ВИБІР МЕТОДУ ДОСЯГНЕННЯ ТОЧНОСТІ ОСТАННЬОГО У ЛАНКИ РОЗМІРНОЇ ЛАНЦЮГА

Вибір методу досягнення точності останнього у ланки залежить від величини його допуску, від числа складових ланок розмірного ланцюга, при цьому беруться до уваги реальні виробничі можливості щодо забезпечення точності розмірів складових ланок і забезпечення відповідного рівня організації складальних робіт. Найпростішим і надійним є метод повної взаємозамінності. Однак

До визначення розмірів компенсаторів для складальної одиниці, зображеної на рис.  2.6

Мал. 2.9. До визначення розмірів компенсаторів для складальної одиниці, зображеної на рис. 2.6

для конкретних умов виробництва може виявитися неможливим забезпечити необхідну точність виконання складових ланок розмірного ланцюга, яка може бути визначена в залежності від коефіцієнта а з (2.6). В цьому випадку слід перевірити можливість застосування методу неповної взаємозамінності, для якого коефіцієнт а з розраховується за рівнянням (2.11).

Якщо допуски складових ланок розмірного ланцюга залишаються як і раніше занадто жорсткими або нездійсненними, на них призначаються економічно досяжні в даних виробничих умовах допуски, і розглядається застосування інших методів. Групова взаємозамінність застосовується, як правило, для коротких розмірних ланцюгів = 2 або 3). Метод пригонки найчастіше використовується в умовах одиничного або дрібносерійного виробництва. При досягненні точності останнього у ланки методом регулювання в конструкції складальної одиниці повинен бути передбачений рухливий або нерухомий компенсатор.

приклад 2.1

Призначте допуски, верхні і нижні відхилення на розміри деталей складальної одиниці (рис. 2.10), якщо зазор в сполученні ( ) повинен знаходитися в межах 0-0,22 мм. Завдання вирішите методом повної взаємозамінності ( , , і ).

складальна одиниця

Мал. 2.10. складальна одиниця

Основне рівняння розмірного ланцюга:

Якщо прийняти , то

Точність виконання складових ланок розмірного ланцюга - 8-й квалітет точності, оскільки

Таким чином, і

У подальших розрахунках приймаємо

Призначаємо верхні і нижні відхилення на всі складові розміри, крім . Тоді координати середини полів допусків цих розмірів:

Так як

то і

Таким чином,

Перевірка підтверджує правильність виконання розрахунків:

Слід зауважити, що можна розширити допуски на лінійні розміри деталей, шляхом внесення змін до конструкції складальної одиниці, відповідно до рис. 2.11. В цьому випадку і точність виконання розмірів відповідно до коефіцієнта дорівнює:

Оскільки , представляється можливим частина розмірів, наприклад, , виконати по 9-му квалітету точності ( ). тоді

тобто в сполученні деталей можливий натяг в 1 мкм, який можна усунути шляхом заміни однієї з деталей, що входять в складальну одиницю.

Змінена конструкція складальної одиниці

Мал. 2.11. Змінена конструкція складальної одиниці

приклад 2.2

Призначте допуски, верхні і нижні відхилення на розміри деталей складальної одиниці (див. Рис. 2.10). Завдання вирішите методом неповної взаємозамінності.

Точність виконання складових ланок розмірного ланцюга, відповідно до коефіцієнта a t (при відомих припущеннях) - 9-й квалітет точності (див. Табл. 2.1 і 2.2):

При цьому деякі з розмірів, наприклад, і можуть бути виконані по 10-му квалітету точності.

Таким чином, і

Призначаємо верхні і нижні відхилення на всі складові розміри, крім одного , тобто Координату середини поля допуску ланки А 4 знаходимо з рівняння Тоді і

Верхнє і нижнє відхилення розміру :

Таким чином, розмір повинен бути виконаний як.

Перевірка підтверджує правильність розрахунків. Так як

і

то

приклад 2.3

Для складальної одиниці (див. Рис. 2.10) визначте, з якого квалитету точності повинні бути виконані розміри , якщо закон розсіювання їх відхилень підкоряється закону Сімпсона, а необхідна точність замикаючої ланки повинна досягатися з ймовірністю

Коефіцієнт , відповідно до якого визначається квалітет точності виконуваних розмірів, знаходять з рівняння (2.11):

оскільки

розміри деталей, що входять в складальну одиницю, повинні бути виконані по 8-му квалітету точності. При цьому частина розмірів може бути виконана по 9-му квалітету точності.

приклад 2.4

Для складальної одиниці (рис. 2.12) забезпечте зазор ε = 0 + 0,12 методом групової взаємозамінності.

складальна одиниця

Мал. 2.12. складальна одиниця

При розрахунку допусків на складові розміри необхідно дотримуватися умова (2.13):

Якщо прийняти число груп, на які будуть розсортовані деталі після виготовлення: •, то . Отже . Призначимо допуски на розміри і так, щоб їх значення можна Рило розділити на число 2 = 3.

Очевидно, з урахуванням складності виготовлення деталей, . Встановлюємо для розмірів і поля допусків кожної групи (рис. 2.13).

Для визначення полів допусків кожної групи на розмір знаходимо координати їх полів допусків методом повної взаємозамінності:

Поля допусків I, II і III груп сортування деталей складальної одиниці (див. Рис. 2.12)

Мал. 2.13. Поля допусків I, II і III груп сортування деталей складальної одиниці (див. Рис. 2.12)

Після обчислень за рівняннями

отримаємо Верхні і нижні відхилення деталей з розміром для кожної з груп: (див. рис. 2.13).

Неважко побачити, що при сопряженіідеталей з однойменних груп забезпечується задане значення зазору , його верхнє і нижнє відхилення. Наприклад, для деталей другої групи :

приклад 2.5

Для складальної одиниці (див. Рис. 2.12) забезпечте зазор методом припасування, якщо для складових ланок прийняті наступні відхилення:

Визначимо необхідну величину компенсацій за рівнянням (2.15), для цього знайдемо значення і :

тоді

Приймемо в якості компенсатора збільшує ланка , тоді його розмір повинен бути заданий у вигляді

приклад 2.6

Для складальної одиниці (див. Рис. 2.12) забезпечте зазор методом регулювання з застосуванням нерухомого компенсатора, в якості якого прийняти ланка

Так як компенсації підлягають тільки відхилення ланок і "то і

При цьому і

Величина поправки в координату середини поля допуску компенсатора складе

Число ступенів компенсатора, якщо прийняти ,

Тоді розмір ступені компенсатора

Таким чином, розміри ступенів компенсатора складуть:

Правильність рішення завдання підтверджується схемою розмірних зв'язків (рис. 2.14).

Схема розмірних зв'язків, що виникають при забезпеченні зазору складальної одиниці (див. Рис. 2.12) методом регулювання з застосуванням нерухомого компенсатора

Мал. 2.14. Схема розмірних зв'язків, що виникають при забезпеченні зазору складальної одиниці (див. Рис. 2.12) методом регулювання з застосуванням нерухомого компенсатора

приклад 2.7

У ряді випадків виникає необхідність в розрахунку допусків, верхніх і нижніх відхилень на розміри і , розташовані по двом координатним осях і визначають точність міжцентрової відстані А (рис. 2.15). Складіть схему розмірної ланцюга і вирішите задачу методом повної взаємозамінності, якщо

Схема взаємозв'язку розмірів може бути представлена у вигляді плоскої розмірного ланцюга, перетворюється потім в розмірну ланцюг з паралельними ланками і (рис. 2.16).

очевидно,

В свою чергу

Виконуючи обчислення, отримаємо:

Схема розташування осей отворів

Мал. 2.15. Схема розташування осей отворів

Схема перетворення плоскої розмірного ланцюга в ланцюг з паралельними ланками

Мал. 2.16. Схема перетворення плоскої розмірного ланцюга в ланцюг з паралельними ланками

і

Оскільки приймаємо Неважко бачити, що

У зв'язку з цим . Як перевірки використовуємо метод вирішення плоских розмірних ланцюгів за допомогою передавальних відносин , що становлять cos а чи sin а (див. Рис. 2.16), при цьому для збільшують ланок має позитивні значення, а для зменшують ланок - негативні значення. Для ланцюгів з паралельними ланками . Значення допуску замикаючої ланки

що відповідає заданому значенню.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >