АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Після вивчення цієї глави студент повинен:

знати

 • o базові комп'ютерні технології корпоративних інформаційних систем страхової діяльності;
 • o класи програмних продуктів для інформаційних систем страхової діяльності;

вміти

o визначити характерні особливості інформаційних технологій для автоматизації страхової діяльності;

володіти

o навичками автоматизації страхової діяльності.

Організаційна структура ІС СД

Розробка та впровадження автоматизованих ІС СД виконується для підвищення ефективності управління страховою діяльністю за рахунок забезпечення керівників і фахівців страхових компаній інформацією в необхідному обсязі і якості, а також для реалізації стандартів інформаційних технологій управління на основі:

 • o підтримки прийняття управлінських рішень;
 • o зниження витрат управління страховою діяльністю;
 • o створення інтегрованої БД;
 • o забезпечення захисту інформаційних ресурсів;
 • o підтримки електронного документообігу;
 • o інтеграції з зовнішніми інформаційними системами;
 • o підвищення інформаційної культури управлінської праці.

Великий обсяг інформації, вимоги до оперативності отримання, повноті і точності представлення інформації, розширення масштабів і функцій управління страховою діяльністю - це неповний перелік причин, які обумовлюють необхідність автоматизації управління страховим бізнесом.

Існують різні види ІС СД.

 • 1. Автономні автоматизовані робочі місця. Кожен автономний АРМ виконує певний набір функцій управління страховою діяльністю і орієнтований на страхових агентів певного виду:
  • o аквізітори - займаються залученням і укладанням нових договорів страхування;
  • o актуарії - проводять розрахунки по страхуванню життя;
  • o андеррайтери - формують страховий портфель;
  • o брокери страхової компанії - здійснюють посередницьку діяльність від свого імені на підставі доручень страхувальника або страховика; та ін.

Масштаб функцій окремого АРМ обмежений. Технічні засоби АРМ лімітують розмір БД, продуктивність ІС СД (швидкість виконання функцій управління страховою діяльністю). Оперативність управління страховою діяльністю низька в першу чергу через відсутність системи комунікацій. Ізольоване виконання завдань і функцій оперативного управління страховою діяльністю, відсутність функціональної та інформаційної інтеграції АРМ і зовнішнього середовища унеможливлюють подальший розвиток страхової діяльності із застосуванням ІС СД даної форми організації.

Локальна автоматизація окремих відділів і служб дозволяє спростити виконання тих чи інших операцій, але не надає ніякої допомоги керівництву страхової компанії для підготовки аналітичних звітів, моделювання управлінських рішень через відсутність єдиного інформаційного простору, що є основою підготовки управлінських рішень.

2. Комплекс взаємопов'язаних АРМ, що функціонують на єдиній інформаційній базі. Інформаційна система страхової діяльності підтримує функцію основної діяльності (страхування) і допоміжні функції управління (бухгалтерський облік, фінансовий аналіз, управління кадрами та ін.). Зростання масштабів діяльності страхових компаній проявляється в розширенні складу функцій управління, збільшенні чисельності співробітників, функціональної спеціалізації та інформаційної інтеграції АРМ. Зі збільшенням масштабів ІС СД необхідна уніфікація інформаційних технологій, програмних і технічних засобів обробки інформації.

Обов'язковим компонентом ІС СД стає комп'ютерна мережа, в основному ЛВС. Комп'ютерні мережі та інформаційні технології ІС СД дозволяють поліпшити характеристики інформації та інформаційних процесів, забезпечити повноту і цілісність даних для прийняття управлінських рішень, оперативність отримання та обробки даних, високий рівень надійності, достовірності та актуальності інформації та ін.

 • 3. Корпоративна інформаційна система страхової діяльності (КІС СД). Зростання масштабів діяльності і підвищення вимог до ефективності управління організацій страхового бізнесу - причини створення КІС СД, характерними рисами якої є:
  • o перехід до розподіленої обробки даних (використання комп'ютерних мереж, Інтранет, вихід в Інтернет);
  • o застосування різнорідних обчислювальних машин - сервери, робочі станції, ноутбуки (апаратна гетерогенність);
  • o інтеграція програмних засобів обробки даних на основі уніфікованих програмних інтерфейсів (програмна "многоплатформенность");
  • o розширення функцій автоматизації управління;
  • o створення і ведення інтегрованої БД - єдиного інформаційного простору для прийняття управлінських рішень;
  • o використання інтелектуальних методів вирішення завдань (статистичне прогнозування, математичне моделювання, оперативна обробка аналітичної інформації - OLAP-технології, системи штучного інтелекту та ін.).

У КІС містяться потужні мережеві ресурси (принтери, сервери друку, факс-модеми, БД, загальні додатки), доступ до яких можливий з робочих станцій. Корпоративна інформаційна система забезпечує економію фінансових коштів в страховій діяльності, підвищення інформаційної та технологічної "озброєності" кожного АРМ, підтримку мобільності фахівців страхової компанії (можливість доступу до корпоративної системи по Інтернету).

Прогрес у сфері технічних засобів обробки даних і засобів комунікацій (здешевлення технічних комплексів, нові технології WiFi, WAP і GPRS та ін.) Дозволили реалізувати:

 • o мобільне підключення переносних комп'ютерів (ноутбуків) до Інтернету / Інтранету (корпоративної мережі);
 • o підтримку приватних мереж - VPN (Virtual Private Network);
 • o передачу і прийом великих обсягів даних за допомогою мобільного телефонного зв'язку; та ін.

У КІС ІС СД входять дві системи обробки даних:

 • o OLTP (On-Line Transaction Processing) - система оперативної трансакционной обробки даних;
 • o OLAP (On-Line Analytical Processing) - система оперативної аналітичної обробки даних.

Системи OLTP ІС СД мають наступні характеристики.

 • 1. Численність користувачів страхового бізнесу.
 • 2. Трансакційний характер обробки даних. Обробка додатку розбивається на окремі транзакції. Трансакція - сукупність дій, які переказує БД з одного цілісного стану в інший. У разі виникнення збоїв або відмов виконується відкат трансакції і відновлення БД в початковий стан. Таким способом підтримується надійність і висока продуктивність обробки інформації.
 • 3. Великі обсяги зібраних, переданих, збережених і оброблюваних даних по регламентованих алгоритмам розв'язання задач.
 • 4. Жорсткий склад форм вхідний і вихідний інформації, схем документообігу.

До характеристик OLAP-систем І З СД відносяться наступні.

 • 1. Створення предметно-орієнтованих сховищ даних (Data Warehouse), багатовимірних аналітичних БД, використовуваних для багатовимірного аналізу даних ІС СД.
 • 2. Використання методів вилучення знань (обчислення статистичних підсумків, агрегування структур даних, встановлення закономірностей зв'язків даних, формування правил вироблення управлінських рішень), створення баз знань, експертних систем.
 • 3. Імітаційне моделювання управлінських рішень; та ін.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >