Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості

Стан дебіторської та кредиторської заборгованості, їх розмір і якість роблять сильний вплив на фінансовий стан організації.

Для поліпшення фінансового становища організації необхідно:

  • o стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості. Значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості організації і робить необхідним залучення додаткових джерел фінансування;
  • o контролювати стан розрахунків за простроченими заборгованостями;
  • o по можливості орієнтуватися на збільшення кількості замовників з метою зменшення ризику несплати монопольним замовником.

Для оцінки складу і динаміки зміни дебіторської та кредиторської заборгованості складемо табл. 3.16 на основі даних Додатки до бухгалтерського балансу.

Таблиця 3.16. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості ВАТ "Сталь"

Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості ВАТ

Дані табл. 3.16 показують, що на початок року дебіторська і кредиторська заборгованості були приблизно рівні. Таке співвідношення заборгованостей сприятливо впливає на фінансову стійкість організації. До кінця року сума залишку короткострокової дебіторської заборгованості зросла на 51,7%. Темп приросту кредиторської заборгованості більше дебіторської на 33,8%. Зростання кредиторської заборгованості відбулося в основному за рахунок довгострокових кредитів, залишки яких зросли на 96,6%. Перевищення зростання кредиторської заборгованості над дебіторською пояснюється тим, що в аналізований період відсутня довгострокова дебіторська заборгованість. Тому швидкість обертання кредиторської заборгованості менше, ніж дебіторської.

Аналіз витрат по звичайних видах діяльності

Основними факторами, що впливають на прибуток підприємства, є насамперед дохід від основної діяльності та витрати.

Відповідно до ПБО 10/99 видатками організації визнається зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів і (або) виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу цієї організації, за винятком зменшення внесків за рішенням учасників (власників).

Витрати по звичайних видах діяльності - це витрати, пов'язані з виготовленням та продажем продукції, виконанням робіт і наданням послуг, а також придбанням і продажем товарів.

Маючи тільки Звіт про прибутки і збитки, проаналізувати вплив зміни витрат па прибуток можна, але оцінити вплив факторів на зміну самих витрат - не можна. Для такого аналізу необхідно розташовувати даними управлінського обліку і формою № 5. У формі № 5 в таблиці "Витрати по звичайних видах діяльності" відображені витрати, зроблені організацією в звітному і минулому році, згруповані за економічними елементами.

Використовуючи дані форми № 5, складемо табл. 3.17.

Таблиця 3.17. Аналіз витрат ВАТ "Сталь" за елементами

Аналіз витрат ВАТ

Як видно з табл. 3.17, у звітному році в порівнянні з минулим роком витрати підприємства ВАТ "Сталь" зросли на 10 736 млн руб., Або на 24,32%. У складі всіх елементів витрат відбулися деякі зміни.

Так, у звітному році на 27,92% в порівнянні з минулим роком збільшилися матеріальні витрати, їх частка також зросла на 2,24%. Інші елементи витрат організації у звітному році також збільшилися, але їх частки в порівнянні з минулим роком скоротилися. Па другому місці за темпом зростання після матеріальних витрат варто амортизація основних засобів, яка виросла на 21,36%. Найбільший приріст матеріальних витрат і амортизації основних засобів пояснюється збільшенням випуску обсягу продукції у звітному році.

Рекомендації: Відділу матеріально-технічного постачання ВАТ "Сталь" необхідно більш ефективно працювати. Виробничо-технічного відділу та службі головного інженера слід посилити контроль за своєчасним введенням в експлуатацію основних засобів, дотриманням графіків ремонту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >