ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ ДАНИХ. ОПИСОВА СТАТИСТИКА

В результаті вивчення матеріалу глави 1 навчається повинен:

знати

 • • основні критерії класифікації наборів даних і види класифікації;
 • • основні види графічного представлення даних і методи їх угруповання;
 • • формули розрахунку основних числових характеристик кількісних даних;

вміти

 • • визначати тип шкали вимірювання змінної і даних по впорядкованості в часі;
 • • таблично і графічно зображати дані всіх типів в найбільш вдалою формою;
 • • будувати таблиці частот і варіаційні ряди - дискретні та інтервальні;
 • • будувати різні типи графіків і інтерпретувати їх;
 • • розраховувати числові характеристики кількісних даних і інтерпретувати їх;
 • • знаходити основні показники динаміки часових рядів, будувати на їх основі прогнози;

володіти

 • • категоріями і поняттями сучасної класифікації статистичних даних;
 • • категоріями, поняттями і методами сучасної описової (дескриптивної) статистики та аналізу часових рядів.

Класифікація статистичних даних

Критерії класифікації даних

У процесі управління економічними і технічними системами статистичні методи дозволяють виробити обгрунтовані рішення, що поєднують інтуїцію і досвід фахівця з ретельним аналізом наявної інформації. І з кожним роком інтерес до статистичної обробки даних неухильно зростає, так як обсяги навколишнього нас інформації загрозливо збільшуються і без грамотної їх обробки та подання, дослідження закономірностей неможливо правильно приймати рішення на їх основі. При цьому аналіз даних може проводитися з метою:

 • • аналізу і відображення конкретної зібраної інформації - в цьому випадку говорять про статистичному описі, описової ( дескриптивної ) статистики (descriptive statistics );
 • • опису всього класу явищ за наявними вибірковими даними, що характеризує тільки частина цього класу. Ці завдання ставляться до аналітичної статистикою.

Як правило, будь-який статистичне дослідження починається з дескриптивної статистики, а потім вже при необхідності поглиблюється аналітичної.

Під даними (data) в статистиці розуміють сукупність відомостей, зафіксованих на певному носії в формі, придатній для їх постійного зберігання, передачі і обробки.

У статистиці для характеристики досліджуваних об'єктів використовуються різні типи даних, і до кожного типи застосовні свої методи їх обробки. Тому перш за все необхідно визначитися з їх класифікацією.

Основні критерії класифікації наборів статистичних даних [31, 34] наступні:

 • 1) за кількістю змінних, що характеризують об'єкт дослідження, розрізняють одномірні, двовимірні і багатовимірні дані;
 • 2) за наявністю або відсутністю впорядкування в часі розрізняють просторові, тимчасові і просторово-часові дані;
 • 3) за типом шкали вимірювання кожної ознаки розрізняють кількісні (числові) ознаки, які діляться на дискретні і безперервні, і якісні (категоріальні) ознаки, які діляться на номінальні і порядкові;
 • 4) за способом отримання дані діляться на первинні - якщо інформація збиралася спеціально для даного аналізу і вторинні - якщо використовується інформація з інших джерел, зібрана для інших цілей.

Повна схема класифікації даних за названими критеріями представлена па рис. 1.1.

Класифікація статистичних даних за різними критеріями

Мал. 1.1. Класифікація статистичних даних за різними критеріями

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >