ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОСОБИСТІСНО РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ

Об'єктивно відбувається процес інформатизації суспільства висуває нові вимоги до професійних якостей фахівців будь-якого профілю в галузі використання інформаційних та комунікаційних технологій. При взаємодії учасників освітнього процесу інформаційні технології виступають як нові засоби навчання, вони дозволяють якісно змінити методи, форми і зміст навчання, мають ряд дидактичних переваг (нелінійність навчання, індивідуальний підхід до навчання та ін.). Спираючись на наявні в педагогічній науці позиції (В. К. Белошапка, В. П. Беспалько, С. А. Бєшенков, А. А. Кузнецов, В. С. Ледньов, І. Я. Лернер, І. В. Роберт та ін.), фахівці виділяють три рівня розвитку пізнавальних здібностей на основі інформаційних і комунікаційних технологій:

  • 1) знати (засвоєння концепцій, теорій, ідей як результату запам'ятовування інформації);
  • 2) вміти (відтворення засвоєного змісту навчання, застосування теоретичних положень на практиці);
  • 3) володіти (вміння застосовувати отримані знання для вирішення типових і нестандартних завдань).

Дані рівні відповідають просуванню учня сходами від знання через розуміння до творчої діяльності і до розвитку універсальних здібностей особистості, тобто від засвоєння базових компетентностей до сформованим універсальним компетенцій. Реалізація зазначених технологій в навчанні, на відміну від більшості перерахованих раніше, дозволяє здійснювати збір, зберігання, обробку, введення і тиражування різних видів інформації. Грунтуючись на цих концептуальних положеннях, можна сформулювати такі вимоги до інформаційно-комунікаційних технологій:

  • - спрямованість на особистість учня в області розвитку його індивідуальних якостей, розкриття і прояв інтелектуального потенціалу учня;
  • - надання допомоги в розвитку вміння вирішувати нові, нечітко визначені завдання, в формуванні розумових навичок і розвитку творчого потенціалу;
  • - створення умов для здійснення навчальної діяльності, яка стимулює індивідуальне і колективне творчість, розвиває соціальні та комунікативні здібності особистості;
  • - орієнтація на розвиток професійно-пізнавальної активності учня.

Для виконання цих вимог необхідно реалізувати наступні дидактичні принципи особистісно розвиваючого навчання:

  • 1) розгляд якого навчають як активного суб'єкта пізнання і процесу взаємодії в навчанні;
  • 2) здійснення самостійної навчальної діяльності, що сприяє самонавчання і саморозвитку учасників освітнього процесу;
  • 3) розвиток комунікативних здібностей особистості.

При використанні інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі є можливість застосовувати різні прийоми активізації профессіональнопознавательной діяльності учнів: надати викладу нового матеріалу проблемного характеру; закріпити теоретичні положення прикладами з електронних баз знань; використовувати наочно-образні матеріали засобами аудіо- та відеотехніки. Все це націлене на змістовне і глибоке освоєння нового матеріалу і підтримку високого рівня уваги та розумової активності учнів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >