ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ ЗАГОТОВОК

Після вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • методологічний підхід і послідовність процедур, необхідних для розробки технологічних процесів виготовлення деталей;
 • • теорію розмірного аналізу технологічних процесів механічної обробки, як засіб забезпечення якості виготовлених деталей машин;
 • • принципи нормування точності технологічних розмірів;
 • • правила виявлення та складання розмірних зв'язків між розмірами заготовки, конструкторськими розмірами деталей, технологічними розмірами і припусками на обробку;
 • • принципи побудови групових і модульних технологічних процесів, типізації технологічних процесів;

вміти

 • • аналізувати технологічність конструкції деталі, а також правильно розробляти і подавати технологічну документацію на її виготовлення;
 • • вибирати раціональні технологічні процеси виготовлення деталей машин за критерієм точності;
 • • виробляти вибір типових (групових) технологічних процесів при розробці одиничних технологічних процесів виготовлення деталей;

володіти

 • • навичками проектування технологічних процесів виготовлення деталей машин на основі застосування методів їх розмірного аналізу;
 • • навичками розробки технологічної документації при виготовленні деталей.

Основні етапи розробки технологічних процесів

На даний період в залежності від форми організації технологічного процесу (ТП) прийнято розрізняти три його види:

 • • одиничний;
 • • типовий;
 • • груповий.

Крім цього, технологічні процеси класифікують також залежно від освоєності виробництва - на робочий і перспективний.

 • Робочим технологічним процесом називається процес виготовлення одного або декількох виробів відповідно до вимог прийнятої для даних умов виробництва технологічної документації.
 • Перспективним технологічним процесом називається технологічний процес, що розробляється як інформаційна основа для проектування робочих технологічних процесів при технічному і організаційному переозброєння виробництва, що передбачають застосування більш досконалих методів обробки, більш продуктивних і економічно ефективних засобів технологічного оснащення і зміна принципів організації виробництва.

Для цього він повинен базуватися на таких прогнозованих досягнення науки і техніки, які здатні забезпечити істотне підвищення рівня технології виробництва та на цій основі випуск продукції, що відповідає за кількістю і якістю зрослим потребам виробництва.

Вихідну інформацію для розробки технологічних процесів підрозділяють на базову, керівну і довідкову.

Базова інформація включає дані, що містяться в конструкторської документації па виріб, і програму його випуску.

Керівна інформація містить вимоги галузевих стандартів до ТП і методам управління ними; стандарти на оснащення та обладнання; документації на діючі одиничні, типові і групові ТП; класифікатори техніко-економічної інформації; виробничих інструкцій; матеріали по вибору технологічних нормативів (режимів обробки, припусків, норм витрати матеріалів, норм часу і т.п.); документації по техніці безпеки і промислової санітарії.

Довідкова інформація включає в себе технологічну документацію дослідного виробництва; довідники, каталоги, описи прогресивних методів виготовлення; методичні рекомендації з управління ТП і т.п.

Розроблюваний ТП повинен забезпечувати підвищення продуктивності праці і якості виробів, скорочення матеріальних і трудових витрат, зменшення шкідливих впливів на навколишнє середовище, реалізацію значень базових показників технологічності конструкції даного виробу. Одиничний ТП розробляється тільки на рівні підприємства і застосовується для виготовлення або ремонту одного конкретного предмета виробництва. Основою для нового ТП зазвичай служить наявний типовий або груповий ТП. Якщо він відсутній, то за основу беруть діючі одиничні ТП виготовлення аналогічних виробів. Даний процес повинен відповідати вимогам техніки безпеки і промислової санітарії за системою стандартів безпеки праці, інструкцій та інших нормативних матеріалів. У загальному випадку розробка одиничного ТП складається з етапів, наведених в табл. 8.1. Необхідність кожного етапу, склад завдань і послідовність їх вирішення визначаються в залежності від видів і типу виробництва і готовності підприємства до освоєння ТП.

Заключним етапом розробки технологічного процесу є (див. Табл. 8.1) заповнення технологічної документації розробленого

Таблиця 8.1

Етапи розробки одиничних технологічних процесів

п / п

етап

Завдання, які вирішуються на етан

Необхідні документи і дані

1

Аналіз вихідних даних для розробки технологічного процесу

11редварітельное ознайомлення з призначенням і конструкцією предмета праці, до вимог до виготовлення і експлуатації. Складання переліку додаткової довідкової інформації, необхідної для розробки ТП і її вибір

Відомості про програму випуску вироби. Конструкторська документація на виріб

2

Вибір чинного типового. групового технологічного процесу або пошук аналога одиничного ТП

Формування технологічного коду вироби з технологічного класифікатора.

Віднесення виробу до відповідної класифікаційної групи на основі технологічного коду. Зарахування виробу по його технологічному коду до діючого типового, групового або одиничного ТП

Конструкторська документація на виріб. Технологічний класифікатор виробів. документація на

типові, групові і поодинокі ТП для даної групи виробів

3

Вибір вихідної заготовки і методів її виготовлення

Визначення виду вихідної заготовки (або уточнення заготовки), встановленої типовими ТП.

Вибір методу виготовлення вихідної заготовки.

Техніко-економічне обґрунтування вибору заготовки

Документація на типовий або груповий ТП. Класифікатор заготовок. Методика розрахунку і техніко-економічної оцінки вибору заготовок. Стандарти і технічні умови (ТУ) на заготовки і основний матеріал

4

Вибір технологічних баз

Вибір поверхні базування або базових складових частин вироби.

Оцінка точності і надійності базування по продуктивності ТП

Класифікатор способів базування. Методика вибору технологічних баз

5

Складання технологічного маршруту обробки

Визначення послідовності технологічних операцій (або уточнення послідовності операцій за типовим або групового ТП).

Визначення складу засобів технологічного оснащення

Документація типового, групового або одиничного ТП

6

Розробка технологічних операцій

Розробка (або уточнення) послідовності переходів в операції.

Вибір засобів технологічного оснащення (СТО) операції (або уточнення їх). Визначення потреби СТО. замовлення нових СТО, в тому числі засобів контролю та випробувань з урахуванням метрологічного забезпечення.

Вибір засобів механізації та автоматизації елементів процесу і внутрішньоцехових засобів транспортування.

Призначення і розрахунок режимів обробки

Стандарти по вибору сто.

Каталоги (альбоми) на СТО.

Матеріали по вибору технологічних нормативів (режимів обробки, припусків і ін.)

7

нормування

ТП

Встановлення вихідних даних, необхідних для розрахунків норм часу і витрати матеріалів.

Розрахунок і нормування витрат праці на виконання процесу.

Розрахунок норм витрати матеріалів, необхідних для реалізації процесу. Визначення розряду робіт і обгрунтування професій виконавців для виконання операцій в залежності від складності цих робіт

Нормативи часу і витрати матеріалу.

Методика розробки норм часу. Класифікатори розрядів робіт і професій. Диференційовані нормативи часу (для встановлення розрахункових та інших уточнених норм)

8

визначення

вимог

безпеки

праці

Розробка або підбір наявних вимог техніки безпеки та виробничої санітарії до умов виробництва (шуму, вібрації, радіації, загазованості, небезпечним і шкідливим речовинам в повітрі робочої зони і т.п.). Розробка вимог, вибір методів і засобів забезпечення стійкості екологічного середовища

Стандарти та інструкції з техніки безпеки та виробничої санітарії

9

Розрахунок економічної ефективності ТП

Вибір оптимального варіанту ТП

Методика розрахунку економічної ефективності процесів

10

Оформленіс

ТП

Нормоконтроль технологічної документації.

Узгодження документації ТП з усіма зацікавленими службами і її твердження

Стандарти єдиної системи технологічної документації (ЕСТД)

ТП, що виконується одним з наступних способів : маршрутне опис ТП; операційне опис ТП; маршрутно-операційний опис ТП.

Маршрутне опис ТП - скорочений опис технологічних операцій у маршрутній карті в послідовності їх виконання без вказівки переходів і технологічних режимів.

Операційне опис ТП - повний опис технологічних операцій в послідовності їх виконання із зазначенням переходів і технологічних режимів.

Маршрутно-операційний опис ТП - скорочений опис технологічних операцій у маршрутній карті в послідовності їх виконання з повним описом окремих операцій в інших технологічних документах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >