодія суб'єктів освітнього процесу, саморух в освітньому просторі. Ціннісно-смислова спрямованість - розвиток і саморозвиток суб'єктів освіти в процесі їх взаємодії та співпраці.

Аналіз наведених концепцій в історичному контексті показує, що в сьогоднішній педагогіці відбувається їх конвергенція, що знаходить відображення в сучасних освітніх стандартах у вигляді компетентнісного і системно діяльнісного підходів, акцентуації на розвиток особистості, її творчих здібностей, продуктивного мислення.

Ціннісно-смислові орієнтири освіти, природно, впливають на специфіку педагогічної діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >