Навігація
Головна
 
Головна arrow Психологія arrow Методологічні основи і проблеми психології

ТРЕТІЙ ЕТАП. РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З КЛІЄНТОМ. ПРОЕКТУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ КЛІЄНТУ

Після визначення мішеней корекційної роботи складається програма психологічного втручання. Очевидно, що спочатку необхідно визначитися з видом психологічної допомоги. У психологічній практиці існує кілька видів психологічної допомоги:

  • • психотерапія:
  • • психологічна корекція;
  • • психологічне консультування;
  • • психологічний тренінг;
  • • психопрофілактика.

Психотерапія - цілеспрямоване лікування психосоматично або психосоціальної викликаних розладів поведінки і станів з метою пом'якшити або усунути існуючі симптоми, змінити ставлення хворого до себе, свого стану і навколишньому середовищу, а також сприяти зрілості, розвитку і здоров'ю пацієнта за допомогою психотерапевтичних методів.

Прийнято виділяти загальну та приватну психотерапію. Загальна психотерапія передбачається при більшості захворювань і включена в терапевтичне лікування хворого. Загальна психотерапія - комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію психологічних ресурсів пацієнта для більш ефективного лікування хвороби, адаптації пацієнта в реабілітаційний період до соціального середовища, поліпшення якості його життя в період реабілітації і після неї. Приватна (спеціальна) психотерапія - спосіб лікування хворих з так званими прикордонними формами нервово-психічних розладів, що використовує спеціальні способи психотерапевтичної дії. Психотерапія найчастіше поєднується з медикаментозним лікуванням і може проходити в груповий або індивідуальній формі. Психологічна корекція - психологічний вплив, спрямоване на зміну (в психологічній літературі частіше можна бачити "виправлення") особливостей психологічного розвитку клієнта, що перешкоджають ефективному функціонуванню, а також на формування у людини потрібних психологічних якостей для підвищення його пристосування до умов, що змінюються життєвих умов і інтеграції в соціум .

Таким чином, метою психологічної корекції є забезпечення повноцінного розвитку і функціонування особистості з порушеннями в розвитку. Даючи визначення психологічної корекції, багато авторів відзначають, що існують певні складності в розмежуванні психологічної корекції і психотерапії з одного боку, і психологічного консультування - з іншого. Специфіка психологічної корекції, найімовірніше, полягає в тому, що в її область потрапляють ті особливості психічного потенціалу клієнта, які не є функціональною нормою, але можуть бути змінені і доведені до неї або ж компенсовані іншими психічними функціями за допомогою психологічного втручання. Наприклад, об'єктом психологічної корекції можуть стати відхилення в розвитку пізнавальної сфери, обумовлені соціальною і педагогічною занедбаністю; або ж система цінностей людини, що суперечить нормам соціального буття і, відповідно, ускладнює соціальну взаємодію. Таким чином, психологічна корекція не є лікуванням на відміну від психотерапії, але при цьому спрямована па приведення психічного потенціалу людини до певних нормативам, що не властиво психологічного консультування. Психологічна корекція може бути симптоматичною або каузальної. Симптоматична психокорекція передбачає вплив з метою зняття гострих симптомів відхилень у розвитку, які заважають перейти до корекції каузального типу. Каузальна психологічна корекція спрямована на причини відхилень у розвитку. Так само, як і інші види психологічної допомоги, психологічна корекція може здійснюватися в індивідуальній або в груповій формі. Психологічне консультування - вид психологічної допомоги, спрямований на вирішення проблемної ситуації психічно здорового клієнта, який потрапив в складну життєву ситуацію або бажає поліпшити якість свого життя.

Як правило, в ході психологічного консультування психолог допомагає усвідомити клієнту його переживання, згорнуті мотиви, установки і т.д., знайти психологічні ресурси для подолання складних життєвих ситуацій і особистісного розвитку. Психологічне консультування в свою чергу підрозділяється на індивідуальне, сімейне, групове, професійне, організаційне та мультикультурне. Психологічний тренінг - форма активного навчання навичкам поведінки і розвитку особистості.

Ключовим аспектом психологічного тренінгу є навчання в діяльності: пізнанні, спілкуванні, трудової діяльності. Тренінг завжди складається з вправ, орієнтованих на демонстрацію, розвиток, відпрацювання психологічних якостей або навичок. Тренінг служить цілям розвитку особистості або групи. Психологічний тренінг на відміну від психологічної корекції спрямований на розкриття адаптивно функціонуючого психологічного потенціалу клієнта, навчання новим видам діяльності, вдосконалення вже освоєних. Проміжною формою тренінгу та психологічного консультування є коучинг. Коучинг - популярний на сьогоднішній день вид психологічної допомоги. У його визначенні існують різночитання, тим не менш, його сутністю є допомога клієнту в процесі самореалізації: умінні аналізувати поточну ситуацію, формулювати бажані цілі, планувати їх досягнення і досягати їх. По області застосування розрізняють кар'єрний коучинг, бізнес-коучинг, коучинг особистої ефективності, лайф-коучинг. Коучинг може здійснюватися в індивідуальній та груповій формі. Прикладом групової форми коучингу є бізнес-коучинг, коли в якості клієнта виступає організація. Психологічна профілактика - система заходів, аби запобігти можливому неблагополуччя в психічному і особистісному розвитку людини і створення психологічних умов, максимально сприятливих для цього розвитку.

Основними напрямками психологічної профілактики є:

  • • своєчасна діагностика передбачуваних проблем, визначення груп ризику;
  • • визначення несприятливих факторів і умов для психічного здоров'я людини;
  • • попередження виникнення факторів і створення умов, несприятливо позначаються на психічному здоров'ї людини.

Підводячи підсумок опису видів психологічної допомоги, можна зробити висновок, що, вибираючи тип психологічного втручання, необхідно йти від характеру проблеми. З умовної ймовірністю можна говорити, що шлях від психотерапії до психологічного тренінгу лежить через кордон від виправлення та адаптації до розвитку і зростання. Таким чином, психотерапія і психологічна корекція застосовуються там, де є хвороба, порушення в розвитку і функціонуванні, а психологічне консультування та тренінг - там, де психічне здоров'я ускладнене життєвою ситуацією або у клієнта є потреба в особистісному зростанні і розвитку окремих якостей і здібностей.

Конкретизуючи викладені вище твердження, звернемося до класифікації психологічних труднощів, описаної нами раніше, щоб сформулювати основні напрямки психологічної допомоги для представленого ряду проблем. Якщо в ході діагностики було встановлено, що труднощі клієнта пов'язані з порушеннями органічного походження, то надається психологічна допомога буде психотерапією і (або) психологічною корекцією. Поділ психотерапії та психологічної корекції у багатьох ситуаціях умовно. Проте, у випадках дизонтогенеза перевага віддається психологічної корекції,

а у випадках особистісних розладів, фармакологічних залежностей клінічний психолог розробляє і проводить сеанси індивідуальні або групові сеанси психотерапії.

Крім того, психотерапія і (або) психологічна корекція повинні йти разом з медичним лікуванням. Це стосується порушень психічних функцій, різного роду особистісних розладів і т.д. В даному випадку важливо, щоб психолог працював в тандемі з іншими фахівцями і співвідносив свою діяльність з етапами комплексної допомоги клієнту, і краще навіть, щоб ця програма розроблялася спільно всіма фахівцями, які беруть участь в роботі з клієнтом. Як правило, в установах, що працюють з групами осіб з органічними порушеннями роботи головного мозку, а також страждають особистісними розладами, створені служби супроводу, де фахівці різного профілю розробляють програми спільної допомоги своїм клієнтам (пацієнтам), учням.

Наприклад, якщо психолог стикається з випадком мінімальної мозкової дисфункції (ММД), то також необхідно порекомендувати клієнту додатково до психологічної корекції звернутися до фахівця лікаря. В даному випадку розробляється програма корекції тих психічних функцій і психологічних якостей, які визначені як "мішеней" корекційного впливу. При відсутності ММД, але при недостатньому розвитку окремих психічних функцій і психологічних якостей для успішного функціонування в тій чи іншій діяльності проводиться схожа психокорекційна програма, але без залучення до спільної роботи медичних фахівців і, ймовірно, в більш інтенсивному темпі.

У ситуаціях психологічних труднощів, пов'язаних з переживаннями клієнта з приводу тих чи інших ситуацій своєму житті, як правило, здійснюється психологічне консультування в парадигмі, в руслі якої працює психолог.

Психологічний тренінг буде ефективний у розвитку навичок і умінь в пізнавальної та трудової діяльності, а також у взаємодії з іншими людьми.

У випадках, якщо труднощі клієнта обумовлені соціальними проблемами, то ефективніше буде групова робота, спрямована на подолання цих проблем.

Необхідно відзначити, що психологічне втручання може бути комплексним. Якщо проблема клієнта багатоаспектна, то прийнятно поєднання психотерапії та психологічної корекції, психологічної корекції та психологічного консультування, психологічного консультування та психологічного тренінгу.

Комбінування видів психологічної допомоги також необхідно закласти в програму психологічної допомоги, щоб їх синхронізувати.

Вибором виду (видів) надання психологічної допомоги закінчується перша частина роботи над програмою психологічного втручання. Наступним кроком є планування основних етапів роботи з проблемою клієнта, кожен з яких - вузловий момент, "відсічення" в просуванні до бажаної мети (лікуванню, компенсації, адаптації, росту). Покрокове планування змін клієнта є основним елементом складання програми психологічної допомоги, оскільки зміни не відбуваються миттєво - це тривалий процес, і психолог повинен володіти певними прогностичними здібностями, щоб не форсувати зміни клієнта, з одного боку, але і не гальмувати його розвиток, яке не завжди відбувається поступально, з іншого. У зв'язку з цим потрібно бути готовим до того, що в саму програму доведеться вносити зміни відповідно до індивідуальних темпами просування людини або групи. Також необхідно знати приблизні (у разі консультування) і точні (в разі інших видів психологічної допомоги) ключові етапи розвитку того чи іншого психічного процесу, психологічного якості, групової динаміки, щоб зрозуміти, в тому напрямі рухається робота. За цим моментам можна діагностувати і характер просування клієнта або групи в зміні і (або) розвитку. Таким чином, програма роботи повинна складатися з декількох етапів, у кожного з яких своя мета і завдання, що відповідають загальній меті та завданням усієї корекційної, розвиваючої та консультативної роботи. Наприклад, корекційна програма розвитку уваги повинна включати в себе наступні змістовні моменти: розвиток обсягу, стійкості, концентрації, переключення і розподілу уваги, комбіноване розвиток властивостей уваги. Розмежуванням етапів буде рівень складності виконуваних вправ. Завершуючи кожен етап роботи, можна відстежувати і ефективність обраних прийомів і технологій для даного конкретного клієнта або групи. Відомі випадки, коли одні і ті ж технології по-різному працюють на різних клієнтів або групах, навіть якщо їх проводить один і той же психолог. Також при складанні програми психологічного втручання психолог повинен враховувати межі своєї компетентності, оскільки деяким клієнтам можуть допомогти ті технології, якими цей фахівець не володіє. Тут сам психолог повинен для себе вирішити: чи зможе він навчитися цим технологіям і (або) застосувати їх у своїй практиці вперше, або варто передати цього клієнта тому, хто володіє цими прийомами краще.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук