Переоцінка амортизації

1. Метод пропорційної зміни.

Переоцінка амортизації пропорційно зміні балансової вартості активу до вирахування зносу таким чином, щоб після переоцінки балансова вартість дорівнювала його переоціненою вартістю.

2. Метод списання.

Переоцінка амортизації шляхом списання з балансової вартості активу до вирахування зносу з подальшою переоцінкою результату.

Дооцінка основних засобів кредитується на рахунок "Резерв переоцінки", а уцінка списується на витрати. Розглянемо приклад.

ПРИКЛАД 3.3

Умови: Первісна вартість ОЗ (ПС) дорівнює 6500 дол. Накопичена амортизація (НА) - 1200 дол.

Завдання: Провести переоцінку амортизації пропорційним методом і методом списання у разі, якщо проведена дооцінка ОЗ і балансова вартість після дооцінки склала 6 600 дол.

Рішення:

Пропорційний метод

Балансова вартість до дооцінки ОС становила:

БС = +6500 дол. - 1200 дол. = 5300 дол.

Коефіцієнт дооцінки (Кд) = 6 600 дол. / 5 300 дол. = 66/53.

Після дооцінки:

ПС = +6500 дол. X 66/53 = +8094 дол.

НЛ = 1200 дол. X 66/53 = +1494 дол.

БС = +6600 дол.

У бухгалтерському обліку робляться такі проводки:

Дт ОС 1 594 дол. (8094 - 6500);

Кт Амортизація ОС 294 дол. (1494 - 1200);

Кт Резерв переоцінки 1300 дол. (6600 - 6500 + 1200).

Метод списання

При методі списання накопичена амортизація обнуляється.

Після дооцінки:

ПC = +6600 дол.

НА = 0.

БС = +6600 дол.

У бухгалтерському обліку робляться такі проводки:

Дт ОС 10 дол. (+6600 - +6500);

Кт Амортизація ОС 1200 дол .;

Кт Резерв переоцінки 1300 дол. (6600 - 6500 + 1200).

Розглянутий приклад наочно ілюструє той факт, що незалежно від застосовуваного методу переоцінена вартість ОС буде однакова.

При визнанні збитку від знецінення ОС застосовується міжнародний стандарт IAS 36 "Знецінення активів". Проілюструємо схему переоцінки амортизації при уцінці ОС прикладом.

ПРИКЛАД 3.4

Умови: Первісна вартість ОЗ (ПС) дорівнює 6500 дол. Накопичена амортизація (НА) - 1200 дол.

Завдання: Провести переоцінку амортизації пропорційним методом і методом списання у разі, якщо проведено уцінку ОС і балансова вартість після уцінки склала 5000 дол.

Рішення:

Пропорційний метод

Балансова вартість до уцінки ОС становила: БС = +6500 дол. - 1200 дол. = 5300 дол.

Коефіцієнт уцінки (Kу) = 5000 дол. / 5300 дол. = 50/53.

Після уцінки:

ПС = +6500 дол. X 50/53 = 6 132 дол.

НА = 1200 дол. X 50/53 = (1132) дол.

БС = 5000 дол.

У бухгалтерському обліку робляться такі проводки:

Дт Амортизація ОС 68 дол. (1200 - 1132);

Дт Витрати 300 дол. (5300 - 5000);

Кт ОС 368 дол. (6500 - 6132).

Метод списання

При методі списання накопичена амортизація обнуляється.

Після уцінки:

ПC = 5000 дол.

НА = 0.

БС = 5000 дол.

У бухгалтерському обліку робляться такі проводки:

Дт Амортизація ОС 1200 дол .;

Дт Витрати 300 дол. (5300 - 5000);

Кт ОС 1500 дол. (6500 - 5000).

Вибуття основних засобів

Якщо підприємство в ході звичайної діяльності регулярно продає об'єкти основних засобів, які воно використано в цілях оренди, іншим сторонам, то воно повинно перевести такі активи у запаси за їх балансовою вартістю, коли вони перестають використовуватися в цілях оренди та призначаються для продажу. Дохід від продажу таких активів повинен визнаватися як виручка відповідно до МБС (IAS) 18 "Виручка".

Вибуття об'єкта основних засобів може відбуватися різними способами (наприклад, шляхом продажу, укладання угоди про фінансову оренду або дарування).

Підіб'ємо підсумок і виявимо відмінності в порядку обліку та відображення у звітності основних засобів в міжнародних і російських стандартах. У російському обліку немає окремого стандарту, що містить обов'язкову процедуру перевірки на знецінення і відображення збитку від знецінення актинії. У ПБУ 6/01 і Положенні з бухгалтерського обліку "Облік нематеріальних активів" (ПБУ 14/2007), затвердженому наказом Мінфіну Росії від 27 грудня 2007 р № 153н (далі - ПБО 14/2007) є розділи, що стосуються переоцінки активів, яка проводиться регулярно при виборі в обліковій політиці умови проведення щорічної переоцінки. Пунктом 15 ПБУ 6/01 пропонується вибір при формуванні облікової політики одного з двох підходів в оцінці ОС, а саме, або регулярна переоцінка, або оцінка за первісною вартістю. Ця відмінність МСФЗ від ПБО також є досить істотним. Норма обов'язкової переоцінки активів та відображення у звітності достовірної картини стану активів робить облік відповідно до МСФЗ прозорим, тобто реально відображає фінансовий стан компанії на звітну дату. Вибір в обліковій політиці в російському обліку щорічної переоцінки основних засобів та визнання збитків від знецінення дозволить зблизити російський облік та МСФЗ і істотно спростити трансформацію звітності.

Порівняння методики нарахування амортизації за правилами російського і міжнародного обліку показує, що основна відмінність полягає в тому, що в РФ застосовуються законодавчі норми строків корисного використання об'єктів, у той час як за МСФЗ компанії дозволяється самостійно встановлювати даний термін. Відмінність при визначенні вартості, яка амортизується в МСФЗ шляхом вирахування ліквідаційної вартості з первісної (переоціненої) вартості легко усувається шляхом прийняття допущення в обліковій політиці, що ліквідаційна вартість мінімальна, тобто дорівнює нулю. У методах нарахування амортизації відмінностей немає, якщо взяти до уваги, що російський метод "суми чисел років" - це не що інше, як списання вартості пропорційно якомусь критерію, в якому обраний критерій - це число років корисного використання.

Вимоги до розкриття інформації

У фінансовій звітності повинна розкриватися наступна інформація для кожного виду ОС:

  • - Основи оцінки балансової вартості - балансова вартість та накопичена амортизація (разом з накопиченими збитками від зменшення корисності) на початок і кінець періоду;
  • - Вивірка балансової вартості за станом на початок і кінець періоду, що відображає надходження, вибуття, придбання через об'єднання підприємств;
  • - Збитки від зменшення корисності, визнані у відповідності зі стандартом IAS 36.

Вибір методу амортизації та оцінки терміну корисної служби активів є предметом професійного судження, тому необхідно розкривати:

  • - Величину амортизації, незалежно від того, визнана вона в звіті про сукупні доходи або в складі первісної вартості інших активів протягом періоду;
  • - Величину накопиченої амортизації на кінець звітного періоду.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >