Навігація
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

КОМП'ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Після вивчення цієї глави студент повинен:

знати

 • o базові комп'ютерні технології корпоративних інформаційних систем бухгалтерського та податкового обліку;
 • o класи програмних продуктів для інформаційних систем бухгалтерського обліку;

вміти

o визначати характерні особливості різних класів інформаційних систем автоматизованого бухгалтерського обліку;

володіти

o навичками автоматизованого бухгалтерського обліку.

Програмні продукти ІС бухгалтерського обліку

Розробка і створення ІС бухгалтерського обліку є першочерговим завданням автоматизації управління будь-якого підприємства. Характеристики об'єкта управління, особливості форми організації бухгалтерського обліку та облікової політики, масштаб підприємства та інші фактори мають вирішальний вплив на розробку ІС, з одного боку, і вибір і підтримку інформаційних технологій бухгалтерського обліку, з іншого.

Перед розробниками ІС бухгалтерського обліку виникають наступні проблеми:

o вибір методології розробки І З бухгалтерського обліку:

✓ варіант 1 - адаптація типового програмного комплексу до умов конкретного застосування;

✓ варіант 2 - розробка "замовною" ІС ("з нуля");

 • o вибір програмного продукту (варіант 1) або вибір програмних засобів і технологій проектування ІС бухгалтерського обліку (варіант 2);
 • o обгрунтування конфігурації ІС бухгалтерського обліку (складу автоматизованих функцій і робочих місць бухгалтерів);
 • o обгрунтування інформаційно-технологічної архітектури ІС бухгалтерського обліку;
 • o рівень інтеграції ІС бухгалтерського обліку з іншими функціональними підсистемами - незалежна ІС бухгалтерського обліку, підсистема у складі інтегрованої ІС підприємства, компонент корпоративної ІС;
 • o обмеження на вартість ІС і час її створення.

Інформаційні системи бухгалтерського обліку і використовувані програмні продукти автоматизації бухгалтерського обліку постійно вдосконалювалися через появу нових машин, розвитку інформаційних технологій, змін законодавчої бази бухгалтерського обліку. Ринок бухгалтерських програм для персональних комп'ютерів почав формуватися в кінці 1980-х рр., Але не припиняє поповнюватися новими програмними продуктами (заміна версій, конфігурацій, розширення доступних інформаційних технологій тощо) і зараз.

Це найбільш представницький клас прикладного програмного забезпечення функціонального призначення, яким охоплено кілька тисяч фірм, які здійснюють:

 • 1) розробку та розповсюдження (продаж) нових програмних продуктів для ІС бухгалтерського обліку;
 • 2) адаптацію (настройку) типових бухгалтерських програм для бухгалтерського обліку РФ;
 • 3) власне створення ІС бухгалтерського обліку (впровадження);
 • 4) консалтингові послуги з проектування комп'ютерних систем бухгалтерського обліку (КСБО), вибору програмних засобів, підтримці "гарячої лінії";
 • 5) створення навчально-методичної літератури, навчальних і демонстраційних програм.

У табл. 12.1 представлений рейтинг фірм, пов'язаних з програмними продуктами для ІС бухгалтерського обліку.

Таблиця 12.1

Рейтинг фірм, пов'язаних з програмними продуктами для ІС бухгалтерського обліку

Місце

Фірма

Рейтинг

1

"1C: Підприємство"

91

2

"Інтелект-сервіс"

78

3

"Парус"

77

4

"Галактика"

75

5

"Диасофт"

72

6

"R-style software lab"

70

7

"Cognitive Technologies LTD"

66

8

"Инфин"

63

9

"Інфософт"

60

10

Інші

40

Безперечним лідером серед розробників є фірма "1C: Підприємство".

При виборі програм для створення ІС бухгалтерського обліку виконується їх аналіз і порівняння по ряду параметрів, які впливають на реалізацію комп'ютерного варіанту моделі бухгалтерського обліку та визначають інформаційно-технологічну основу побудови ІС. Примірний перелік параметрів цих груп наведено нижче.

 • 1. Методологія ІС бухгалтерського обліку:
 • 1) методичне забезпечення реалізації та обліку правил нормативного регулювання системи бухгалтерського обліку в Російській Федерації в ІС;
 • 2) налаштування облікової політики підприємства:
  • o вибір ознак рахунків;
  • o формування робочого плану рахунків;
  • o вибір форми бухгалтерського обліку;
  • o вибір методів розрахунку зносу за основними засобами і амортизації нематеріальних активів;
  • o вибір методів обліку виробничих запасів - за фактичною собівартістю, за обліковими цінами; методи списання витрат на виробництво;
  • o вибір методів оцінки спожитих виробничих запасів, готової продукції, незавершеного виробництва; і т.п.;
 • 3) настройка довідників аналітичного обліку;
 • 4) настроювання типових операцій і шаблонів бухгалтерських проводок;
 • 5) настроювання типових форм первинних облікових документів;
 • 6) настройка стандартних звітів (зовнішніх і внутрішніх);
 • 7) реалізація вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; та ін.
 • 2. Інформаційні технології:
 • 1) апаратна і програмна платформа ІС бухгалтерського обліку;
 • 2) інформаційно-технологічна архітектура програмного комплексу;
 • 3) модульна архітектура програмного комплексу;
 • 4) можливість автономного використання програмних модулів;
 • 5) конфігуратор функціональної структури ІС бухгалтерського обліку;
 • 6) структура бази даних, характеристика СУБД;
 • 7) захист функцій ІС і бази даних;
 • 8) кошти адміністрування БД;
 • 9) інструментальні засоби розробки користувальницького інтерфейсу, розвитку функціональності ІС;
 • 10) інформаційну взаємодію з іншими ІС масштабу підприємства, зовнішніми ІС (технології та формати обміну даними);
 • 11) технологія проектування, впровадження та супроводу ІС;
 • 12) вимоги до кваліфікації персоналу ІС.

У комп'ютерній ІС забезпечується реалізація стандартних інформаційних технологій бухгалтерського обліку.

 • 1. Створення типових господарських операцій, що містять шаблони бухгалтерських проводок. Налаштування кореспонденції бухгалтерських проводок на робочий план рахунків.
 • 2. Ув'язка додаткових реквізитів проводки з довідниками аналітичних рахунків.
 • 3. Формування стандартних текстів коментарів для бухгалтерських проводок.
 • 4. Представлення інформації первинних облікових документів у електронному вигляді з використанням екранних форм введення і редагування.
 • 5. Підтримка валютного обліку (шаблон проводки містить реквізити коду виду валюти, валютного курсу, на підставі яких виконується розрахунок валютної суми проводки).
 • 6. Формування реєстрів первинних облікових даних різних класів:
  • o "Проводки" - є основним обліковим регістром, містить бухгалтерські проводки, кореспонденцію рахунків, суму проводки;
  • o "Операції" - містить відомості про господарські операції, зареєстрованих в обліку (операції відповідає типова операція, завдяки якій автоматично формуються бухгалтерські проводки в реєстрі "Проводки"; таким чином, забезпечений груповий введення і редагування проводок операції). Встановлено заборону безпосереднього редагування бухгалтерських проводок, окрім як через редагування самої операції. Це гарантує мінімальні витрати і правильність коригування облікових даних. Типові операції зазвичай групуються по ділянках бухгалтерського обліку, пов'язані з певними функціональними АРМ бухгалтера;
  • o "Документи" - містить оформлені відповідно з типовими формами відомості первинних документів (кожна типова форма документа припускає зв'язок з типовою операцією, тому при реєстрації документів автоматично формується запис у реєстрах "Операції" і "Проводки"). Даний варіант введення облікових даних є найбільш кращим, оскільки документальне оформлення господарської операції і відпрацювання проводок в облік здійснюються практично одночасно, але можна також розділити їх у часі: спочатку підготувати документ, а потім відпрацювати його в облік. Редагування бухгалтерських проводок або операцій безпосередньо, минаючи редагування підготовленого первинного документа, заборонено; редагування виконується не «червоним сторно", а шляхом оформлення документа на зміну.
 • 7. Програмний контроль достовірності та повноти введення первинних облікових даних, у тому числі перевірка кореспонденції рахунків за допомогою "коректних бухгалтерських проводок".
 • 8. Санкціонований доступ до бази даних при введенні і редагуванні облікових даних.
 • 9. Агрегирование і фільтрація бухгалтерських проводок, операцій і документів з метою їх вибірки, аналізу, редагування, копіювання і т.п.
 • 10. Автоматичне заповнення стандартних форм зовнішньої звітності (баланс, додатки до балансу, податкові картки, декларації про доходи, довідки до Пенсійного фонду РФ, форми статистичної звітності та ін.).
 • 11. Імпорт і експорт даних бази даних, окремих форм документів, у тому числі звітних.
 • 12. Доступ до офісним програмним продуктам (текстовий редактор, електронна таблиця, браузер, електронна пошта, органайзер і т.п.).

Існує залежність між масштабом підприємства та типом інформаційно-технологічної архітектури ІС бухгалтерського обліку (табл. 12.2). Ця залежність обумовлена як потребами в інформаційних технологіях для реалізації функцій ІС, так і доцільним рівнем витрат на її створення та супровід, ефектом від автоматизації управління.

Таблиця 12.2

Характеристики ІС бухгалтерського обліку

Інформаційно-технологічна архітектура ІС бухгалтерського обліку

Масштаб підприємств

Малі

Середні

Великі

Немережевих технологія

Локальна БД

Мережева технологія

Архітектура "файловий сервер"

Централізована БД

Мережева технологія

Архітектура "клієнт-сервер"

Централізована БД

Мережева технологія

Архітектура "клієнт-сервер"

Розподілена БД

Чим менше масштаб підприємства, тим менше інтенсивність інформаційних потоків, щодо простіше бухгалтерський облік (менше фізичних об'єктів обліку, немає необхідності в розвиненому аналітичному обліку, розширенні плану рахунків тощо), хоча можливі і відхилення від цієї закономірності. Для даного класу підприємств застосовують стандартні і недорогі інформаційні технології.

Для великих підприємств ІС бухгалтерського обліку повинна бути узгоджена з рішеннями в області інформаційних технологій в цілому ІС підприємства. З іншого боку, масштаб підприємства обумовлює об'єктивні вимоги до ІС бухгалтерського обліку, а саме: підтримка мережевої технології, одночасна робота з ІС великого колективу бухгалтерів, створення великомасштабної бази даних, реалізація розвиненою моделі бухгалтерського обліку тощо

Найбільший простір для вибору інформаційних технологій існує при створенні ІС бухгалтерського обліку для середніх і деяких великих підприємств.

Програмні продукти для створення ІС бухгалтерського обліку розрізняються по повноті облікових функцій, їх інтеграції:

 • 1) програмні продукти для локальної автоматизація окремих ділянок бухгалтерського обліку;
 • 2) програмні продукти для комплексної автоматизації бухгалтерського обліку;
 • 3) програмні продукти, що підтримують ІС бухгалтерського обліку у взаємозв'язку з іншими ІС, - комбіновані функціональні ІС (бухгалтерський облік + торгова ІС, бухгалтерський облік + ІС складу, бухгалтерський облік + системи управління продажами, бухгалтерський облік + ІС обліку кадрів і т.п. );
 • 4) повністю інтегровані ІС бухгалтерського обліку з усіма функціями управління підприємством.

Програмні продукти для створення ІС бухгалтерського обліку, як правило, мають модульну архітектуру, можливо автономне використання окремих модулів (блоків, контурів управління).

Інформаційна система бухгалтерського обліку реалізується у вигляді АРМ бухгалтерів. Окремий АРМ підтримується за допомогою програмних модулів, може працювати як ізольовано, так і в інтеграції з іншими АРМ.

Характерна особливість програмних продуктів для створення ІС бухгалтерського обліку - "ступеня" свободи у виборі компонентів інформаційних технологій (типу СУБД, архітектури мережі, інструментальних засобів проектування і т.п.). У деяких програмних комплексах методологічні та інформаціоннотехнологіческіе рішення не підлягають модифікації. Найбільш перспективні програмні продукти ІС бухгалтерського обліку, орієнтовані на многоплатформенность, що допускають заміну компонентів базової і загальної програмного забезпечення, модернізацію функціональних модулів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук