СТАНДАРТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ КОМПАНІЙ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

МСФЗ (IAS) 18 "Виручка"

Аналог в Росії:

ПБУ 9/99 "Доходи організації".

МСФЗ (IAS) 18 "Виручка" був прийнятий 1 січня 1995 Зміни до даного стандарту, що вийшли в травні 2008 р, призвели до внесення поправок, які вступили в силу з 1 січня 2009 р

Мета стандарту IAS 18 - визначення моменту визнання та оцінки виручки, а також видів виручки, на які поширюються правила стандарту.

Дохід визначається як збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у формі припливу або збільшення активів або зменшення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу, не пов'язаного з внесками учасників капіталу.

Дохід включає виручку підприємства, а також інші доходи (рис. 4.1).

Класифікація доходів підприємства

Рис. 4.1. Класифікація доходів підприємства

Відповідно до IAS 18 виручка визначається відповідно до договору між компанією та покупцем або користувачем активу.

Виручка повинна оцінюватися за справедливою вартістю отриманого або очікуваного відшкодування.

Оцінка виручки здійснюється за справедливою вартістю з урахуванням суми будь-яких торгових знижок, що надаються компанією.

Оскільки в основі МСФЗ лежить концепція визначення вартості грошей в деякому часовому проміжку, справедлива вартість може бути менше отриманої чи очікуваної до отримання номінальної суми грошових коштів. Це насамперед відноситься до безпроцентних кредитах або кредитами за ставкою нижче ринкової. Процентний дохід розраховується як різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою відшкодування за договором. Справедлива вартість визначається шляхом дисконтування всіх майбутніх надходжень з допомогою умовної процентної ставки. На відміну від МСФЗ російські правила визнають кредит за номінальною вартістю без виділення процентного доходу.

У табл. 4.1 відображені основні відмінності в критеріях визнання виручки згідно з МСФЗ і російським ПБО.

Таблиця 4.1

Порівняльна Таблиця обліку виручки за МСФЗ і РПБУ

ПБУ 9/99

IAS 18

Критерії оцінки

Поточна ринкова (договірна) ціна

Справедлива вартість

Визнання виручки.

Право власності

Організація має право на отримання цієї виручки.

Компанія перевела на покупця значні ризики і не контролює продані товари

Право власності перейшло від організації до покупця

Принцип пріоритету змісту над формою

Не виконується

Виконується

Сума виручки.

Економічні вигоди.

Критерії витрат

Істотних відмінностей немає

Виручка - це доходи від звичайної діяльності підприємства, у тому числі:

 • - Доходи від продажів;
 • - Доходи від оплати послуг;
 • - Відсотки;
 • - Роялті - плата за використання довгострокових активів (патентів, торговельних марок, авторських прав та комп'ютерного програмного забезпечення);
 • - Дивіденди.

Види виручки, що відносяться до МСФЗ 18, представлені на рис. 4.2.

Види виручки

Рис. 4.2. Види виручки

МСФЗ 18 встановлює правила обліку за вищевказаними видам виручки і дає визначення кожного із зазначених видів виручки (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Значення видів виручки стандарту IAS 18

Види виручки

Значення видів виручки

Товари

Продукція, вироблена або куплена компанією для продажу

Послуги

Виконання компанією роботи, узгодженої договором протягом одного або більше одного періоду часу

Відсотки

Плата за використання коштів або їх еквівалентів або сум, належних компанії

Ліцензійні

платежі

Плата за використання довгострокових активів компанії, наприклад патентів, торгових марок, авторських прав та комп'ютерного програмного забезпечення

Дивіденди

Розподіл прибутку між власниками акціонерного капіталу пропорційно їх участі в капіталі певного класу

IAS 18 не встановлює правила обліку до нижчезазначеним видам виручки, вона визначена спеціальними стандартами МСФЗ.

Види виручки, що не відносяться до стандарту IAS 18.

 • 1. Оренда.
 • 2. Дивіденди від інвестицій, що враховуються згідно з методом обліку по пайовій участі.
 • 3. Договори страхування страхових компаній.
 • 4. Зміни вартості фінансових активів та фінансових зобов'язань або їх реалізація.
 • 5. Зміни вартості інших короткострокових активів.
 • 6. Зміни вартості біологічних активів.
 • 7. Видобуток корисних копалин.

Існує певна специфіка щодо критеріїв визнання різних видів виручки. Особливості визнання окремих видів виручки показані в табл. 4.3.

Таблиця 43

Критерії визнання виручки

Критерії визнання

Продаж

товарів

Надання

послуг

Відсотки.

Роялті.

Дивіденди

1

2

3

4

Переклад компанією на покупця значних ризиків та винагород, пов'язаних з володінням товарами

+

Відсутність участі компанії в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і відсутність контролю над проданими товарами

+

Сума виручки може бути достовірно оцінити

+

+

+

Існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з угодою, надійдуть у компанію

+

+

+

Понесені або очікувані витрати, пов'язані з угодою, можуть бути достовірно оцінити

+

+

Стадія завершеності операції за станом на звітну дату може бути надійно визначена

+

Відсотки повинні визнаватися на пропорційно тимчасовій основі, що враховує ефективну дохідність активу

+

Ліцензійні платежі повинні визнаватися за методом нарахувань відповідно до змісту відповідного договору

+

Дивіденди повинні визнаватися тоді, коли встановлюється право акціонерів на отримання виплати

+

Критерії визнання виручки різних видів доходів мають свої особливості. Ключовим критерієм для визнання виручки від реалізації товарів є перехід ризиків та контролю від продавця до покупця. Основним критерієм визнання виручки з надання послуг є надійність визначення стадії завершеності робіт. При таких видах виручки, як відсотки, особливо виділяється облік ефективності прибутковості активу в пропорціях в часі. У визначенні доходів від ліцензійних платежів важливо зіставлення методу нарахувань і умов договору, що укладається, а визнання дивідендів залежить від встановленого порядку отримання виплат акціонерами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >