ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Як свідчать фахівці по ігровому моделювання, навчання за допомогою інтенсивних і інтерактивних технологій повинно передбачати систему оцінок їх результативності. Якщо заняття з використанням ігрових технологій не принесло бажаного результату, то воно є потенційно згубним для учасників освітнього процесу і небезпечним для професійної репутації самого педагога. Фахівці вважають, що успішність заняття з використанням інтерактивних технологій оцінюється через об'єктивні і суб'єктивні показники. Об'єктивний показник - це адекватний цілям і задачам освітній результат, суб'єктивний - задоволеність учасників заняття його підсумками. Об'єктивна сторона успіху зумовлюється трьома основними факторами: 1) наявністю чіткої концептуальної програми курсу і кожного заняття; 2) наявністю відповідного цій програмі методичного забезпечення; 3) адекватністю застосування методичного та технологічного арсеналу.

Суб'єктивна сторона успішного заняття детермінована: 1) усвідомленням учасниками позитивних змін в собі; 2) активізацією їх інтересу до професійної діяльності і активності; 3) емоційною насиченістю (переважно позитивного характеру) внутрішньогрупового і міжособистісного спілкування.

Адекватна якісна оцінка освітньої результативності на заняттях з використанням ігрових технологій, встановлення з цією метою різноманітної зворотного зв'язку дозволяють проконтролювати результати навчання і своєчасно внести необхідну корекцію. Однак багато педагогів не завжди здійснюють зворотний зв'язок за підсумками ігрового заняття, нерідко і часу на підведення підсумків у них не залишається. У той же час провідні практики ігрового моделювання вважають за необхідне в разі недостатності игротехнических компетентності педагогів (не володіють перерахованими вище технологіями зворотного зв'язку) вибирати доступні і прості методи оцінки результативності навчання при проведенні інтенсивних занять. При здійсненні зворотного зв'язку дуже важливо попередньо обміркувати те, яку інформацію педагог хоче отримати. Тільки після чіткого визначення очікуваного результату слід вибирати техніку діагностики ефективності. З цією метою можна використовувати різноманітні техніки експрес-діагностики, які не потребують багато часу і спеціальних умов. Щоб полегшити вибір методу оцінки результативності, доцільно ввести класифікацію видів навчання за трьома основними категоріями, залежно від їх призначення: придбання навичок; зміна установок і поведінки; придбання знань у відповідній області. Виходячи з цих категорій, оцінювання інтенсивного заняття повинно базуватися на інформації, що задовольняє наступним основним умовам, запропонованим Д. Лі в книзі "Практика групового тренінгу" [1] (табл. 6.3).

Таблиця 6.3

Стадії, що передують оцінці тренінгового заняття

придбання навичок

Зміна установок і поведінки

придбання знань

Встановіть ступінь нестачі навичок

Виберіть потрібні установки і типи поведінки

Визначте області, де є прогалини в знаннях

Оцініть необхідні стандарти виконання

Об'єднайте їх в цілі навчання

Оцініть рівень вже наявних у учасників знань

Встановіть бажані стандарти виконання

Забезпечте способи вимірювання досягнення завдань навчання

Визначте необхідний рівень знань (цілі програми)

проведіть навчання

проведіть тренінг

проведіть навчання

Виміряйте зміни у виконанні дій

Оцініть учасників, використовуючи обрану систему вимірювань

Виміряйте будь-яке збільшення або зменшення здібностей учасників

Оцініть, чи була зменшена або дозволена вихідна проблема

Оцініть, придбали учасники тренінгу запропоновані установки і моделі поведінки; демонструють вони їх

Оцініть, чи були придбані знання; чи збереглися вони в пам'яті

Наступний метод експрес-діагностики, вельми популярний в останні роки, - це SWOT-аналіз •, сильні і слабкі сторони, можливості і небезпеки. Даний метод також можна використовувати для аналізу як самої програми інтенсивного навчання, так і її реалізації на занятті. З цією метою великий аркуш паперу слід розділити на чотири графи і озаглавити їх наступним чином: "Сильні сторони", "Слабкі сторони", "Можливості" і "Небезпеки". Учасники інтенсивного заняття можуть проаналізувати свою діяльність, результати виконаної роботи і потенційні можливості як реалізованої тренінгової програми, так і майбутніх програм навчання. Сильні і слабкі сторони часто сприймаються як поточні і внутрішні аспекти, а можливості і небезпеки - як майбутні і зовнішні аспекти. Коли області визначено, різні групи можуть працювати над результатами і потім обговорити їх підсумки.

Можна також виготовити свій запитальник. Добре оформлені підсумкові запитальники, неодноразово проводяться у вигляді моніторингу, можуть бути важливим показником змін, що сталися з учнями після закінчення навчального курсу. Доцільно також залучити самих учасників взаємодії в освітньому процесі до виготовлення та розповсюдження анкет, це допоможе їм вибрати найважливіше і визначити пункти, які представляють для них особливий інтерес, що дозволить і самому педагогу отримати корисну інформацію. Однак педагогічна практика свідчить, що учасники не завжди відповідають правдиво на питання анкети з приводу своєї задоволеності ігровими заняттями, тому корисно спробувати дізнатися, що учні говорять іншим людям, з якими могли обговорювати навчальний курс.

Таким чином, об'єктивні показники успіху інтенсивних занять залежать в першу чергу від игротехнических компетентності педагога: від ясного розуміння мети і завдань; від чіткого уявлення про можливі способи вирішення цих завдань і досягнення кінцевого результату, тобто від володіння техніками вправ, аналізом кейсів, проведенням рольових ігор групової дискусії та ін .; від уміння ці способи і техніки грамотно застосувати з урахуванням особливостей учасників взаємодії, регламенту та організації просторової і навчального середовища.

ИГРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА

Игротехнических компетентність педагога - це спеціальні знання та вміння за інтенсивними інтерактивних технологій: знання різновидів інтенсивних технологій і технологій ігрового моделювання, прийомів "занурення" і "вивантажені", а також конструювання, підготовка, проведення, аналіз і оцінка результативності ігрових технологій, використання технік зворотного зв'язку, підведення підсумків. Крім перерахованого, педагогу необхідно володіння креативними технологіями і вміннями створити творчу атмосферу на "ігровий галявині", техніками зняття напруги і надання психологічної підтримки студентів, техніками здійснення психогігієни і здатністю швидко відновлювати свої фізичні і душевні сили і ін.

Оскільки робота з учнями ведеться в груповому режимі, ключовою компетентністю педагога є інтерактивна компетентність, яка, як нам представляється, включає такі вміння і навички:

  • - діагностувати і оцінювати учасників заняття (їх цілі і мотиви, рівень інтелектуального сприйняття інформації і її розуміння, лідерство, практичну спрямованість);
  • - визначити сенсорні канали учасників взаємодії і ефективно їх використовувати;
  • - соорганізовивать і керувати індивідуальною, груповий і колективної інтелектуальної діяльністю учасників заняття;
  • - здійснювати функції фасилітатора і медіатора;
  • - правильно розподіляти ролі в ігровому спілкуванні і підбирати ефективні стратегії взаємодії;
  • - управляти спірними ситуаціями, конфліктами думок;
  • - вести групову та міжгрупова дискусію, інтегрувати колективні результати та ін.

І, нарешті, важливе значення в діяльності педагога, що впроваджує інтенсивні і інтерактивні технології, має бенчмаркінг (benchmarking). Він застосовується для систематичного порівняння своєї роботи з діяльністю кращих зразків роботи фахівців в цій сфері діяльності, які проводять свої майстер-класи, творчі майстерні, тренінгові програми, мозкові атаки, ділові ігри.

Для ефективного позиціонування інтенсивних ігрових технологій необхідно рекламувати заняття, описувати свій досвід в професійних газетах, журналах, розповідати про нього на науково-практичних конференціях, ділитися успіхами і проблемами з колегами. З цією метою дуже корисно не просто запрошувати на ігрове заняття своїх ділових партнерів, керівників, інших викладачів, аспірантів, а й проводити спільні ігри, що інтегрують курси; просити їх виконувати місію експертів та спостерігачів для більш багатогранною і об'єктивної оцінки результатів діяльності як самих гравців, так і викладачів, які проводять ігрове заняття. У зв'язку зі сказаним слід з вдячністю приймати і використовувати будь-яку пораду, в тому числі критичний, будь-яке зауваження, рекомендацію, рефлексивне відчуття колег для вдосконалення свого ігротехнічного досвіду.

  • [1] Лі Д. Практика групового тренінгу. СПб., 2001..
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >