Зміст форми № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу"

Організація може представляти додаткову інформацію, супутню бухгалтерської звітності, якщо виконавчий орган вважає се корисною для зацікавлених користувачів при прийнятті управлінських рішень економічного характеру. У ній розкриваються динаміка найважливіших економічних і фінансових показників діяльності організації за ряд років, плановане розвиток організації, передбачувані капітальні та довгострокові фінансові вкладення, політика щодо позикових коштів, управління ризиками, діяльність організації в області НДДКР, природоохоронні заходи та інша інформація. Про це сказано в п. 39 ПБО 4/99 і п. 1 Вказівок про порядок складання та подання бухгалтерської звітності, затверджених Наказом Мінфіну № 67н.

Інформація про витрати по звичайних видах діяльності, згрупованих за відповідними елементами, наводиться в цілому але організації, без урахування внутрішньогосподарського обороту (до якого відносяться витрати, пов'язані з передачею виробів, продукції, робіт і послуг всередині організації для потреб власного виробництва, обслуговуючих господарств та ін .).

Додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5) покликане забезпечувати користувачів бухгалтерської звітності додатковими даними, які представляють собою розшифровку основних статей Бухгалтерського балансу, для реальної оцінки майнового і фінансового стану організації.

Форма № 5 складається з 10 розділів. Вони не пронумеровані, так як згідно з п. 3 Вказівок про порядок складання та подання бухгалтерської звітності, затверджених Наказом Мінфіну № 67н, окремі показники, включені в програму, можуть представлятися у вигляді самостійних форм бухгалтерської звітності або включатися в пояснювальну записку.

Форму № 5 можуть не включати до складу річної бухгалтерської звітності:

  • o суб'єкти малого підприємництва, які не підлягають обов'язковому аудиту;
  • o некомерційні організації;
  • o громадські організації (об'єднання), що не здійснювали підприємницьку діяльність.

Кожен розділ форми № 5 складається з однієї або декількох таблиць, коди рядків в яких організація проставляє самостійно. Якщо в організації немає даних з яких-небудь активів, зобов'язань, доходів, витрат, то відповідні рядки (розділи) до складу форми № 5 не включаються.

Розділ "Нематеріальні активи"

У розділі "Нематеріальні активи" дається розшифровка до рядка 110 Бухгалтерського балансу. У формі № 5 (на відміну від форми № 1) НМА відображаються за первісною вартістю. Розділ побудований за балансовим принципом:

Наявність НМА на початок звітного року (графа 3) + Надійшло (графа 4) - Вибуло (графа 5) = = Наявність НМА на кінець звітного періоду (графа 6).

У формі № 5 суми по вибулим нематеріальних активів відображаються в круглих дужках. Показники заповнюються за даними аналітичного обліку до рахунку 04 "Нематеріальні активи".

Також у розділі вказуються суми амортизації, нарахованої але НМА на початок і кінець року в цілому по організації, і в тому числі за видами НМА. Причому рядок "у тому числі" при необхідності можна розшифрувати. Для цього передбачені порожні (незаповнені) рядка.

Облік нематеріальних активів ведеться відповідно до ПБО 14/2007.

Згідно з п. 4 цього ПБО до нематеріальних активів відносяться:

  • o твори павуки, літератури і мистецтва, програми для електронних обчислювальних машин, винаходи, корисні моделі, селекційні досягнення, секрети виробництва (ноу-хау), товарні знаки і знаки обслуговування;
  • o ділова репутація, що виникла у зв'язку з придбанням підприємства як майнового комплексу (в цілому або його частини);
  • o плата за користування чужим об'єктом інтелектуальної власності (наприклад, користування комп'ютерними програмами без придбання виключних прав на них) не призводить до появи НМА на балансі організації. Такі витрати обліковуються на рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів" і протягом періоду, встановленого організацією згідно з умовами договору або самостійно виходячи із строку корисного використання об'єкта, рівномірно списуються на рахунки обліку витрат (рахунки 20, 25, 26, 44 та ін.).

Такий нематеріальний актив, як ділова репутація, виникає порівняно рідко. Він враховується в загальному порядку - на рахунку 04. По цьому рядку Додатки до бухгалтерського балансу наводиться інформація про позитивної ділової репутації (п. 4, 43 ПБО 14/2007). Позитивна ділова репутація являє собою надбавку до ціни, що сплачується покупцем підприємства як майнового комплексу в очікуванні майбутніх економічних вигод у зв'язку з набутими неідентифіковані активами (п. 42, 43 ПБО 14/2007). На відміну від решти НМА ділова репутація не належить до об'єктів інтелектуальної власності. Отже, показник рядка 030 не повинен формувати показник рядка 010 "Об'єкти інтелектуальної власності (виключні права на результати інтелектуальної діяльності)".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >