ТИМЧАСОВЕ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОДНОГО РІВНЯ ВЛАДИ ІНШИМ РІВНЕМ ВЛАДИ ПРИ ВВЕДЕННІ ТИМЧАСОВОЇ ФІНАНСОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Пунктом 2 ч. 1 ст. 75 Федерального закону № 131-ФЗ передбачені підстави та порядок тимчасового здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування органами державної влади суб'єктів РФ в разі, якщо внаслідок рішень, дій (бездіяльності) органів місцевого самоврядування виникає значна [1] прострочена заборгованість муніципальних утворень по виконанню своїх боргових і (або) бюджетних зобов'язань (п. 2 ч. 1 ст. 75);

В літературі і правозастосовчій практиці цю санкцію іноді називають банкрутством муніципального освіти [2] .

історичний екскурс

Банкрутство муніципального освіти і введення тимчасового державного управління було передбачено ще на початку 90-х рр. в президентському проекті Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" [3] . Відповідно до ст. 40 президентського законопроекту під фінансово-економічної неспроможністю місцевої громади розуміється відсутність на території місцевої громади джерел доходів бюджету, необхідних для забезпечення мінімальних державних соціальних стандартів, а також нездатність органів місцевого самоврядування задовольнити вимоги кредиторів по оплаті товарів (робіт, послуг) у зв'язку з незадовільною структурою бюджету, що виникла в результаті діяльності органів місцевого самоврядування. Зовнішнім ознакою фінансово-економічної неспроможності місцевої громади є призупинення його поточних платежів, якщо органи місцевого самоврядування не забезпечують або свідомо не здатні забезпечити виконання вимог кредиторів протягом трьох місяців з дня настання термінів їх виконання. Фінансово-економічна неспроможність місцевої громади вважається має місце після визнання факту неспроможності арбітражним судом або після офіційного оголошення про неї органами місцевого самоврядування.

приклад

На законодавчому рівні механізми банкрутства муніципального освіти і введення тимчасового державного управління з'явилися, наприклад, в законі Тюменської області про місцеве самоврядування в 1995 р [4] Відповідно до ст. 42-43 Закону Тюменської області від б грудня 1995 № 16 "Про місцеве самоврядування" під неспроможністю органів муніципального освіти розумілася його нездатність самостійно вирішувати питання місцевого значення в інтересах населення. Ознаками неспроможності муніципального освіти були:

 • - нездатність муніципального освіти сформувати виборні органи місцевого самоврядування в терміни, встановлені законодавством;
 • - нездатність муніципального освіти сформувати нові виборні органи місцевого самоврядування в тримісячний термін;
 • - нездатність органів місцевого самоврядування забезпечити дотримання мінімальних державних соціальних стандартів, що діють на території області, за умови дотримання нормативів мінімальної бюджетної забезпеченості при формуванні місцевого бюджету;
 • - нездатність органів місцевого самоврядування задовольнити вимоги кредиторів, що виникла в результаті дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування та реалізувалася в призупинення поточних платежів, при якому органи місцевого самоврядування не забезпечують або свідомо не здатні забезпечити виконання вимог кредиторів протягом трьох місяців з дня настання термінів їх виконання .

Неспроможність муніципального освіти, органів місцевого самоврядування визнавалася за рішенням суду після офіційного оголошення про неї органами місцевого самоврядування або за позовом органів державної влади або членів муніципальної освіти.

У ст. 44 названого Закону Тюменської області було передбачено, що в разі визнання судом неспроможності муніципального освіти, органів місцевого самоврядування рішенням представницьких органів державної влади області на території даного муніципального освіти встановлюється режим тимчасового державного управління. Режим тимчасового державного управління встановлюється в цілях і на період усунення причин неспроможності муніципального освіти, органів місцевого самоврядування. Рішення про встановлення режиму тимчасового державного управління має передбачати: термін і порядок вступу в силу; процедуру розпуску органів місцевого самоврядування; процедуру, порядок формування і компенсацію тимчасових органів державного управління на території муніципального освіти. З моменту встановлення режиму тимчасового державного управління за рішенням представницьких органів державної влади області створюється міжвідомча комісія, яка в двомісячний термін розробляє та подає на затвердження відповідному представницькому органу державної влади програму подолання неспроможності муніципального освіти, реалізовану протягом дії режиму тимчасового державного управління. Органи тимчасового державного управління на території муніципального освіти наділяються компетенцією, необхідною лише для виконання зазначеної програми. У разі неспроможності муніципального освіти, що виникла через незаконне використання органами і посадовими особами місцевого самоврядування свого службового становища, коштів місцевого бюджету або інших протизаконних дій, органи і посадові особи, безпосередньо винні в порушенні закону, залучаються до відповідальності в порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до подп, "б" п. 1 ст. 26.9 Федерального закону № 184-ФЗ окремі повноваження органів державної влади суб'єкта РФ можуть бути тимчасово покладено на федеральні органи державної влади та (або) посадових осіб, які призначаються федеральними органами державної влади, в разі, якщо виникла внаслідок рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади суб'єкта РФ прострочена заборгованість суб'єкта РФ по виконанню боргових і (або) бюджетних зобов'язань, визначена у порядку, встановленому БК РФ, перевищує 30% власних доходів б юджета суб'єкта РФ в останньому звітному році.

У випадку, зазначеному в подп, "б" п. 1 ст. 26.9 Федерального закону № 184-ФЗ, в суб'єкті РФ за клопотанням Уряду РФ рішенням Вищого Арбітражного Суду РФ відповідно до федеральним законом вводиться тимчасова фінансова адміністрація.

При наявності підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 75 Федерального закону № 131-ФЗ, можливе введення тимчасової фінансової адміністрації муніципального освіти. З ініціативою введення тимчасової адміністрації може виступити:

 • - вища посадова особа суб'єкта РФ (керівник вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта РФ);
 • - представницький орган муніципального освіти;
 • - глава муніципального освіти.

Рішення приймається арбітражним судом суб'єкта РФ.

Таким чином, в обох випадках рішення про введення приймається арбітражним судом.

Разом з тим в ст. 168.2 БК РФ тимчасова фінансова адміністрація в суб'єкті РФ (муніципальному освіті) вводиться рішенням арбітражного суду при здійсненні провадження у справі про відновлення платоспроможності суб'єкта РФ (муніципального освіти) в порядку, встановленому федеральним законом.

Чинне арбітражне процесуальне законодавство не передбачає процедури розгляду такої категорії справ.

Положення гл. 28 АПК РФ "Розгляд справ про неспроможність (банкрутство)" не поширюються на відносини, пов'язані з неплатоспроможністю публічно-правових суб'єктів. У разі віднесення органів державної влади, суб'єктів та органів місцевого самоврядування до категорії юридичних осіб, це положення не може застосовуватися до неплатоспроможності суб'єкта РФ (муніципального освіти), так як недостатність бюджетних коштів (заборгованість) відноситься до бюджету публічно-правового освіти, а не до органу влади. Отже, необхідно передбачити в Арбітражному процесуальному кодексі процедуру розгляду справ про введення тимчасової фінансової адміністрації [5] .

Пряма вказівка БК РФ на те, що це має бути "справа про відновлення платоспроможності суб'єкта РФ (муніципального освіти)", виключає ухвалення відповідного рішення на підставі розгляду справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення (в даному випадку - факту заборгованості) [6] .

Як вже говорилося, в обох випадках (і в суб'єкті РФ, і в муніципальній освіті) тимчасова фінансова адміністрація може вводитися на строк до одного року. Тимчасова фінансова адміністрація не може вводитися протягом одного року з дня початку терміну повноважень законодавчого (представницького) органу державної влади суб'єкта РФ або представницького органу муніципального освіти відповідно.

Основною метою діяльності тимчасової адміністрації є відновлення платоспроможності суб'єкта РФ, муніципального освіти. Здійснення бюджетних повноважень органів державної влади суб'єкта РФ, органів місцевого самоврядування при введенні тимчасової фінансової адміністрації більш детально регулюється гл. 19.1 БК РФ.

Глава тимчасової фінансової адміністрації керує діяльністю тимчасової фінансової адміністрації і несе персональну відповідальність за виконання повноважень, покладених на неї відповідно до БК РФ.

приклад

У ряді суб'єктів РФ вже стали прийматися нормативні акти, що регулюють особливості призначення глави тимчасової фінансової адміністрації, введеної в муніципальних утвореннях. Так, згідно з Постановою Уряду Ярославської області від 9 березня 2010 року № 136-п "Про затвердження порядку призначення (звільнення з посади) голови тимчасової фінан

виття адміністрації, введеної в муніципальних утвореннях Ярославської області, затвердження її структури і штатного розкладу "призначення голови тимчасової фінансової адміністрації, введеної в муніципальній освіті Ярославської області, здійснюється Урядом Ярославської області за поданням керівника фінансового органу Ярославської області після прийняття в установленому законодавством РФ порядку рішення про введенні в муніципальній освіті області фінансової адміністрації. Затвердження структури та штатного р аспісанія фінансової адміністрації здійснюється губернатором Ярославської області. Фінансове забезпечення діяльності фінансової адміністрації здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету Ярославської області, передбачених фінансовому органу Ярославській області на зазначені цілі.

Реальної практики застосування даної підстави немає, проте в окремих суб'єктах РФ такі наміри висловлюються - в ряді випадків відповідні заяви органів державної влади носять явно політичний характер.

приклад

Так, у багатьох муніципальних утвореннях Іркутській області з початку 2009 р можуть бути введені тимчасові фінансові адміністрації. Наприклад, в Качугского районі власні доходи складають 20 млн руб., А кредиторська заборгованість місцевого бюджету - 100 млн руб. У Ольхонском районі при обсязі власних доходів в 26 млн руб. розмір "кредиторської заборгованості" - 50 млн руб. [7] У квітні 2008 р губернатор Свердловської області дав доручення підготувати документи до арбітражного суду про введення тимчасового фінансового управління в ряді територій регіону. Йдеться про борги муніципальних утворень за спожиті енергоресурси [8] .

Крім того, як уже говорилося, реалізувати на практиці цей механізм в даний час неможливо. З цієї причини при наявності ознак правопорушень, передбачених п. 2 і 3 ч. 1 ст. 75 Федерального закону № 131-ФЗ, голови муніципальних утворень видаляються у відставку з використанням вельми простої процедури, передбаченої в ст. 74.1 названого закону [9] .

 • [1] Мова йде про заборгованість, що перевищує 30% власних доходів бюджетів муніципальних утворень в звітному фінансовому році, і (або) простроченої заборгованості муніципальних утворень по виконанню своїх бюджетних зобов'язань, що перевищує 40% бюджетних асигнувань у звітному фінансовому році, за умови виконання бюджетних зобов'язань федерального бюджету і бюджетів суб'єктів РФ відносно бюджетів зазначених муніципальних утворень.
 • [2] Див., Наприклад: Дементьєва О. Інститут тимчасової фінансової адміністрації: правові проблеми реалізації // Муніципальне право. 2008. № 2. С. 16-19; Шугрина Е. С. Контроль, відповідальність влади та інші гарантії права на здійснення місцевого самоврядування: монографія. 2-е изд., Перераб, і доп. М., 2008. С. 263; Апеляційне визначення Тамбовського обласного суду від 2 березня 2012 р справі № 33-1002; Касаційну ухвалу Тульського обласного суду від 9 червня 2011 у справі № 33-1986; Рішення Суворовського районного суду Тульської області від 7 квітня 2011 р справі №2-77-2011.
 • [3] Шугрина Е. С. Муніципальне право. Новосибірськ, 1995. С. 180-182.
 • [4] Дані механізми зустріли вельми неоднозначну реакцію, і в 1997 р в закон були внесені зміни, що виключили розглядаються нижче статті.
 • [5] Коментар до Бюджетного кодексу Російської Федерації (постатейний) / під ред. Е. Ю. Грачової. М .: Проспект, 2009 року; Ковпак С. В. Про деякі проблеми нормативного правового регулювання введення тимчасової фінансової адміністрації в суб'єкті Російської Федерації // Реформи і право. 2009. № 1.
 • [6] Андріченко Л. В., Домрін А. Н., Савицький В. А., Чертков А. Н. Законодавче регулювання тимчасового здійснення повноважень органів публічної влади іншого рівня: підстави та межі // Журнал російського права. 2005. № 3. С. 100-126.
 • [7] Лопарев І. В. Проблеми участі органів державної влади суб'єктів Російської Федерації у вирішенні питань місцевого значення муніципальних утворень (тимчасова адміністрація) // Вісник Тюменського державного університету. 2009. № 2. С. 130-134.
 • [8] За матеріалами сайту: URL: rg.ru/2008/04/24/reg-ural/municipalitety.html.
 • [9] Див., Наприклад: Касаційну ухвалу Верховного суду Республіки Дагестан від 2 лютого 2011 р справі N33-232 2011 р .; Рішення Волховського районного суду Орловської області 20 травня 2011 р справі № 2-78 / 2011 року; Визначення судової колегії в цивільних справах Алтайського крайового суду від 19 січня 2011 р справі № 33-206-2011.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >