ОЦІНКА МЕТАПРЕДМЕТНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Оцінка метапредметних результатів передбачає оцінку універсальних навчальних дій учнів (регулятивних, комунікативних, пізнавальних), тобто таких розумових дій, які спрямовані на аналіз своєї пізнавальної діяльності і управління нею. До них відносяться:

 • - здатність учня приймати і зберігати навчальну мету і завдання; самостійно перетворювати практичну задачу у пізнавальну; вміння планувати власну діяльність відповідно до поставленим завданням і умовами її реалізації і шукати засоби її здійснення; вміння контролювати і оцінювати свої дії, вносити корективи в їх виконання на основі оцінки і обліку характеру помилок, проявляти ініціативу і самостійність в навчанні;
 • - вміння здійснювати інформаційний пошук, збір і виділення суттєвої інформації з різних інформаційних джерел;
 • - вміння використовувати знаково-символічні засоби для створення моделей досліджуваних об'єктів і процесів, схем вирішення навчально-пізнавальних і практичних завдань;
 • - здатність до здійснення логічних операцій порівняння, аналізу, узагальнення, класифікації по родовидові ознаками, встановлення аналогій, віднесенню до відомим поняттям;
 • - вміння співпрацювати з педагогом і однолітками при вирішенні навчальних проблем, приймати на себе відповідальність за результати своїх дій.

Досягнення метапредметних результатів забезпечується за рахунок основних компонентів освітнього процесу - навчальних предметів, представлених в обов'язковій частині навчального плану.

Основний зміст оцінки метапредметних результатів на ступені початкової загальної освіти будується навколо вміння вчитися. Оцінка метапредметних результатів проводиться в ході різних процедур, таких як рішення задач творчого і пошукового характеру, навчальний проектування, підсумкові перевірочні роботи, комплексні роботи на межпредметной основі, моніторинг сформованості основних навчальних умінь.

ОЦІНКА ПРЕДМЕТНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Досягнення предметних результатів забезпечується за рахунок основних навчальних предметів. У зв'язку з цим об'єктом оцінки предметних результатів є здатність учнів вирішувати навчально-пізнавальні та навчально-практичні завдання.

Оцінка досягнення предметних результатів ведеться як в ході поточного та проміжного оцінювання, так і в процесі виконання підсумкових перевірочних робіт. Результати накопиченої оцінки, отриманої в ході поточного та проміжного оцінювання, фіксуються в формі портфеля досягнень і враховуються при визначенні підсумкової оцінки. Предметом підсумкової оцінки освоєння учнями основної освітньої програми початкової загальної освіти є досягнення предметних і метапредметних результатів початкової загальної освіти, необхідних для продовження освіти.

Основним інструментом підсумкової оцінки є підсумкові комплексні роботи - система завдань різного рівня складності з читання, російської мови, математики та навколишнього світу.

У навчальному процесі оцінка предметних результатів проводиться за допомогою діагностичних робіт (проміжних і підсумкових), спрямованих на визначення рівня засвоєння теми учнями. Проводиться моніторинг результатів виконання трьох підсумкових робіт (з російської мови, рідної мови, математики) і підсумкової комплексної роботи на межпредметной основі.

Системна оцінка особистісних, метапредметних і предметних результатів реалізується в рамках накопичувальної системи - робочого портфоліо учня.

Форми подання освітніх результатів можуть бути різними:

 • - табель успішності з предметів (із зазначенням вимог, що пред'являються до виставлення оцінок);
 • - тексти підсумкових діагностичних контрольних робіт, диктантів і аналіз їх виконання які навчаються (інформація про елементи і рівнях перевіряється знання - розуміння, застосування, систематизації);
 • - усна оцінка успішності результатів, формулювання причин невдач і рекомендацій щодо усунення прогалин в навченості з предметів;
 • - портфоліо;
 • - результати психолого-педагогічних досліджень, що ілюструють динаміку розвитку окремих інтелектуальних і особистісних якостей того, хто навчається, універсальних навчальних дій.

Критеріями оцінювання є:

 • - відповідність досягнутих предметних, метапредмет- пих і особистісних результатів навчаються вимогам до результатів освоєння освітньої програми початкової загальної освіти ФГОС;
 • - динаміка результатів предметної навченості, формування універсальних навчальних дій.

Використовувана в школі система оцінки орієнтована на стимулювання учня, щоб він прагнув до об'єктивного контролю, а не приховування свого незнання і невміння, на формування потреби в адекватної і конструктивної самооцінці.

Освоєння ФГОС загальної освіти висуває особливі вимоги до рівня компетентності педагогів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >