АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МСФЗ

Особливості складання звітності за МСФЗ

Бухгалтерський облік традиційно називають мовою спілкування бізнесу. Очевидно, що інтернаціоналізація бізнесу обумовлює необхідність та інтернаціоналізації мови його спілкування як у прямому, так і в переносному сенсі. Як прийнято в певному бізнес-співтоваристві вибирати національну мову, на якому відбуватиметься спілкування учасників, так і в процесі інтеграції бізнес-систем була виявлена необхідність визначення зрозумілих усім учасникам правил, за якими будуть складатися документи, необхідні для ділового спілкування.

Для вирішення цього завдання в 1973 р була створена міжнародна професійна неурядова організація - International Accounting Standarts Committee (IASC) - Комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності (КМСФО). До складу цього Комітету увійшли представники 13 держав (зокрема, США, Канади, Франції, Німеччини, Великобританії, Австралії, Японії та ін.) І 4 неурядових організацій. З моменту створення і до 2001 р Комітетом були розроблені близько 40 міжнародних бухгалтерських стандартів (International Accounting Standarts - IAS).

У 2001 р була сформована Рада з міжнародних стандартів бухгалтерської звітності - International Accounting Standarts Board (IASB), який став правонаступником Комітету в реалізації функції по розробці міжнародних стандартів. Рада схвалила існували на той момент МСФЗ (IAS) та інтерпретації.

Випускаються в даний час стандарти називаються IFRS (International Finantional Reporting Standarts) - Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Таким чином, в систему МСФЗ входять два види стандартів - IAS і IFRS.

Сьогодні МСФЗ визнані глобальними стандартами у всьому світі. Європейський союз відмовився від розробки власних директив з питань фінансової звітності. З 1 січня 2005 року всі європейські компанії, чиї цінні папери звертаються на фінансових ринках Європи, зобов'язані готувати консолідовану звітність відповідно до принципів МСФЗ.

У США йде робота по зближенню американських облікових стандартів з правилами МСФЗ. Зараз звітність іноземних компаній, складена але МСФЗ, визнається на біржах США лише після здійснення певних коригувань, що дозволяють приводити таку звітність до звітності, складеної за правилами US СААР. Проте в даний час Комісією з цінних паперів і бірж США розробляється детальний план щодо скасування зазначеної вимоги , що дозволить іноземним компаніям відмовитися від трансформації МСФЗ-звітності під американські стандарти.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) - це сукупність загальноприйнятих правил кваліфікації, визнання, оцінки та розкриття господарських операцій і фінансових показників для складання фінансової звітності господарюючими суб'єктами більшості країн світу.

МСФЗ являють собою систему документів, що складається з передмов до положень з МСФЗ, роз'яснень принципів підготовки та подання фінансової звітності, стандартів і роз'яснень (інтерпретацій) до них. Кожен із зазначених документів має власне значення, але, будучи елементом системи, не може застосовуватися окремо від інших її складових.

У передмовах до положень викладені цілі і завдання органу, що займається розробкою МСФЗ, роз'яснено порядок застосування МСФЗ.

Принципи підготовки та подання звітності визначають основи складання та подання фінансової звітності, зокрема розглядають мети звітності, її якісні характеристики, порядок кваліфікації, визнання та оцінки елементів звітності. Принципи покликані допомогти національним органам стандартизації при розробці національних стандартів відповідно до норм МСФЗ, укладачам звітності - в застосуванні існуючих стандартів та з питань, по яких стандарти не прийняті, а також аудиторам при виробленні думки про відповідність звітності принципами МСФЗ.

Кожен з прийнятих стандартів містить вимоги до об'єкту обліку для його кваліфікації та визнання, до порядку оцінки об'єкта і розкриттю інформації про об'єкт у фінансовій звітності. Найбільш близьким російським аналогом стандартів є Положення з бухгалтерського обліку (ПБО), затверджувані Мінфіном Росії.

Необхідність інтерпретацій (роз'яснень) зумовлена тим, що в практиці господарської діяльності зустрічаються операції, за якими МСФЗ не містять спеціальних стандартів. Крім того, при застосуванні МСФЗ може виникати можливість неоднозначного трактування окремих положень стандартів. Тому спеціальним органом - Постійним комітетом з інтерпретацій при Комітеті (Раді) за МСФЗ (International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)) - підготовляються документи, що містять роз'яснення із зазначених питань і механізми однакового застосування стандартів.

Міжнародні стандарти фінансової звітності -це система концептуальних документів, що встановлюють принципи складання та подання фінансової звітності, але не порядок ведення обліку, тобто вони не містять так звичного для російських фінансових працівників плану рахунків, типових бухгалтерських проводок, форм первинних облікових документів та облікових регістрів.

Основне завдання, яке покликані вирішувати МСФЗ, -уніфікація порядку оцінки активів і зобов'язань та належного розкриття відповідної інформації. При цьому МСФЗ не є зведенням жорстких деталізованих правил, а містять загальні принципи та вимоги, надаючи упорядникові звітності самостійно приймати конкретні рішення, покладаючись на власне професійне судження.

Тепер трохи про співвідношення понять "МСФЗ" і "GAAP".

Якщо абревіатура "МСФЗ" зрозуміла (являє собою абревіатуру російського перекладу терміна "IAS", а саме - Міжнародні стандарти фінансової звітності), то англійська абревіатура "GAAP" найчастіше застосовується тільки в поєднанні з приставкою "US". Тим часом для її розуміння досить перевести з англійської мови на російську словосполучення "Generally Accepted Accounting Principles" - загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку.

Таким чином, GAAP - це система правил, вимог і практики підготовки фінансової звітності, прийнятих і застосовуваних у певній юрисдикції, а позначення держави перед зазначеною абревіатурою якраз і визначає цю юрисдикцію.

Так, US GAAP - загальноприйняті принципи підготовки фінансової звітності в США, UK GAAP - загальноприйняті принципи підготовки фінансової звітності в Сполученому Королівстві і т.д. Крім того, в офіційних документах Ради з МСФЗ прийнято використовувати термін International GAAP, що є синонімом терміна "МСФЗ".

Питання складання та подання фінансової звітності в тій чи іншій мірі зачіпаються практично усіма діючими в даний час міжнародними стандартами, а в якості спеціальних стандартів можна назвати такі, як МСФЗ (IAS) 7 "Звіт про рух грошових коштів", МСФЗ (IAS) 10 " Події після звітної дати ", МСФО (IAS) 14" Звітність за сегментами ", МСФО (IAS) 24" Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін ", МСФО (IAS) 27" Консолідована та індивідуальна фінансова звітність ", МСФО (IAS) 31" Фінансова звітність про участь у спільній діяльності ", МСФО (IAS) 34" Проміжна фінансова звітність ".

Проте основним стандартом, що регулює порядок формування фінансової звітності відповідно до МСФЗ, є МСФЗ (// 15) 1 "Подання фінансової звітності". Він визначає критерії відповідності фінансової звітності правилам МСФЗ; встановлює вимоги щодо суттєвості, безперервності діяльності, послідовності подання; визначає обов'язкові компоненти фінансової звітності; дає рекомендації щодо складання кожної з основних звітних форм; встановлює загальні вимоги до визнання та оцінки в звітності об'єктів і операцій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >