Архітектурні специфікації (еталонні моделі)

Метод архітектурних специфікацій застосовується для формування концептуального базису і визначення семантичної структури найважливіших розділів ІТ. Як правило, базис реалізується за допомогою розробки еталонних моделей, утворюючих методологічне ядро ІТ. Ці моделі визначають структуризацію конкретних розділів ІТ, задаючи тим самим контекст розробки відповідних цими розділами стандартів. Еталонні моделі можуть розглядатися в якості фундаментальних моделей (законів) в просторі ІТ (інформаційної матерії).

Еталонні моделі визначають архітектуру найбільш важливих і досить незалежних розділів ІТ. Таким чином, кожна еталонна модель являє собою концептуальний і методологічний базис конкретного розділу ІТ, визначаючи структуру безлічі базових специфікацій, відповідних цьому розділу. Найбільш відомими еталонними моделями є (у квадратних дужках наведено посилання на відповідний стандарт, що описує еталонну модель) [8] наступні.

 • 1. Базова еталонна модель взаємозв'язку відкритих систем (Basic Reference Model for Open Systems Interconnection - RM-OSI) [ISO +7498: 1984, Information processing systems - Open Systems Interconnection, Basic Reference Model, ITU-T Rec. X.200 (1994)].
 • 2. Керівництво по оточенню відкритих систем POSIX (Portable Operating System Interface for Computer Environments - RM API) [ISO / IEC DTR 14252, Portable Operating System Interface for Computer Environments - POSIX-IEEE, P1003.0, Draft Guide to the POSIX Open System Environment, February 1995].
 • 3. Еталонна модель для відкритої розподіленої обробки (Reference Model for Open Distributed Processing - RM-ODP) [ITU-T Rec. 902 | ISO / IEC 10746-2: 1995, Reference Model for Open Distributed Processing].
 • 4. Еталонна модель керування даними (Reference Model for Data Management - RM DF) | DIS +9075: 1992, Information technology - Reference Model for Data Management],
 • 5. Еталонна модель комп'ютерної графіки (Reference Model of Computer Graphics - RM CG) [ISO / IEC 11072: 1992, Information Technology. Computer Graphics - Computer Graphics Reference Model],
 • 6. Еталонна модель текстових та офісних систем (Text and Office Systems Reference Model) [ISO / IEC TRTOSM-1, Information technology. Text and office systems reference model - Part 1. Basic reference model].
 • 7. Загальна модель розподілених офісних додатків [ISO / IЕС 10031/1: 1991, Information technology - Text communication - Distributed-office-applications model - Part 1. General model],

У процесі розробки знаходяться наступні еталонні моделі:

 • o модель конформності (Coformality - відповідності, подібності) і методи тестування конформності, звані також методами атестаційного тестування;
 • o модель основ загальної безпеки (Generic Security Frameworks);
 • o модель якості OSI-сервісу (Quality of Service for OSI).

Еталонна модель взаємозв'язку відкритих систем

Еталонна модель середовища відкритих систем (модель OSE)

Вимога сумісності та взаємодії прикладних програм призвело до розробки системи стандартів "Інтерфейс переносимої операційної системи" (звід POSIX-стандартів) і стандартів комунікацій. Однак ці стандарти не охоплюють необхідний спектр потреб навіть в рамках встановленої для них області поширення. Подальший розвиток стандартизації в галузі інформаційних технологій і формування принципу відкритих систем знайшло вираження у створенні функціонального середовища відкритих систем (Open Systems Environment - OSE) і побудові відповідної моделі, яка охоплювала б стандарти і специфікації по забезпеченню можливостей ІТ [3].

Модель орієнтована на керівників ІТ-служб та менеджерів проектів, відповідальних за придбання, впровадження, експлуатацію та розвиток інформаційних систем, що складаються їх неоднорідних програмно-апаратних і комунікаційних засобів. Прикладні програми в середовищі OSE можуть включати в себе:

 • o системи реального часу (Real Time System - RTS) і вбудовані системи (Embedded System - ES);
 • o системи обробки транзакцій (Transaction Processing System - TPS);
 • o системи управління базами даних (DataBase Management System - DBM);
 • o різноманітні системи підтримки прийняття рішення (Decision Support System - DSS);
 • o управлінські інформаційні системи адміністративного (Executive Information System - EIS) і виробничого (Enterprise Resource Planning - ERP) призначення;
 • o географічні інформаційні системи (Geographic Information System - CIS);
 • o інші системи, в яких можуть застосовуватися рекомендовані міжнародними організаціями специфікації.

З погляду виробників і користувачів OSE є досить універсальною функціональної інфраструктурою, яка регламентує і полегшує розробку або придбання, експлуатацію і супровід прикладних захищених систем, які:

 • o виконуються на будь-який використовується платформі постачальника або користувача;
 • o використовують будь-яку ОС;
 • o забезпечують доступ до бази даних і керування даними;
 • o обмінюються даними і взаємодіють через мережі будь-яких постачальників і в локальних мережах споживачів;
 • o взаємодіють з користувачами через стандартні інтерфейси в системі загальної інтерфейсу "користувач - комп'ютер".

Таким чином, OSE підтримує стерпні, масштабовані і взаємодіючі прикладні комп'ютерні програми через стандартні функціональності, інтерфейси, формати даних, протоколи обміну і доступу. Стандартами можуть бути міжнародні, національні та інші загальнодоступні специфікації і угоди. Ці стандарти і специфікації доступні будь розробнику, постачальнику і користувачеві обчислювального і комунікаційного програмного забезпечення і устаткування при побудові систем і засобів, що задовольняють критеріям OSE.

Прикладні програми і засоби OSE стерпні, якщо вони реалізовані на стандартних платформах і написані на стандартизованих мовах програмування. Вони працюють зі стандартними інтерфейсами, які пов'язують їх з обчислювальним середовищем, читають і створюють дані в стандартних форматах і передають їх у відповідності зі стандартними протоколами, що виконуються в різних обчислювальних середовищах.

Прикладні програми і засоби OSE масштабуються в середовищі різних платформ і мережевих конфігурацій - від персональних комп'ютерів до потужних серверів, від локальних систем розпаралелених обчислень до великих GRID-систем. Різницю в обсягах обчислювальних ресурсів на будь-якій платформі користувач може помітити за деякими непрямими ознаками, наприклад за швидкістю виконання прикладної програми, але ніколи - з відмов роботи системи.

Прикладні програми і засоби OSE взаємодіють один з одним, якщо вони надають послуги користувачу, використовуючи стандартні протоколи, формати обміну даними та інтерфейси систем спільної чи розподіленої обробки даних для цілеспрямованого використання інформації. Процес передачі інформації з однієї платформи на іншу через локальну обчислювальну мережу або комбінацію будь-яких мереж (аж до глобальних) повинен бути абсолютно прозорий для прикладних програм і користувачів і не викликати технічних труднощів при використанні. При цьому місце перебування та розташування інших платформ, операційних систем, баз даних, програм і користувачів не повинно мати значення для використовуваного прикладного кошти.

Робоча група 1003.0 POSIX IEEE розробила еталонну модель OSE (Open Systems Environment / Reference Model - OSE / RM). Ця модель описана на міжнародному рівні в технічному звіті TR 14250 комітету JTC1 (рис. 18.3).

В її описі використовується два типи елементів:

 • o логічні об'єкти, що включають в себе ППО, прикладні платформи і зовнішню функціональне середовище;
 • o інтерфейси, що містять інтерфейс прикладної системи і інтерфейс обміну із зовнішнім середовищем.

Логічні об'єкти представлені трьома класами, інтерфейси - двома.

У контексті еталонної моделі OSE прикладне програмне забезпечення включає в себе безпосередньо коди програм, дані, документацію, тестуючі, допоміжні та навчальні засоби.

Прикладна платформа складається із сукупності програмно-апаратних компонентів, що реалізують системні послуги, які використовуються ППО.

Зовнішня Середа платформ складається з елементів, зовнішніх по відношенню до ППО та прикладної платформі (наприклад, зовнішні периферійні пристрої, послуги інших платформ, операційних систем або мережевих пристроїв).

Інтерфейс прикладної програми (Application Program Interface - API) є інтерфейсом між ППО і прикладною платформою. Основна функція API - підтримка переносимості ППО. Класифікація API проводиться залежно від типу реалізованих послуг: взаємодія в системі "користувач - комп'ютер", обмін інформацією між додатками, внутрішні послуги системи, комунікаційні послуги.

Інтерфейс обміну із зовнішнім середовищем (External Environment Interface - EEI) забезпечує передачу інформації між прикладною платформою і зовнішнім середовищем, а також між прикладними програмами, які виконуються на одній платформі.

Еталонна модель середовища відкритих систем

Рис. 18.3. Еталонна модель середовища відкритих систем

Еталонна модель OSE / RM реалізує і регулює взаємини "постачальник - користувач". Логічні об'єкти прикладної платформи і зовнішнього середовища є постачальником послуг, ППО - користувачем. Середа OSE забезпечує функціонування ППО, використовуючи певні правила, компоненти, методи сполучення елементів системи (Plug Compatibility) і модульний підхід до розробки програмних та інформаційних систем. Достоїнствами моделі є виділення зовнішнього середовища в самостійний елемент, що має певні функції і відповідний інтерфейс, і можливість її застосування для опису систем, побудованих на основі архітектури "клієнт-сервер". Відносний недолік - ще не всі необхідні специфікації представлені на рівні міжнародних гармонізованих стандартів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >