ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У зарубіжній і вітчизняній педагогіці розробка сучасних моделей навчання пов'язується з наступними видами діяльності:

 • 1) пошуки по лінії репродуктивного навчання ( "індивідуально запропоноване навчання", "персоналізована система навчання", "бригадно-індивідуальне навчання"), конкретно-дидактична база якого пов'язана з розвитком програмованого навчання;
 • 2) пошуки по лінії дослідного навчання, в рамках якого навчальний процес будується як пошук пізнавально-прикладних, практичних відомостей (нових інструментальних знань про способи діяльності);
 • 3) модель навчальної дискусії, до числа характерних рис якої відносяться ознайомлення кожного учасника з тими відомостями, які є у інших, заохочення різних підходів до одного й того ж предмету обговорення; співіснування різних незбіжних точок зору з обговорюваних питань; можливість критикувати і відкидати будь-яке з висловлюваних думок; спонукання учасників до пошуку групового угоди у вигляді спільного рішення;
 • 4) організація навчання на основі імітаційних моделей, які передбачають включення в навчальний процес інтерактивної взаємодії.

Для реалізації дидактичних і розвиваючих цілей педагогу необхідно використовувати психолого-педагогічний потенціал інтерактивних технологій. З цією метою закласти в сценарій або блок-структуру ігрового заняття ті параметри, які сприяють розвитку комунікативної та інтерактивної компетентності учнів, їх лідерських і ціннісних якостей, а саме моделі нормативного поведінки в умовах спільної діяльності; посадові ролі, що характеризують реальні професійні відносини і передбачають різноманіття можливих установок особистості всередині заданої ролі; доречне або допустимий для тієї чи іншої ігрової ситуації мовне, експресивне і інструментальне поведінку учасників ігрового взаємодії, послідовно змінюються поведінкові етюди, що представляють собою монологи, діалоги, питання і відповіді, групову дискусію, коментарі, інтерпретації; просторову організацію взаємодії, узгоджену з його цільовим призначенням.

МАРШРУТНА КАРТА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕНСИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Технології інтенсивного і інтерактивного навчання орієнтовані на актуалізацію професійно-особистісного потенціалу, соціально-професійного розвитку особистості, формування метапрофессіональних дидактичних одиниць (узагальнених знань, умінь, компетентностей, компетенцій), забезпечення суб'єкт-суб'єктної взаємодії всіх учасників освітнього процесу. Зарубіжні фахівці використовують в практиці навчання інтенсивними технологіями формат цілей ABCD:

 • - Auditore (А) - хто члени навчальної групи?
 • - Behavior (В) - яка поведінка, розвиток яких умінь і навичок є метою ігрового заняття?
 • - Condition (С) - які умови проведення заняття?
 • - Degree (D) - яким повинен бути рівень досягнень, результат навчання?

Всі перераховані навчальні цілі найкращим чином реалізуються саме в різноманітних інтенсивних і інтерактивні технології.

Основні елементи організації міжгрупового взаємодії представлені в табл. 6.1.

Таблиця 6.1

Навігаційна карта організації інтерактивного заняття [1]

Проблеми організації міжгрупового взаємодії

Основні підходи до вирішення проблем

Організація ігрової просторового середовища

Бажано, щоб групи (від трьох до семи осіб, не більше) могли працювати за одним столом в одному приміщенні, тобто бачити процес роботи один одного (мотивуючий ефект), але при цьому не заважати один одному

"Занурення" в ігрова взаємодія

Різноманітні розминки, тренінги на знайомство, "візитна картка команди", "групове вітання", інтерактивні завдання-п'ятихвилинки та ін. - для перевірки сумісності учасників групи і готовності до взаємодії

Формулювання цілей, завдання та інструктаж

Промовляння цілей та очікуваного результату. Завдання для груп має бути сформульовано дуже чітко (найкраще і в усній, і в письмовій формі) і обов'язково має включати інструктаж, що складається з наступних складових:

 • - послідовність кроків або процедур виконання завдання;
 • - опис того результату спільної діяльності, який необхідно отримати групі;
 • - визначення ресурсів (чим можна користуватися, яке час виконання завдання);
 • - характеристика найбільш доцільного методу виконання завдання;
 • - регламент роботи але етапах;
 • - опис формату представлення отриманого результату

Співорганізація процесу групової взаємодії учасників освітнього процесу

Кожна команда повинна мати своє місце, бути забезпеченою робочими матеріалами, всім необхідним методичним інструментарієм і т.д. Спосіб забезпечення повинен бути продуманий педагогом заздалегідь

Супровід процесу групової діяльності

В процесі діяльності груп педагог, який виступає в ролі фасилітатора (від англ. Facilitator - фахівець із супроводу групових процесів, навчальний співпраці) або модератора (від італ. Moderate - пом'якшення, стримування; від лат. Moderator - зменшувалося, приборкувати, стримуючий, пом'якшувальний) , повинен забезпечити ефективний супровід, тобто .:

 • - консультувати групи;
 • - мотивувати до роботи;
 • - коригувати групову динаміку;
 • - дозволяти інциденти і конфліктні ситуації.

Дуже важливо дотримуватися регламенту, надавати групам інформацію про час, що залишився

Презентація напрацьованих матеріалів

Всі ігрові команди повинні мати можливість представити свою роботу і отримати її якісну оцінку. Можуть бути використані усні презентації із застосуванням наочності: Пленум - публічні презентації проектів (програм, візуального результату) спільної діяльності у стенда, письмові звіти про роботу, які можуть бути піддані перехресному аналізу груп або проаналізовані експертами, рольові демонстрації

Зворотній зв'язок за підсумками ігрового взаємодії

Матеріали звітів груп повинні отримати якісну оцінку з боку представників інших груп або з боку експертів, а також узагальнену оцінку педагога. Результати виконання завдання, його зміст і форма подання оцінюються з різних точок зору (педагогічної, психологічної, етичної, управлінської, правової тощо), різними методами (Послеігровая дискусія, дебрифинг, рефлексія, Шерінг, "розбір польотів" і ін. ), різними учасниками заняття: експертами, іншими групами, педагогом і ін.

"Вивантажені"

Вправа для кожної групи, що дозволяє інтегрувати отримані результати у вигляді уроків, пам'ятки, вузликів на пам'ять та ін., Або "вивантажити" з ролі - деролінг, або проговорити почуття, наприклад, на кожну букву в слові "гра" прописати почуття, які відчувають на ігровому занятті: цікаво, грандіозно, розумно, активно

При впровадженні інтенсивних технологій важливо визначити прогрес, досягнутий учасниками ігрового заняття в кінці навчання і співвіднести їх успіхи з цілями курсу.

 • [1] Див .: Панфілова Л. П. Навігаційна карта проведення занять із застосуванням інтерактивних технологій навчання // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. № 51. М., 2013.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >