Передмова

Даний посібник присвячено аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності на сучасному етапі. У ринковій економіці аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності відіграє дуже важливу роль, так як інформація, що міститься в ній, є основою для прийняття рішень але інвестиційної, фінансової та операційної діяльності підприємства. Вона дозволяє оцінити здібності підприємства відтворювати грошові кошти та аналогічні їм активи, генерувати прибуток, стабільно функціонувати, а також робить можливим порівняння інформації за різні періоди часу, щоб об'єктивно оцінити фінансове становище організації.

Метою аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності є розгляд і оцінка інформації, щоб отримати достовірні висновки про минуле та сьогодення стан підприємства з метою передбачення його життєздатності в майбутньому.

У результаті аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності визначаються також найважливіші характеристики підприємства, які свідчать, зокрема, про його успіх або загрозу банкрутства.

Для різних користувачів аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності з точки зору масштабу його проведення залежить від конкретно поставленої мети. При цьому характер аналізу та напрямки роботи при аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності можуть бути різними.

Аналіз Бухгалтерськогобалансу передбачає оцінку активів підприємства, його зобов'язань і власного капіталу.

Аналіз Звіту про прибутки і збитки дозволяє оцінити обсяги реалізації, величини витрат, балансового і чистого прибутку підприємства.

За даними додатків можна оцінити динаміку власного капіталу та інших фондів і резервів (по Звіту про зміни капіталу); припливу і відтоку грошових коштів в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності (по Звіту про рух грошових коштів); позикових коштів, дебіторської та кредиторської заборгованості, амортизується майна та інших активів і зобов'язань підприємства (по Додатку до бухгалтерського балансу).

Внутрішньофірмовий аналіз спрямований на прогнозування розширення виробничої діяльності, вибору джерел та можливості залучення інвестицій в ті чи інші активи, збереження ліквідності підприємства або ймовірності його банкрутства.

Бухгалтерська (фінансова) звітність може служити критерієм оцінки роботи менеджерів. Крім того, підприємство зацікавлене в надійних партнерах і тому звертається до прочитання їх звітності та звітності майбутніх потенційних контрагентів.

Забезпечення користувачів (насамперед зовнішніх) повною та об'єктивною інформацією про фінансовий стан і фінансові результати діяльності господарюючих суб'єктів є найважливішим завданням міжнародних стандартів, відповідно до яких будуються концепції розвитку сучасного російського бухгалтерського обліку та звітності.

В системі професійної підготовки фахівців в області бухгалтерського обліку дисципліна "Аналіз фінансової звітності" допоможе значно розширити професійний кругозір, узагальнити знання питань фінансового та управлінського обліку, оподаткування, економічного аналізу, фінансового менеджменту, бухгалтерської фінансової звітності.

У сукупності з іншими дисциплінами базової частини професійного циклу Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти (ФГОС ВПО) для бакалаврів дисципліна "Аналіз фінансової звітності" забезпечує інструментарій формування професійних компетенцій.

При вивченні дисципліни "Аналіз фінансової звітності" бакалавр повинен володіти наступними компетенціями.

Знати:

концепцію бухгалтерської (фінансової) звітності в Росії і міжнародній практиці;

  • - Нормативну й законодавчу основу формування та аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності;
  • - Порядок формування показників і зміст форм бухгалтерської (фінансової) звітності;
  • - Напрямки аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності.

Вміти:

оцінювати вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на формування та аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності;

  • - Застосовувати методи економічного аналізу для оцінки фінансового стану та фінансових результатів підприємства за даними бухгалтерської (фінансової) звітності;
  • - Обґрунтовано інтерпретувати і представляти результати проведеного аналізу різним групам зацікавлених користувачів для вирішення бізнес-завдань.

Володіти:

  • - Понятійним апаратом в області аналізу фінансової звітності за російськими стандартами бухгалтерського обліку (РСБО) та міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ);
  • - Методологією аналізу фінансової звітності;
  • - Знаннями про особливості розробки управлінських і фінансових рішень па основі проведеного аналізу.

Даний посібник допоможе майбутнім фахівцям у вивченні дисциплін "Аналіз фінансової звітності", "Комплексний економічний аналіз господарської діяльності" та інших економічних дисциплін.

Читачі ознайомляться з методикою аналізу фінансової звітності на прикладі підприємств однієї з провідних галузей економіки Росії - чорної металургії.

В результаті вони зможуть отримати теоретичні знання та навички практичних розрахунків по оцінці економічного стану аналізованих суб'єктів. Результати проведеного аналізу дозволять забезпечити грамотний підхід до підготовки, обгрунтуванню і ухваленню відповідних управлінських рішень на різних рівнях управління.

Навчальний посібник підготовлено за інформаційної підтримки довідкової правової системи Консультант-Плюс.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >