ІНФОРМАТИКА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА І ПРИКЛАДНА НАУКА

Основне завдання фундаментальних досліджень - розробка наукової методології, орієнтованої на філософське переосмислення ролі інформації та інформаційних процесів в розвитку природи і суспільства. Вона базується на розумінні загальнонаукового значення інформаційного підходу як фундаментального методу наукового пізнання. Фундаментальні дослідження спрямовані па отримання узагальнених знань про будь-яких інформаційних системах, виявлення загальних закономірностей їх побудови і функціонування. Найбільш перспективними представляються дослідження загальних властивостей інформації як одного з проявів реальності, вивчення принципів інформаційної взаємодії в природі і суспільстві, а також основних закономірностей реалізації інформаційних процесів в різних інформаційних середовищах.

Основними завданнями інформатики як прикладної наука є виявлення закономірностей в інформаційних процесах, створення моделей і розробка інформаційних систем і технологій в конкретних галузях людської діяльності.

ІНФОРМАТИКА ЯК ГАЛУЗЬ ВИРОБНИЦТВА

Цей напрямок інформатики займається виробництвом технічних засобів обробки інформації та засобів телекомунікацій, створенням програмних продуктів і сучасних інформаційних технологій. Загальною тенденцією розвитку сфери виробництва є максимальне використання в інформаційних системах цифрових методів обробки, зберігання і передачі інформації і масове переведення коштів інформаційної техніки на цифрову елементну базу. Динамічний розвиток інформатики як відрости виробництва відкриває нові можливості для інформатизації наукової, фінансової та економічної діяльності, управління виробничими процесами, транспортними системами, матеріальними і людськими ресурсами.

ІНФОРМАТИКА ЯК ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ДИСЦИПЛІНА

Вивчення інформатики молодим людьми сприяє формуванню у них цілісної системно-інформаційної картини світу, розуміння ними спільності інформаційних основ процесів управління в живій природі, суспільстві і техніці.

Важливою віхою в процесі формування нових підходів до вивчення інформатики в системі освіти з'явився II Міжнародний конгрес ЮНЕСКО "Освіта та інформатика", який відбувся в 1996 р в Москві. На ньому вперше була запропонована нова сучасна концепція викладання інформатики в системі освіти [13].

У державних освітніх стандартах Росії інформатика визнана однією з фундаментальних галузей наукового знання, що вивчає інформаційні процеси, методи і засоби отримання, перетворення, передачі, зберігання і використання інформації, це стрімко розвивається і постійно розширюється область практичної діяльності людини, пов'язана з використанням інформаційних технологій.

Інформатика як загальноосвітня дисципліна вивчається практично в усіх навчальних закладах (школах, коледжах, технікумах, вузах та ін.), Що обумовлено стрімким розвитком комп'ютерних засобів і проникненням інформаційних технологій практично в усі сфери людської діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >