Автоматизація міжбанківських розрахунків

Системи міжбанківських розрахунків

Міжбанківські розрахунки можуть здійснюватися двома способами: на валовій основі і клірингом. При валових розрахунках кожен платіж обробляється послідовно, а кліринг здійснює багатосторонній (двосторонній) залік взаємних зустрічних платежів учасників, причому оплаті підлягає тільки різниця між сумами взаємних зобов'язань, що дозволяє значно знизити потребу учасників в оборотних коштах.

Клірингові розрахунки проводяться сеансами. Першим етапом клірингового сеансу є прийом і накопичення розрахункових документів на переказ грошових коштів. Для кожного учасника обчислюється його чиста позиція на рахунку, відкритому в розрахунковому центрі, - підсумкове сальдо (дебетове або кредитове). Чистий позиція обчислюється як різниця між загальною кредиторської та загальної дебіторської заборгованостями кожного з учасників. Якщо отримана позиція позитивна, вона підлягає закриттю або врегулюванню, для чого учасники клірингових розрахунків резервують на своїх рахунках грошові кошти. Кліринговий сеанс завершується остаточним розрахунком по клірингу, в ході якого відбувається переклад чи списання грошових сум, відповідних чистим позиціям по рахунках учасників розрахунків. Недоліком клірингу є складність організації і пов'язані з цим ризики.

Розрізняють внутрішній - міжбанківський кліринг та міжнародний - валютний кліринг.

Міжбанківські розрахунки можуть виконуватися через різні нефінансові організації - автоматичні розрахункові палати, клірингові центри, процесингові центри.

Автоматичні розрахункові палати ефективні при здійсненні масових, регулярно повторюваних платежів: кредитних операцій (списання коштів з рахунку клієнта - приватної особи для оплати комунальних послуг, страхових платежів, погашення банківської позики і т.д.); дебетних операцій (для комерційних фірм - платежі по постачаннях продукції, послуг і т.д.). Найбільш поширені в США.

Процесинговий центр - це спеціалізований обчислювальний центр, що є технологічним ядром платіжної системи, який функціонує в жорстких умовах, гарантовано обробляючи в реальному масштабі часу інтенсивний потік транзакцій.

Використання дебетної картки призводить до необхідності авторизації кожної угоди в будь-якій точці обслуговування платіжної системи. Для операцій з кредитною карткою авторизація необхідна не у всіх випадках, але, наприклад, при отриманні грошей у банкоматах вона завжди проводиться. Використання мікропроцесорних карт при певній організації розрахунків здатне знизити вимоги до дотримання режиму реального часу, тим не менше в цьому випадку підсумкова навантаження на центр буде досить високою.

Не менші вимоги до обчислювальних можливостей процесингового центру пред'являє і підготовка даних для проведення взаєморозрахунків за підсумками дня, оскільки обробці підлягають протоколи значної (якщо не переважної) частини транзакцій, а необхідні терміни виконання розрахунків обмежені декількома годинами.

Підтримка надійного, стійкого функціонування платіжної системи вимагає, по-перше, наявності значних обчислювальних потужностей в процесинговому центрі (або центрах - у розвиненій системі) і, по-друге, розвиненої комунікаційної інфраструктури, оскільки процесинговий центр системи повинен мати можливість одночасно обслуговувати досить велике число географічно віддалених точок. Крім того, неминуча маршрутизація запитів, що ще більше посилює вимоги до комунікацій.

Схема комутації каналів, реалізована на технічній базі вітчизняної телефонної мережі, робить досить проблематичним ефективне рішення викладених завдань, і природною необхідністю стає використання високопродуктивних мереж передачі даних з комутацією пакетів. З структурної погляду мережу передачі даних при цьому стає невід'ємним елементом платіжної системи.

Нині діючі електронні системи міжбанківських операцій зазвичай ділять на системи банківських повідомлень і системи розрахунків. У рамках перших здійснюється тільки оперативне пересилання та зберігання міжбанківських документів, функції ж других безпосередньо пов'язані з виконанням взаємних вимог і зобов'язань. До першої групи відносять такі системи, як SWIFT (міжнародна система), "Bankwire" (США), BACSTEL (Англія), до другої - "Fedwire", CIIIPS (США), CIIAPS (Великобританія), "Sagritter" (Франція), SIT (Франція), "Зенчінкіо" (Японія), ЕЛСІМЕР (електронна система міжбанківських розрахунків Банку Росії), система РКЦ ЦБ РФ (розрахунково-касовий центр Банку Росії).

Співтовариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій SWIFT (Society For World Wide Interbank Finansial Telecommuni-cations) забезпечує оперативний обмін фінансовою інформацією. Більшість комерційних банків Росії є членами цього співтовариства.

Система "Bankwire" дає можливість для видачі інструкцій по операціях зберігання цінних паперів, підтвердження покупки або продажу цінних паперів, операцій з іноземною валютою, обслуговування кредитних карт "MasterCard" та ін. Вона дозволяє накопичити і відправити електронні повідомлення, які передаються в спеціалізовані комп'ютерні центри по швидкісних виділених каналах, а потім надходять адресатам.

Телекомунікаційна система BACSTEL забезпечує передачу повідомлень в режимі off-line каналами загальнодоступних телекомунікаційних мереж.

Телекомунікаційна клірингова система SIT забезпечує взаємодію банківських систем на основі виділених каналів загальнодоступною мережі "Transpac". Вона взаємодіє з платіжними системами "Visa" і "MasterCard".

Система "Fedwire" створена в США для телеграфних переказів грошових коштів між вхідними в неї банками і належить Федеральній резервній системі США. За допомогою її здійснюється передача повідомлень трьох видів: переклад з резервних рахунків (виключно великих сум) з однієї фінансової установи в інше; переклад державних цінних паперів, включаючи папери різних відомств федерального уряду; передача адміністративної та дослідницької інформації. Розрахункові операції з переказу грошових коштів здійснюються за допомогою федеральних резервних рахунків банків-членів. Розрахункові операції в системі "Fedwire" виконуються за рахунок доступних в момент здійснення операції фінансових коштів.

Система CHIPS (Clearing House Interbank Payment System) була створена для заміни паперової системи розрахунків чеками на електронну між банками Нью-Йорка та іноземними клієнтами. Вона служить для передачі протягом робочого дня платіжних інструкцій по електронних системах зв'язку.

Системи "Fedwire" і CHIPS обслуговують до 90% міжбанківських внутрішніх розрахунків США.

Система накопичення взаємних зобов'язань CHAPS (Clearing House Automated Payment System) регулює платіжні зобов'язання на багатосторонній основі.

"Зенчінкіо" - колективна мережу банківських автоматів-касирів в Японії, що виконує депозитні платіжні операції.

Характеристики систем міжбанківських розрахунків наведено в табл. 15.1.

Таблиця 15.1

Системи міжбанківських розрахунків

Система

Тип системи

Країна-користувач

Спосіб обробки

Спосіб розрахунку

"Clearning House"

Великі платежі, інші платежі

Бельгія

Ручний

Багатосторонній неттинг

CFX

Інші платежі

Те ж

Автоматична клірингова палата

Те ж

LVTS

Великі платежі

Канада

Режим реального часу

"

CH Paris

Великі платежі, інші платежі

Франція

Ручний

"

SIT

Інші платежі

Франція

Режим реального часу

Багатосторонній неттинг

PMS

Великі платежі

Те ж

Двосторонній, багатосторонній неттинг, розрахунки на валовій основі в режимі реального часу

EMZ

Інші платежі

Автоматична клірингова палата

Інші валові розрахунки

EAF

Великі платежі

Німеччина

Режим реального часу

Двосторонній, багатосторонній неттинг

"Local Clearing"

Інші платежі

Італія

Те ж

Багатосторонній неттинг

"Retail"

Інші платежі

Італія

Автоматична клірингова палата

Багатосторонній неттинг

BISS

Великі платежі

Білорусь

Режим реального часу

На валовій основі в режимі реального часу

"Кліринг"

Інші платежі

Те ж

Те ж

Багатосторонній неттинг

"Elite"

Термінові, масові платежі

Росія

"

Те ж

ЕЛСІМЕР

Інші платежі

Те ж

"

"

КЦМР (СКП)

Великі платежі

Казахстан

"

На валовій основі в режимі реального часу

Використання міжбанківської електронної системи дозволяє підвищити ефективність роботи, швидкість і якість виконуваних операцій, сприяє підвищенню прибутковості і зниження витрат.

В електронних системах розрахунків на валовій основі зазвичай передбачені режими реального часу і завершення операцій в кінці дня, що дає можливість, з одного боку, отримати грошові кошти відразу по здійсненні платежу, з іншого - призводять до безвідкличного платежів. Платіж в них може бути здійснений тільки за наявності необхідних коштів на розрахунковому рахунку центрального банку (кореспондентському рахунку). Якщо грошові кошти доступні, то операція виконується негайно, тобто в реальному часі. Якщо коштів на рахунку недостатньо, то операція вноситься в чергу очікування до надходження необхідної суми.

В основі клірингової системи лежать кореспондентські рахунки банків, які можуть відкриватися в спеціальних або недержавних клірингових центрах (палатах), у спеціальних клірингових банках або один у одного. Концентрація платежів в клірингових центрах дозволяє значно зменшити баланс платежів і загальну суму звертаються платіжних засобів, створити більш ефективний механізм управління безготівковим грошовим обігом.

Пропонована в системі модель клірингу забезпечує:

  • o розрахунки у разі відсутності достатніх коштів на рахунках в даний момент, так як враховуються можливі надходження за платіжними дорученнями, що знаходяться поруч у черзі на обробку або які можуть прийти найближчим часом;
  • o надходження платежів на технологічні рахунку, де відбувається накопичення до моменту закінчення розрахунків;
  • o проведення платежів однієї транзакцією, якщо при виконанні проводки залишки на рахунках залишаються активними;
  • o відправку відповідних документів в чергу клірингових платежів у разі виникнення пасивних залишків.

Клірингові платежі проводяться на технологічний рахунок і підсумовуються, потім формується внутрісистемна проводка на рахунок одержувача. Якщо вона проходить, то кошти списуються з рахунків відправників і зараховуються на рахунок одержувача. Платіжні доручення передаються в чергу успішно завершених платежів. При цьому можуть використовуватися спеціальні методи:

  • o автокредитування (overdraft) для успішної обробки платежів у разі надання кредиту іншим учасником розрахунків;
  • o автоконвертаціі (exchange) при обробці платежів за різними фінансовими інструментами.

По завершенні операційного дня проводиться підрахунок попереднього сальдо і його розсилання учасникам розрахунків, які домовляються про кредити для погашення від'ємного сальдо.

На заключному етапі підраховується остаточне сальдо, і банк розрахункової палати дебетує або кредитує рахунки банків-учасників, щоб залишок на рахунках був позитивним.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >