Аналіз фінансових результатів з урахуванням галузевих особливостей

Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства в усіх напрямках його діяльності: виробничої, збутової, постачальницької, фінансової та інвестиційної.

Показники фінансових результатів (прибутку) є найважливішими в системі оцінки результативності та ділових якостей підприємства, ступеня його надійності і фінансового благополуччя як партнера.

Прибуток (збиток) - це різниця між усіма доходами організації і всіма її витратами.

Оскільки аналіз фінансових результатів є найважливішою частиною фінансового аналізу, проведеного за даними бухгалтерської (фінансової) звітності, розглянемо методику аналізу фінансових результатів на передовому підприємстві металургійної промисловості, умовна назва якого ВАТ "Магніт".

При проведенні аналізу необхідно врахувати деякі особливості металургійної промисловості.

Формування фінансових результатів діяльності підприємства нерозривно зумовлює такі показники, як випуск (вироблення) продукції, її реалізація, а також собівартість виробленої продукції (робіт, послуг).

Аналіз обсягу виробництва продукції

Для вимірювання обсягу виробництва продукції на металургійних підприємствах використовують натуральні, умовно-натуральні і вартісні показники. На основі планових або звітних показників виробництва продукції в натуральному виразі визначається обсяг продукції у вартісному вираженні з використанням показників готової, товарної, валової і реалізованої продукції.

Готовою продукцією вважається продукція, повністю закінчена виробництвом в межах даного підприємства, що відповідає вимогам стандартів або технічних умов, прийнята відділом технічного контролю (ВТК) або представником замовника, здана на склад і оформлена здавальними документами.

У процесі аналізу необхідно враховувати, що до готової продукції можуть ставитися і напівфабрикати, що представляють собою продукцію, закінчену виробництвом на певних стадіях (переділах) технологічного процесу (доменний, сталеплавильний, прокатний). Наприклад, на металургійному заводі повного циклу сталеві непреривноліті заготовки, призначені для подальшого переділу в прокатних цехах даного заводу, будуть напівфабрикатами, а сталеві непреривноліті заготовки, призначені до відпустки на сторону, - готовою продукцією.

Товарна продукція включає в себе готову продукцію (у тому числі напівфабрикати, призначені до відпустки на сторону), роботи і послуги промислового характеру, призначені до відпустки на сторону.

Валова продукція характеризує загальний обсяг виробництва продукції за звітний період. У металургійній промисловості в складі валової продукції не враховують незавершене виробництво. Тому обсяг валової (ВП) і товарної (ТП) продукції пов'язані між собою наступним чином:

де Псі: "! і ПФ2 - залишки напівфабрикатів (призначених для подальшої переробки) на початок і кінець звітного періоду відповідно.

Металургійне виробництво є багатопередільного, тобто напівфабрикати послідовно переробляються в декількох цехах (переділах) для отримання кінцевої продукції підприємства. У зв'язку з цим в металургії в процесі аналізу використовуються також показники валового обороту і внутрішньозаводського обороту. Валова продукція підприємства являє собою різницю між валовим оборотом і внутризаводским оборотом.

Валовий оборот - це сумарний випуск продукції всіма цехами підприємства в грошовому вираженні (у відпускних цінах). Валовий оборот не є самостійним показником плану і не характеризує дійсного обсягу виробництва, оскільки багаторазово включає в себе вартість спожитих всередині підприємства сировини, матеріалів, напівфабрикатів, послуг і т.д.

Внутрішньозаводський оборот - це вартість продукції власного виробітку (напівфабрикатів, продукції підсобних і допоміжних цехів, робіт промислового характеру), спожитої підприємством па власні промислово-виробничі потреби.

Основним результуючим показником виробничої діяльності підприємства є обсяг реалізованої продукції. Саме цей показник дозволяє судити про роль підприємства на ринку.

Показник валової продукції оцінюється звичайно в порівнянних цінах і використовується для укрупненої характеристики динаміки обсягів виробництва. Показники товарної і реалізованої продукції оцінюються в фактично діючих відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість), а також в цінах, прийнятих у плані, і використовуються для оцінки результатів діяльності підприємства.

Після загальної оцінки виконання плану але обсягом виробництва продукції в процесі аналізу виявляються фактори, що вплинули на обсяг валової продукції. При цьому виходять з наступного співвідношення (у порівнянних цінах):

де ВО - валовий оборот; ПФ - витрата напівфабрикатів в подальший переділ; ПН - витрата продукції власного виробітку (змінне обладнання, запасні частини та інші вироби) на власні потреби.

Зміна в порівнянні з планом (або будь-який інший базою) обсягу валової продукції є наслідком:

  • o зміни обсягу виробництва продукції цехами підприємства, тобто валового обороту;
  • o зміни витрати напівфабрикатів в подальший переділ;
  • o зміни витрати продукції на власні (інші) потреби.

Наступним етапом аналізу повинно з'явитися встановлення причин зміни валового обороту, витрати напівфабрикатів в подальший переділ і витрат продукції на інші потреби. Найважливішими з перерахованих факторів, що впливають на обсяг валової продукції, є два перших.

Для виявлення причин зміни валового обороту необхідний спеціальний аналіз виробництва але цехам.

В даному випадку розглянемо вплив окремих факторів на витрату напівфабрикатів в подальший переділ. До їх числа відносяться наступні:

  • o зміна обсягу виробництва продукції по цехах;
  • o зміна коефіцієнтів витрати напівфабрикатів на одиницю продукції;
  • o зміна (зсув) сортаменту продукції.

Обсяг продукції підприємств металургії можна оцінювати в тоннах, метрах, штуках та інших величинах.

До складу товарної продукції металургійного підприємства входить безліч різних видів виробів: кокс, чавун, сталеві злитки, заготовки, прокат, лиття, вогнетриви, гранульований шлак, вироби ширвжитку, послуги промислового характеру. Тому оцінка загального обсягу виробництва - валової, товарної і реалізованої продукції - може здійснюватися тільки у вартісному вираженні. Однак основою для вартісної оцінки є натуральні показники.

Перш ніж приступити до аналізу, необхідно уточнити поняття номенклатури і асортименту (сортаменту) продукції.

Під номенклатурою продукції зазвичай розуміється перелік найменувань виробів, що. Підприємства на основі замовлень, що надійшли і договорів із споживачами встановлюють докладний перелік підлягають виготовленню виробів із зазначенням обсягу виробництва кожного виду виробів (сортамент). Сортамент продукції характеризує її структуру, тобто питомі ваги (%) окремих видів продукції в загальному обсязі виробництва.

Зміна сортаменту продукції робить істотний вплив на основні показники діяльності підприємства - обсяг виробництва продукції, продуктивність праці, собівартість товарної продукції, рентабельність виробництва.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >