ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ

Розвиваюча освітня технологія, про концепцію якої йшлося в попередніх розділах, - це впорядкована сукупність дій, операцій і процедур, спрямованих на розвиток особистості учня. Дана технологія інструментально забезпечує досягнення діагностується результату в аналізі педагогічних ситуацій, що утворюють інтеграційне єдність форм і методів навчання при взаємодії учнів і педагогів в процесі розвитку індивідуального стилю діяльності. Можна помітити, що в даному визначенні відзначені важливі аспекти розвиваючих освітніх технологій:

  • - цільова установка на розвиток особистості;
  • - інтеграційне єдність форм, методів і засобів навчання;
  • - взаємодія учнів і педагогів;
  • - індивідуальний стиль педагогічної діяльності.

Основу навчання складає система наукових понять, а його зміст - елементи історичного досвіду людства, якими учні опановують в процесі навчання. Далі слід такий ланцюжок. Даний досвід відображає способи дії, що мають спільні принципи їх побудови. У свою чергу, ці принципи зафіксовані в наукових поняттях. Знати і розуміти їх і оволодіти ними - значить мати можливість знаходити ефективні способи вирішення, в тому числі і принципово нових завдань, виходити за межі наявного досвіду. Отже, основу змісту навчання повинна складати система наукових понять. При цьому засвоєння знань, умінь і вироблення навичок при використанні технології розвиваючого навчання є не кінцевою метою, а лише засобом розвитку учасників взаємодії в процесі навчання.

Виходячи з психологічної теорії діяльності, процеси оволодіння знаннями і вміннями включаються в контекст навчальної діяльності. В цьому випадку загальний розвиток учня не обмежується рамками розвитку його пізнавальних функцій (сприйняття, пам'яті, мислення і т.д.).

На перший план, по Б. Д. Ельконін, висувається становлення учня як суб'єкта різноманітних видів і форм людської діяльності. Сутністю організації такої навчальної діяльності стає самозміна учасника освітнього процесу. Інакше кажучи, який навчається, залучений в процес навчальної діяльності як суб'єкт, цілком змінює себе сам, розвиваючи не тільки пізнавальні, а й особистісні здібності.

Саме для здійснення такої діяльності і такої зміни необхідні розвиваючі технології, які орієнтовані на досягнення наступних цілей:

  • - актуалізація особистісного потенціалу учнів;
  • - багатоаспектне розвиток особистості;
  • - формування узагальнених знань, умінь, навичок, дій, поведінки, метакомпетентностей;
  • - набуття досвіду ефективного виконання необхідної професійної діяльності;
  • - організація конструктивного суб'єкт-суб'єктної взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

Технології розвиваючого освіти є інтеграцію навчання, виховання і розвитку, тому вони повинні бути спрямовані на реалізацію цих трьох складових, що забезпечують всебічний становлення особистості.

Таким чином, специфічний результат розвиваючого навчання полягає у вільному розвитку кожного учня як суб'єкта взаємодії в освітньому процесі і як особистості. Вільний розвиток не підпорядковане заздалегідь заданій нормі, позитивному прикладу, воно практично не має еталона. Фахівці вважають, що про результати навчання можна судити, лише аналізуючи поступ у розвитку кожного окремого учня.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >