Облікова політика

Організація і зміст облікової політики

Інформаційна система бухгалтерського обліку в значній мірі залежить від обраної облікової політики організації, яку можна визначити як сукупність правил ведення бухгалтерського обліку, первинного спостереження, вартісного виміру, угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності. В обліковій політиці організації визначають:

  • o робочий план рахунків бухгалтерського обліку (організації самостійно розробляють робочі плани на основі затвердженого в централізованому порядку плану рахунків бухгалтерського обліку);
  • o форму і організацію бухгалтерського обліку - ручна, комп'ютерна форма обліку, структура бухгалтерії, чисельність облікових працівників;
  • o порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань організації (кількість, терміни) і методи їх оцінки;
  • o систему внутрішньовиробничого обліку, звітності, порядок контролю здійснення господарських операцій;
  • o форми документів (зовнішньої і внутрішньої бухгалтерської звітності, первинних облікових документів), правила документообігу для бухгалтерських документів;
  • o вимоги до методів і засобів обробки, якісним характеристикам облікової інформації для документів і ділянок бухгалтерського обліку та ін.

Рахунки бухгалтерського обліку поділяються на синтетичні та аналітичні. Синтетичний рахунок забезпечує узагальнення облікових даних у вартісному вираженні. Деталізація обліку синтетичного рахунку здійснюється за допомогою синтетичних субрахунків, які можуть бути організовані за ієрархією.

Аналітичний рахунок призначений для детального обліку об'єктів, у якості яких виступають матеріал (товар) певного виду, готова продукція, основний засіб або нематеріальний актив, виробничий або зовнішнє замовлення, контрагент (постачальник, покупець, клієнти, замовник, дебітор, кредитор), матеріально відповідальна і підзвітна особа, документ-підстава, структурний підрозділ, стаття або елемент витрат (витрат обігу), табельний номер працюючого та ін.

У ІВ бухгалтерського обліку аналітичними рахунками відповідають довідники, картотеки, реєстри документів, облікові регістри. Облік на аналітичному рахунку ведеться у вартісному чи натуральному вираженні.

Для одного синтетичного рахунку (субрахунку) може відкриватися кілька аналітичних рахунків. Наприклад: для рахунку 20 "Основне виробництво" аналітика ведеться по структурним підрозділам, видам продукції, статтям виробничих витрат; для рахунку 10 "Матеріали" - в розрізі номенклатурних номерів матеріалів, місць зберігання (матеріально відповідальних осіб).

При формуванні бухгалтерської проводки з цими рахунками зазначаються відповідні об'єкти аналітичних рахунків. Наприклад, відпустка матеріалу у виробництво оформляється наступним чином (табл. 11.2).

Таблиця 11.2

Бухгалтерська проводка "Відпустка матеріалу у виробництво"

Вид плану рахунків

Дата

Дебет

Підрозділ

Продукція

Стаття витрат

Кредит

Матеріал

Місце зберігання

Кількість

Документ

РП1

20.06.05

20

Цех 1

Замовлення 105

Матеріали

10.1

Сталь 45ХТ

Склад 10

10,5

121

Склад субрахунків не регламентований, аналітичний облік для кожного рахунку також специфічний.

На підставі стандартного плану рахунків бухгалтерського обліку формується робочий план рахунків, який розглядається як набір рахунків синтетичного обліку. Для одного і того ж підприємства або організації можна одночасно вести облік по різним планам рахунків, який вирізняється як за складом рахунків і субрахунків синтетичного обліку, так і за ступенем деталізації аналітичного обліку, моделям оподаткування тощо Наприклад, існує корпоративний план рахунків і плани рахунків структурних підрозділів, що знаходяться на самостійному балансі, або в організації ведеться паралельний облік по російської та західної моделі бухгалтерського обліку тощо

Якщо коди рахунків не володіють унікальним позначенням на всьому безлічі робочих планів рахунків, то в бухгалтерській проводці повинен бути вказаний ідентифікатор виду плану рахунків.

Рахунки мають наступні набори ознак: тип рахунку, тип сальдо балансового рахунку, структура коду рахунки, порядок закриття рахунка, тип валюти та ін. Ці ознаки впливають на характер обробки інформації по бухгалтерських рахунках.

Залежно від участі у формуванні балансу розрізняють балансові і позабалансові рахунки.

Залежно від виду кінцевого сальдо за рахунком виділяють активні рахунки (кредитове сальдо дорівнює нулю), пасивні рахунки (дебетове сальдо дорівнює нулю), активно-пасивні рахунки (можливий будь-який тип сальдо або обидва разом).

Залежно від алгоритму закриття рахунку в кінці облікового періоду розділяють накопичувальні рахунки - не закриваються, результативні рахунки - закриваються та ін.

Ознаки рахунки враховуються в наступних випадках:

  • 1) при формуванні рядків балансу (для кожного рядка балансу заданий алгоритм збору підсумкового значення на основі сальдо балансових рахунків);
  • 2) обчисленні підсумкового сальдо рахунку (для активних рахунків обчислюється дебетовесальдо як сума початкового сальдо дебету, дебетового обороту за рахунком за мінусом кредитового обороту; для пасивних рахунків обчислюється кредитове сальдо як сума початкового кредитового сальдо, кредитового обороту за рахунком за мінусом дебетового обороту за рахунком ; для активно-пасивних рахунків обчислюється окремо дебетове і кредитове сальдо як сума початкового сальдо та відповідного обороту за рахунком; крім того, для активно-пасивних рахунків формується згорнуте і розгорнуте сальдо по дебету і кредиту);
  • 3) зведенні підсумків по синтетичному рахунку, субрахунку з підсумками за аналітичними рахунками та ін.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >