Взаємозв'язок показників форм бухгалтерської звітності

Перш ніж аналізувати бухгалтерську звітність, необхідно переконатися в її готовності. Для цього проводять її попередню перевірку: наявність підписів, дотримання строків подання в різні органи, дотримання необхідної розмірності одиниць виміру. Сума активу балансу повинна бути сумі пасиву як на початок звітного періоду, так і на звітну дату. Підсумки по розділах необхідно перевірити не тільки для того, щоб переконатися в правильності складання звіту, але і для розрахунку аналітичних коефіцієнтів.

Звітним формам властива як логічна, так і інформаційна взаємозв'язок. Суть логічного зв'язку полягає у взаємодоповненні та взаємної кореспонденції звітних форм, їх розділів і статей. Деякі найбільш важливі балансові статті розшифровуються в супутніх формах. Наприклад, балансова стаття "Нематеріальні активи" конкретизується в однойменному розділі додатки до балансу за формою № 5. Там же розшифровується стаття "Основні засоби". Розшифровку інших показників при необхідності можна знайти в аналітичному обліку.

На етапі логічної перевірки висновки аналітика залежать від його кваліфікації та досвіду практичної роботи.

Логічні зв'язки доповнюються інформаційними зв'язками, що проявляються в прямих і непрямих контрольних співвідношеннях між окремими показниками звітних форм. Пряме контрольне співвідношення означає, що один і той же показник приведений одночасно в декількох звітних формах. Так, величина статутного капіталу на початок (кінець) року наводиться у формах № 1 і № 3, залишки грошових коштів - у формах № 1 і № 4. Непряме контрольне співвідношення означає, що кілька показників однієї або ряду звітних форм пов'язані між собою нескладними арифметичними розрахунками. Наприклад, показники залишкової вартості нематеріальних активів та основних засобів, що приводяться в Бухгалтерському балансі (форма № 1) загальною сумою, ув'язуються з показниками первісної вартості та амортизації в додатку до балансу (форма № 5).

Знання цих контрольних співвідношень, важливе не тільки з позиції аналізу, але і контролю, допомагає краще розібратися в структурі звітності, перевірити правильність її складання шляхом візуальної перевірки окремих показників та арифметичних співвідношень між ними.

Довгострокові і короткострокові фінансові вкладення наводяться загальною сумою на початок і кінець звітного періоду в бухгалтерському балансі і розшифровуються за видами у формі № 5.

Дебіторська заборгованість відображається у бухгалтерському балансі (розділ II), а також у формі № 5 по окремих статтях на початок і кінець звітного періоду.

Кредиторська заборгованість наводиться в Бухгалтерському балансі (розділ V), а також у формі № 5 по окремих елементах на початок і кінець звітного періоду.

Капітал і резерви за їх видами знаходить відображення в бухгалтерському балансі (розділ III), а їхній рух за звітний період у Звіті про зміни капіталу (розділ I форми № 3).

Існують і інші взаємозв'язки між показниками форм бухгалтерської звітності, що носять більш приватний характер. Так, для підтвердження достовірності Звіту про зміни капіталу необхідно перевірити ув'язку його показників з відповідними статтями пасиву балансу. У табл. 2.2 представлені взаємозв'язку показників бухгалтерського балансу і звіту про зміни капіталу.

У нижченаведених таблицях наведені коди рядків показників звітності відповідно до наказу Мінфіну Росії № 67н та наказом Держкомстату Росії і Мінфіну Росії від 14 листопада 2003 № 475 / 102н "Про коди показників річної бухгалтерської звітності організацій, дані по яких підлягають обробці в органах державної статистики ".

Таблиця 2.2 Взаємозв'язок показників форм № 1 і № 3

Показник звітності

Форма № 1

Форма № 3

Статутний капітал

Рядок 410 графа 3 Рядок 410 графа 4

Рядок 100 графа 3 Рядок АЛЕ графа 3

Додатковий капітал

Рядок 420 графа 3 Рядок 420 графа 4

Рядок 100 графа 4 Рядок 140 графа 4

Резервний капітал

Рядок 430 графа 3 Рядок 430 графа 4

Рядок 100 графа 5 рядок 140 графа 5

Нерозподілений прибуток

Рядок 470 графа 3 Рядок 470 графа 4

Рядок 100 графа 6 рядок 140 графа 6

Разом по розділу III

Рядок 490 графа 3 Рядок 490 графа 4

Рядок 100 графа 7 Рядок 140 графа 7

Для перевірки правильності відображення показників Звіту про рух грошових коштів порівнюють статті Бухгалтерськогобалансу, що характеризують грошові кошти, з відповідними статтями форми № 4 (табл. 2.3).

Таблиця 2.3 Взаємозв'язок показників форм № 1 і № 4

Показник звітності

Форма № 1

Форма № 4

Грошові кошти

Рядок 260 графа 3 Рядок 260 графа 4

Рядок 100 графа 3 Рядок 690 графа 3

Показники активу і пасиву балансу, представлені в деталізованому вигляді у формі № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу", повинні бути взаємопов'язані з відповідними агрегованими статтями балансу (табл. 2.4).

Таблиця 2.4 Взаємозв'язок показників форм № 1 і № 5

Показник звітності

Форма № 1

Форма № 5

Нематеріальні активи

Рядок 110 графа 3 Рядок 110 графа 4

Рядок 045 графа 3 -

  • - Рядок 050 графа 3 Рядок 045 графа 6 -
  • - Рядок 050 графа 4

Основні засоби

Рядок 120 графа 3 Рядок 120 графа 4

Рядок 130 графа 3 -

  • - Рядок 140 графа 3 Рядок 130 графа 6
  • - Рядок 140 графа 4

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

Рядок 135 графа 3 Рядок 135 графа 4

Рядок 210 графа 3 -

  • - Рядок 300 графа 3 Рядок 210 графа 6
  • - Рядок 300 графа 4

Довгострокові фінансові вкладення

Рядок 140 графа 3 Рядок 140 графа 4

Рядок 540 графа 3 Рядок 540 графа 4

Короткострокова дебіторська заборгованість

Рядок 230 графа 3 Рядок 230 графа 4

Рядок 620 графа 3 Рядок 620 графа 4

Довгострокова дебіторська заборгованість

Рядок 240 графа 3 Рядок 240 графа 4

Рядок 610 графа 3 Рядок 610 графа 4

Короткострокові фінансові вкладення

Рядок 250 графа 3 Рядок 250 графа 4

Рядок 540 графа 5 рядок 540 графа 6

Короткострокові позики і кредити

Рядок 610 графа 3 Рядок 610 графа 4

Рядок 644 графа 3 + + рядок 645 графа 3 Рядок 644 графа 4 + + рядок 645 графа 4

Довгострокові позики і кредити

Рядок 510 графа 3 Рядок 510 графа 4

Рядок 651 графа 3 + + рядок 652 графа 3 Рядок 651 графа 4 + 1-рядок 652 графа 4

Кредиторська заборгованість постачальникам і підрядникам

Рядок 621 графа 3 Рядок 621 графа 4

Рядок 641 графа 3 Рядок 641 графа 4

Заборгованість з податків і зборів

Рядок 624 графа 3 Рядок 624 графа 4

Рядок 644 графа 3 Рядок 644 графа 4

Окремі показники форми № 2 "Звіт про прибутки і збитки" повинні бути ув'язані з показниками форм № 1 "Бухгалтерський баланс" і № 3 "Звіт про зміни капіталу" (табл. 2.5).

Таблиця 2.5 Взаємозв'язок показників форм № 2,1 і 3

Показник звітності

Форма № 2

Форми № 1 і 3

Відкладені податкові активи

Рядок 141 графа 3

Рядок 145 графа 4 -

- Рядок 145 графа 3 форми № 1

Відкладені податкові зобов'язання

Рядок 142 графа 3

Рядок 515 графа 4 -

- Рядок 515 графа 3 форми № 1

Чистий прибуток (збиток) звітного року

Рядок 190 графа 3

Рядок 470 графа 4 форми № 1

Рядок 190 графа 3

Рядок 105 графа 6 форми № 3

Відрахування в оціночні резерви

Рядок 250 графа 4

Сума показників графи 4 рядка "Дані звітного року" групи статей "Оціночні резерви" розділу II "Резерви" форми № 3

Наведену в цьому розділі інформацію необхідно враховувати при підготовці звітності до економічного аналізу, для того щоб керівництво організації могло приймати грамотні і обгрунтовані рішення в сфері виробництва, збуту, фінансів, інвестицій та інновацій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >