СТАТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ

Термін окупності інвестицій (PP)

Найбільш поширеним статичним показником оцінки інвестиційних проектів є термін окупності (Payback Period, PP).

Під терміном окупності проекту розуміється період часу від моменту початку його реалізації до того моменту експлуатації об'єкта, в який доходи від експлуатації стають рівними початковим інвестиціям (капітальні витрати і експлуатаційні витрати). Даний показник дає відповідь на питання: коли станеться повне повернення вкладеного капіталу? Економічний сенс показника полягає у визначенні терміну, за який інвестор може повернути вкладений капітал.

Для розрахунку терміну окупності елементи платіжного ряду підсумовуються наростаючим підсумком, формуючи сальдо накопиченого потоку, до тих пір, поки сума не прийме позитивне значення. Порядковий номер інтервалу планування, в якому сальдо накопиченого потоку приймає позитивне значення, вказує термін окупності, виражений в інтервалах планування.

Загальна формула розрахунку показника PP має вигляд

де - величина сальдо накопиченого потоку; - величина початкових інвестицій.

При отриманні дробового числа воно округляється убік збільшення до найближчого цілого. Нерідко показник PP розраховується більш точно, тобто розглядається і дробова частина інтервалу (року); при цьому робиться припущення, що в межах одного кроку (розрахункового періоду) сальдо накопиченого грошового потоку змінюється лінійно. Тоді відстань х від початку кроку до моменту окупності (виражене в тривалості кроку розрахунку) визначається за формулою

де - негативна величина сальдо накопиченого потоку на кроці до моменту окупності; - позитивна величина сальдо накопиченого потоку на кроці після моменту окупності.

приклад

Для проекту з грошовим потоком -150, 10, 20, 30, 50, 50, 60, 60, 70, 85, 95 (тис. Руб.) І кроком розрахунку 1 рік значення показника PP дорівнює 5 років, якщо розрахунок ведеться з точністю до цілого року, або 4,8 року в разі точного розрахунку (розрахунки представлені в табл.5.1).

Таблиця 5.1. Приклад розрахунку показника PP

показник

Значення показника по кроках розрахункового періоду (років)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

чистий

дохід

-150

10

20

30

50

50

60

60

70

85

95

Сальдо накопиченого грошового потоку

-150

-140

-120

-90

-40

10

+

70

130

200

285

380

Наведемо приклад точного розрахунку PP. Ціла частина періоду окупності знаходиться з рядка "Сальдо накопиченого грошового потоку" табл. 5.1. Ціла частина для даного розрахунку становить чотири роки. Наведемо розрахунок х (дробової частини періоду окупності):

Таким чином, точний розрахунок періоду окупності дає значення 4,8 року.

Графік для розрахунку терміну окупності представлений на рис. 5.1.

Якщо доход розподілений по роках рівномірно, то термін окупності розраховується розподілом одноразових витрат на величину річного доходу, обумовленого ними.

Для проектів, що мають постійний дохід через рівні проміжки часу (наприклад, річний дохід постійної величини - ануїтет), можна використовувати наступну формулу періоду окупності:

де PP - термін окупності в інтервалах планування; - суми початкових інвестицій; А - розмір ануїтету.

Слід мати на увазі, що елементи платіжного ряду в цьому випадку повинні бути впорядковані за знаком, тобто спочатку мається на увазі відтік коштів (інвестиції), а потім приплив. В іншому випадку термін окупності може бути розрахований невірно, так як при зміні знака платіжного ряду на протилежний може змінюватися і знак суми його елементів.

приклад

Знайти термін окупності проекту В. Дані по потокам доходу від реалізації проекту представлені в табл. 5.2 і на рис. 5.2.

Таблиця 5.2. Дані для розрахунку терміну окупності проекту В

показник

Значення показника по кроках розрахункового періоду (років)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Чистий дохід

-25

15

12

-15

-5

8

14

10

12

15

15

Сальдо накопиченого грошового потоку

-25

-10

2

-13

-18

-10

4

14

26

41

56

Розрахунок терміну окупності проекту В

Мал. 5.2. Розрахунок терміну окупності проекту В

Термін окупності визначається на підставі даних рядка "сальдо накопиченого грошового потоку", але в даному випадку накопичений дохід стає і залишається позитивним тільки після п'ятого року здійснення інвестицій, а не через два роки.

Як вимірювач критерій "термін окупності" простий і легко розуміємо. Однак він має суттєві недоліки, які більш детально ми розглянемо при аналізі показника DPP, оскільки дані недоліки відносяться як до статичного, так і до динамічного показника терміну окупності. Основний недолік статичного показника "термін окупності" в тому, що він не враховує вартість грошей у часі, тобто не робить різниці між проектами з однаковою сальдо потоку доходів, але з різним розподілом по роках. Так, наприклад, проект А з потоками доходів 50,100,150 і проект В з доходами 150, 100, 50 рівноправні, хоча при обліку вартості грошей у часі проект У виявиться кращим, оскільки поточна вартість грошових потоків в перші роки більше поточної вартості грошових потоків проекту А за ті ж періоди.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >