ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Загальні відомості. Під системою розуміють складний об'єкт, що представляє собою сукупність різнорідних елементів, які об'єднані в єдине ціле для досягнення поставленої мети. Інформаційна система - це взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовувана для зберігання, обробки та видачі інформації в інтересах досягнення поставленої мети.

Інформаційна технологія - це процес збору та обробки первинної інформації для отримання інформаційного продукту і передачі його споживачеві. Інформаційний продукт являє собою вихідну інформацію нової якості про стан об'єкта, процесу або явища. Мета інформаційної технології - отримання інформації для її аналізу людиною і прийняття на його основі рішення з виконання якої-небудь дії. Для виявлення особливостей інформаційної технології і технології матеріального виробництва можна скористатися табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Компоненти технологій для виробництва

інформаційних продуктів

матеріальних продуктів

Збір даних або первинної інформації

Підготовка сировини і матеріалів

Обробка даних і отримання її результатів (вихідний інформації)

Виробництво матеріального продукту

Передача вихідної інформації користувачеві для прийняття на її основі рішень

Збут вироблених продуктів споживачам

Технологічний процес переробки інформації можна розглядати як сукупність елементарних операцій і представити у вигляді ієрархічної структури за рівнями (наприклад, етапи, операції, дії і елементарні операції).

Приклад. Створення документа за допомогою текстового редактора WinWord можна розбити на наступні етапи: етап 1 - набір тексту; етап 2 - створення таблиць і їх заповнення; етап 3 - вставка малюнків, виконаних в будь-якому графічному редакторі;

етап 4 - нумерація сторінок;

етап 5 - форматування документа і ін.

На етапі 5 форматування тексту виконуються наступні операції-.

операція 1 - форматування заголовків; операція 2 - форматування тексту; операція 3 - форматування малюнків і ін.

Операція 2 форматування тексту включає в себе наступні дії:

дію 1 - зміна шрифту, його накреслення і розмірів; дію 2 - створення верхніх або нижніх індексів; дію 3 - створення списків та ін.

Елементарні операції при дії 1 (зміні шрифту, його накреслення і розмірів):

елементарна операція 1 - виділення тексту; елементарна операція 2 - активізація типу шрифту; елементарна операція 3 - вибір необхідного типу шрифту; елементарна операція 4 - зміна типу шрифту і т.д.

Таким чином:

  • інформаційна технологія є процесом, що складається з чітко регламентованих правил виконання операцій, дій, етапів різного ступеня складності над даними, що зберігаються в комп'ютері. Основне призначення такої технології - отримати для користувача необхідну інформацію. Інформаційна технологія забезпечується інформаційною системою;
  • інформаційна система - це середовище, складовими елементами якої є люди, комп'ютери, комп'ютерні мережі, програмні продукти, бази даних, різного роду технічні і програмні засоби зв'язку і т.д. Основне призначення інформаційної системи - забезпечення зберігання, обробки і передачі інформації. Отже, така система є засобом для реалізації інформаційної технології.

Подання інформаційних систем. Структуру інформаційної системи і протікають в ній процеси можна уявити в схемном вигляді (рис. 1.1). Блоки введення, обробки і виведення інформації складають апарат -

Узагальнена структура інформаційної системи

Мал. 1.1. Узагальнена структура інформаційної системи

Цінні та програмні засоби інформаційної системи. Зворотній зв'язок може здійснюватися як людьми, так і програмно-апаратними засобами. Інформація, що надходить по каналу зворотного зв'язку, призначена для корекції вхідної інформації, а вихідна інформація - для прийняття рішення.

Інформаційну систему можна також представити як сукупність підсистем. Підсистема - це частина системи, виділена по будь-якою ознакою. Розглянемо основні типи забезпечують підсистем, або види забезпечення.

Інформаційне забезпечення являє собою сукупність єдиної системи класифікації та кодування інформації, уніфікованих систем документації, схем інформаційних потоків, що циркулюють в організації, а також методології побудови баз даних. Інформаційні підсистеми повинні забезпечувати своєчасне формування і видачу достовірної інформації, необхідної для прийняття рішень.

Технічне забезпечення являє собою:

  • комплекс технічних засобів, що містить комп'ютери, пристрої збору, накопичення, обробки, передачі та виведення інформації, лінії зв'язку, оргтехніку й пристрої автоматичного знімання інформації, експлуатаційні матеріали та ін .;
  • документацію, яка містить державні та галузеві стандарти, комплекс методик по всіх етапах розробки технічного забезпечення, нормативно-довідкові та інші документи. Документацією оформляються попередній вибір технічних засобів, організація їх експлуатації, технологічний процес обробки даних, технічне оснащення.

Математичне забезпечення являє собою сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів, призначених для створення програм.

Програмне забезпечення - сукупність програм, супроводжуваних технічною документацією і призначених для реалізації цілей і завдань, які вирішуються інформаційною системою.

Організаційне забезпечення являє собою сукупність методів і засобів, що регламентують взаємодію працівників як з технічними засобами, так і між собою в процесі розробки і експлуатації інформаційної системи.

Правове забезпечення являє собою сукупність правових норм, що визначають створення, юридичний статус і функціонування інформаційних систем, що регламентують порядок одержання, перетворення і використання інформації. Головною метою такого забезпечення є зміцнення законності. До складу правового забезпечення входять закони, укази, постанови та інші правові документи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >