РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття банківського права

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • поняття банківського права і його місце в системі вдачі; природу відносин, регульованих банківським правом; методи правового регулювання банківських відносин; принципи банківського права;
 • • поняття банківського права як науки; концептуальні підходи до визначення поняття і природи банківського права;
 • • поняття і структуру банківського права як навчальної дисципліни;

вміти

 • • аналізувати наукові погляди з проблем правового регулювання банківської діяльності;
 • • проводити наукові дослідження з проблем правового регулювання банківської діяльності;

володіти навичками

 • • оперування основними поняттями банківського права;
 • • проведення науково-дослідницької роботи в галузі правового регулювання банківської діяльності.

Банківська право в системі права

Відносини, регульовані банківським правом. Для визначення поняття банківського права і його місця в системі права необхідно перш за все встановити предмет правового регулювання, тобто відносини, що регулюються нормами банківського права, і метод правового регулювання відповідних відносин. З цього питання існують різні наукові погляди, про які йтиме мова в ході викладу матеріалу про банківське право як науці і навчальної дисципліни.

Поняття предмета правового регулювання не слід змішувати з поняттям сфери правового регулювання [1] . У першому випадку мова йде про однорідних суспільних відносинах, природа яких визначає специфічний метод їх регулювання. Стосовно ж до поняття сфери правового регулювання виділяється безліч різних за своєю природою суспільних відносин, кожне з яких регулюється властивим йому правовим методом.

Сферою регулювання банківського права виступає банківська діяльність, що є різновидом підприємницької діяльності кредитних організацій.

Легальне визначення поняття підприємницької діяльності міститься у Цивільному кодексі України. Під підприємницькою діяльністю розуміється самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими в цій якості у встановленому порядку (п. 1 ст. 2 ГК РФ).

Визначення поняття банківської діяльності логічно виводиться з ст. 1 Закону про банки, в якій дано визначення поняття кредитної організації.

Кредитна організація - це юридична особа, яка для отримання прибутку як основну мету своєї діяльності на підставі спеціального дозволу (ліцензії) ЦБ РФ має право здійснювати банківські операції, передбачені Законом про банки. Таким чином, банківська діяльність - це підприємницька діяльність кредитних організацій.

У зв'язку із здійсненням банківської діяльності, як і будь-якої підприємницької діяльності, виникає безліч різних відносин, які можуть бути зведені до двох груп: банківським (приватним, підприємницьким) відносинам і відносинам, пов'язаним з громадською організацією банківської діяльності (суспільним відносинам) [2] .

Банківські відносини - це підприємницькі майнові та особисті немайнові відносини, засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності учасників, які виникають між організаціями, що здійснюють банківську діяльність (кредитними організаціями), або з їх участю і виступають предметом цивільного (підприємницького) права. У Цивільному кодексі України закріплено принцип єдності правового регулювання майнових і особистих немайнових відносин, заснованих на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників, будь то фізичні або юридичні особи, включаючи осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність (абз. 1 і 3 п. 1 ст. 2). Таким чином, відносини між особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (зокрема, кредитними організаціями), або з їх участю, з точки зору їх змісту, також представляють собою майнові та особисті немайнові відносини, засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності учасників, що входять в структуру предмета цивільного права і регулюються цивільним законодавством.

Банківські відносини поділяються: а) на відносини, обома сторонами яких виступають кредитні організації (наприклад, міжбанківські відносини) і б) відносини, в яких кредитна організація є тільки однією стороною (наприклад, банківські відносини з обслуговування клієнтів: фізичних осіб або юридичних осіб, які не є кредитними організаціями).

Публічні відносини в банківській сфері - це відносини по державному регулюванню і контролю (нагляду) в банківській сфері, засновані на владі і підпорядкуванні, які виникають між кредитними організаціями та державними органами і є предметом публічно-правового регулювання. Публічні відносини нс є ні підприємницькими, ні банківськими. До них цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не передбачено законодавством (п. 3 ст. 2 ГК РФ).

Публічні (адміністративні) відносини в банківській сфері різноманітні. Серед них можна виділити, наприклад, реєстраційні відносини, що виникають між органами державної реєстрації юридичних осіб, органами реєстрації прав на нерухоме майно, органами валютного контролю та іншими реєстраційними органами і кредитними організаціями; податкові відносини, які складаються між податковими органами і кредитними організаціями; відносини, пов'язані з антимонопольним контролем, що виникають між антимонопольними органами і кредитними організаціями, та ін. Особливо слід виділити публічні відносини, що виникають між ЦБ РФ і кредитними організаціями, які пов'язані з банківським регулюванням і наглядом, включаючи відносини з державної реєстрації кредитних організацій, ліцензуванню банківської діяльності, контролю і нагляду в сфері банківської діяльності. Особливості правового статусу Банку Росії і його функції докладно розглядаються в розд. III даного підручника.

Сукупність норм цивільного (підприємницького) права, що регламентують банківські відносини, становить приватне банківське право. Банківські відносини, врегульовані нормами приватного банківського права, є банківськими правовідносинами.

Сукупність норм публічного права, які регулюють відносини, пов'язані з громадською організацією в банківській сфері, становить публічне банківське право [3] . Відносини, пов'язані з громадською організацією в банківській сфері, регламентовані нормами публічного банківського характеру, є публічними правовідносинами.

Не можна погодитися з тими авторами, які визначають банківське правовідносини як "врегульоване нормами банківського права суспільні відносини, що складається з приводу здійснення банківської діяльності" [4] , оскільки з приводу здійснення банківської діяльності виникають, як показано вище, різні правовідносини: банківські (приватні) та публічні правовідносини.

Сукупність норм приватного банківського права та публічного банківського права, що містяться в різних нормативних правових актах, утворюють банківське законодавство , особливості якого будуть детально розглянуті в гл. 2.

Виділення підприємницьких відносин, включаючи банківські відносини, в структурі предмета цивільного права викликано потребою їх спеціального правового регулювання. Однак оскільки такі відносини - складова частина предмета цивільного права, на них поширюються не тільки спеціальні, але й загальні норми цивільного права. Наприклад, норми банківського законодавства, що визначають особливості правового становища кредитних організацій (зокрема, додаткові вимоги до статуту кредитних організацій), є спеціальними, але це не виключає застосування до них загальних норм ЦК РФ про юридичних осіб, включаючи норми про комерційні організації, коли це який суперечить спеціальним нормам про кредитні організації.

Виходячи з виявлених ознак поняття банківського права - предмета правового регулювання, методу правового регулювання, сукупності норм, що регулюють банківські відносини, - можна сформулювати його визначення.

Банківська право - це сукупність загальних і спеціальних норм цивільного (підприємницького) права, які регулюють майнові і особисті немайнові відносини між організаціями, що здійснюють банківську діяльність (кредитними організаціями), або з їх участю (банківські відносини), засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників.

У представленому визначенні поняття банківського права містяться всі необхідні ознаки даного явища, включаючи позначення предмета правового регулювання, методу правового регулювання і його галузевої приналежності:

 • - предметом регулювання банківського права є майнові та особисті немайнові відносини між організаціями, що здійснюють банківську діяльність (кредитними організаціями), або з їх участю (банківські відносини);
 • - методом правового регулювання банківського права виступає метод рівності, автономії волі і майновій самостійності учасників банківських відносин;
 • - в об'єктивному сенсі банківське право являє собою підрозділ цивільного (підприємницького) права, сукупність загальних і спеціальних норм цивільного (підприємницького) права, що регулюють банківські відносини.

Місце банківського права в системі приватного права, система банківського права. З визначення банківського права слід, що банківське право не є ні самостійною галуззю права, ні комплексною галуззю права. Воно виступає підрозділом цивільного (підприємницького) права. Виникає питання: яка правова природа цього підрозділу?

Для визначення природи банківського права необхідно виходити з того, що банківські відносини є різновидом підприємницьких відносин, тобто майнових і особистих немайнових відносин, що виникають між особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, або з їх участю, заснованих на рівності, автономії волі і майновій самостійності учасників (абз. 1 і 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ).

Підприємницькі відносини, будучи різновидом відносин, регульованих цивільним правом, одночасно є предметом підприємницького права - функціональної підгалузі цивільного права. Підприємницьке право виділяється в системі цивільного права не за змістом предмета цивільно-правового регулювання (як предметні підгалузі: речове право, зобов'язальне право, право інтелектуальної власності, спадкове право) [5] , а за характером діяльності суб'єктів громадянського права - осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність . При цьому підприємницьке право як функціональна підгалузь цивільного права представлена через інші його підгалузі. Наприклад, зобов'язальне право, як предметна підгалузь цивільного права, містить спеціальні норми підприємницького права, що регулюють договірні відносини в сфері підприємництва: про договори поставки, контрактації, фінансування під відступлення права грошової вимоги, фінансову оренду, про агентуванні, про довірче управління майном, комерційної концесії і ін. [6]

Оскільки банківські відносини виступають предметом регулювання підприємницького права, що є функціональною подотраслью цивільного права, то банківське право, яке регулює банківські відносини, є інститутом підприємницького права - функціональної підгалузі цивільного права.

Банківська право, як цивільно-правовий інститут, представлений нормами-принципами банківського права, нормами про правове становище кредитних організацій, їх асоціацій і союзів, нормами цивільного права про банкрутство кредитних організацій, нормами про банківські операції та інших банківських операціях і низкою інших норм цивільного права . Норми банківського права містяться у Цивільному кодексі України, Законі про банки та інших нормативних правових актах банківського законодавства.

Слід нагадати, що мова йде про приватному банківському праві, яким і є, по суті, банківське право. Так зване публічне банківське право не є банківським правом. Норми публічного права регулюють суспільні відносини, що встановлюють різні стимули, обмеження і заборони в банківській сфері (наприклад, нормативи достатності власних коштів кредитних організацій). Діяльність державних органів у банківській сфері заснована на владі і підпорядкуванні (виданні владних актів, видачі обов'язкових для виконання приписів, контролі, нагляді) і не є банківською діяльністю, яка пов'язана з вчиненням банківських операцій та інших банківських операцій, спрямованих на виникнення різних кредитно-розрахункових відносин. Норми публічного банківського права - це норми адміністративного права. Вони містяться в Законі про банки, Законі про Банк Росії, інших нормативно-правових актах банківського законодавства, КоАП РФ, нормативних актах Банку Росії.

Принципи банківського права - це принципи приватного права, що проявляють себе в банківській сфері. Такий підхід відповідає уявленням про єдність приватноправового регулювання майнових і особистих немайнових відносин, заснованих на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників, про підприємницькому праві як підгалузі цивільного права, а банківського права як інституту громадянського (підприємницького) права, незважаючи на особливості правового регулювання банківських відносин.

З ст. 1 ГК РФ "Основні засади цивільного законодавства" можна вивести наступні принципи приватного права: дозволительного спрямованість приватноправового регулювання; юридична рівність учасників відносин, регульованих цивільним правом; сумлінність здійснення цивільних прав; недоторканність власності; свобода договору; неприпустимість довільного втручання в приватні справи; безперешкодне здійснення цивільних прав; відновлення порушених цивільних прав; судовий захист порушених цивільних прав [7] . Кожен з названих принципів приватного права проявляє себе в сфері підприємництва, в тому числі в банківській сфері.

Наприклад, принцип неприпустимості довільного втручання в приватні справи проявляє себе в банківській сфері в тому, що кредитним організаціям як приватним особам гарантується право на вільне використання своїх можливостей і майна для банківської та іншої не забороненої законом економічної діяльності (ст. 34 Конституції РФ) - Акти незаконного втручання органів державної влади і місцевого самоврядування в приватні справи кредитних організацій можуть бути визнані судом недійсними (ст. 13 ГК РФ). Однак слід мати на увазі, що федеральним законом можуть бути передбачені обмеження і заборони щодо певних видів діяльності. Наприклад, кредитним організаціям заборонено займатися виробничою, торговельної та страховою діяльністю; діяльністю, яка не базується на ліцензії Банку Росії; діяльністю, що веде до обмеження конкуренції на фінансовому ринку, і ін. Необхідність таких обмежень і заборон не викликає сумнівів. Це відповідає інтересам як суспільства в цілому, так і самих кредитних організацій, створюючи цивілізовані правила гри на ринку фінансових послуг. Завдяки взаємодії норм приватного банківського права і норм публічного права визначається Батані приватних і загальних інтересів.

Наприклад, принцип свободи договору означає, що кредитні організації, як і інші приватні особи, мають право самостійно вирішувати питання укладення договору, вибору партнерів за договором, визначення виду та умов договору, оскільки це не суперечить закону. Однак і з цього принципу є винятки. Федеральним законом передбачені обмеження свободи договору. Наприклад, з метою забезпечення і захисту прав громадян - клієнтів банку, договір банківського вкладу визнається публічним договором, відповідно до якого банк - комерційна організація не має право відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливості надати громадянину відповідну фінансову послугу (ст. 426 ЦК РФ).

Всі названі вище принципи приватного права так чи інакше виявляють себе в банківській сфері. Межі дії принципів визначаються федеральними законами.

Не можна не відзначити також того, що банківське право характеризується і власними інституційними принципами права: принципами розрахунків, принципами кредитування і деякими іншими.

Наприклад, основними принципами розрахунків в банківській сфері є:

 • - принцип свободи вибору клієнтами банків форм розрахунків. Якщо в договорі між платником і одержувачем коштів не передбачена форма розрахунків, розрахунки здійснюються платіжними дорученнями (ст. 862 ЦК України);
 • - принцип здійснення платежів перерахуваннями за рахунками, тобто в безготівковому порядку. Винятком є передбачені законом випадки здійснення окремих платежів готівкою (ст. 861 ЦК України, с. 34, 35 Закону про Банк Росії);
 • - принцип списання коштів з рахунку платника тільки з його згоди. Без розпорядження клієнта списання грошових коштів з рахунку допускається за рішенням суду, а також у випадках, встановлених законом або передбачених договором між банком і клієнтом (ст. 854 ЦК України);
 • - принцип здійснення платежів за рахунок власних коштів платника. Винятком є випадки, коли відповідно до договору банківського рахунка банк здійснює платежі з рахунку, незважаючи на відсутність грошових коштів (кредитування рахунку - ст. 850 ЦК України);
 • - принцип списання грошових коштів з рахунку клієнта в порядку надходження розпоряджень клієнта й інших документів на списання (календарна черговість). Виняток передбачено для випадку, пов'язаного з недостатністю коштів на рахунку для задоволення всіх пред'явлених до нього вимог. В цьому випадку списання коштів здійснюється в черговості, передбаченої ст. 855 ГК РФ.

Банківське кредитування також підпорядковується певним принципам: повернення кредиту (ст. 807, 810, 819 ЦК України); терміновості кредитування (п. 1 ст. 810 ЦК України); оплатне кредитування (п. 3 ст. 809, п. 1 ст. 819 ЦК України); цільового використання кредиту (ст. 814, п. 3 ст. 821 ЦК України); забезпеченості своєчасного повернення кредиту (ст. 813 ЦК України).

Принципи банківського права не слід змішувати з принципами здійснення банківської діяльності та принципами організації банківської системи, як це зроблено, наприклад, в одному з підручників з банківського права [8] . Відповідний параграф називається "Принципи банківського права", а розглядаються в ньому принципи організації банківської системи (дворівневу побудову банківської системи; єдине (централізоване) початок; монопольне право емісії грошових знаків) і принципи здійснення банківської діяльності (регулювання банківської діяльності тільки федеральними нормативними актами; винятковість банківської діяльності, забезпечення банківської таємниці; обов'язковість ідентифікації клієнтів і вигодонабувачів), які часом не мають відношення не тільки до принципів банківського права, але і до принципів права взагалі.

 • [1] Так, в одному з підручників з банківського права, на наш погляд, використано некоректна назва параграфа: "Банківська діяльність як предмет правового регулювання" (див .: Банківська право / під ред. В. С. Бєлих. М., 2011 . С. 6). Предметом правового регулювання виступає не діяльність як така, яка виступає певною сферою правового регулювання, а ті відносини, які виникають в цій сфері і опосередковують певний вид діяльності. Різна природа зазначених відносин зумовлює різні методи їх правового регулювання: приватно і публічно-правові.
 • [2] В юридичній літературі іноді ці різні за своєю природою відносини змішуються, що приводить до явних непорозумінь і помилок в кваліфікації правовідносин, на що звертають увагу автори одного з підручників з банківського права: Банківське право / під ред. В. С. Бєлих. М., 2011. С. 29-31.
 • [3] Розподіл на приватне банківське право і публічне банківське право відповідає зустрічається в юридичній літературі поділу на приватне підприємницьке право і публічне підприємницьке право (див .: Попондопуло В. Ф. Комерційне підприємницьке право. М., 2008. С. 52). Аналогічно в німецькому праві виділяється торгове право, що входить в блок приватного права, і господарське право, "поняття якого є найбільш гнучким, якщо не розмитим, і вживається в німецькій правовій доктрині в широкому і у вузькому сенсі, конкретизуючи при цьому як приватне і публічне" (Жалііскій А., Реріхта А. Введення в німецьке право. М., 2001. С. 436). Г. Ф. Шершенсвіч також розмежовував публічне торгове право, яке регулює відносини між державою та особами, які займаються торговельною діяльністю, і приватне торгове право, предметом якого служать відносини між приватними особами з приводу торгівлі (див .: Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права . СПб., 1914. Т. 1. С. 10).
 • [4] Банківське право / під ред. Д. Г. Алексєєвої, С. В. Пихтіна. 3-е изд., Перераб. і доп. М., 2012. С. 55. Див. Також: Олійник О. М. Основи банківського права М., 1997. С. 39.
 • [5] Див .: Суханов Е. А. Система приватного права // Вісник Московського ун-ту. 1994. Сер. 11. Право. № 4. С. 30-31.
 • [6] Див. Докладніше: Попондопуло В. Ф. Комерційне підприємницьке право. М., 2008. С. 25.
 • [7] Див .: Громадянське право: підручник / під ред. А. П. Сергєєва, Ю. К. Толстого. 6-е изд. М., 2002. Т. 1. С. 26.
 • [8] Див .: Банківська право / під ред. Д. Г. Алексєєвої, С. В. Пихтіна. 3-е изд., Перераб, і доп. М., 2012. С. 39-44.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >