КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ НА ДЕРЖАВНІЙ ТА МУНІЦИПАЛЬНІЙ СЛУЖБІ

Досить новим і малозрозумілим для державних цивільних, а вже тим більше для муніципальних службовців є поняття "конфлікт інтересів". В даний час існує декілька легальних визначень цього терміна [1] (табл. 13.4).

Таблиця 13.4. Легальні визначення конфлікту інтересів

Стаття 19 Федерального закону № 79-ФЗ

Стаття 14.1 Федерального закону № 25-ФЗ

Стаття 10 Федерального закону № 273-ФЗ

Конфлікт інтересів - ситуація, при якій особиста зацікавленість цивільного службовця впливає або може вплинути на об'єктивне виконання ним посадових обов'язків і при якій виникає або може виникнути протиріччя междулічной зацікавленістю цивільного службовця і законними інтересами громадян, організацій, суспільства, суб'єкта РФ або Російської Федерації, здатне привести до заподіяння шкоди цим законним інтересам громадян, організацій, суспільства, суб'єкта РФ або Російської Федерації

Під конфліктом інтересів розуміється ситуація, при якій особиста зацікавленість (пряма або непряма) муніципального службовця впливає або може вплинути на об'єктивне виконання ним посадових обов'язків і при якій виникає або може виникнути протиріччя між особистою зацікавленістю муніципального службовця і законними інтересами громадян, організацій, суспільства, Російської Федерації, суб'єкта РФ, муніципального освіти, здатне призвести до заподіяння шкоди цим законним інтересам громадян, організацій, общес тва, Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти

Під конфліктом інтересів на державній або муніципальній службі в цьому Законі розуміється ситуація, при якій особиста зацікавленість (пряма або непряма) державного або муніципального службовця впливає або може вплинути на належне виконання ним посадових (службових) обов'язків і при якій виникає або може виникнути протиріччя між особистою зацікавленістю державного або муніципального службовця і правами і законними інтересами громадян, організацій, суспільства або государст а, здатне призвести до заподіяння шкоди правам і законним інтересам громадян, організацій, суспільства або держави

Таким чином, під конфліктом інтересів розуміється наявність у державного цивільного, муніципального службовця особистої зацікавленості, яке тягне за собою настання певних наслідків:

 • - необ'єктивне виконання ним посадових обов'язків;
 • - виникнення суперечності між особистою зацікавленістю муніципального службовця і законними інтересами громадян, організацій, суспільства, Російської Федерації, суб'єкта РФ, муніципального освіти;
 • - заподіяння шкоди цим законним інтересам громадян, організацій, суспільства, Російської Федерації, суб'єкта РФ, муніципального освіти.

У Федеральних законах № 273-ФЗ і 25-ФЗ додатково підкреслюється, що наявність особистої зацікавленості (табл. 13.5) може бути не тільки прямий, але і непрямої.

Існують різні типи ситуацій, при яких виникає або може виникнути конфлікт інтересів [2] . наприклад:

 • - при правомірному витягу доходу (наприклад, глава місцевої адміністрації, призначений за контрактом, зобов'язаний передати належні йому цінні папери в довірче управління);
 • - при виконанні посадових обов'язків (наприклад, юрист місцевої адміністрації, виконуючи свої обов'язки, бере участь у прийомі громадян; після проведення прийому громадян береться за надання допомоги бабусі і ведення її справи проти адміністрації);
 • - при формуванні складу комісій по врегулюванню конфліктів інтересів, конкурсній і атестаційної комісій (член атестаційної комісії сам себе оцінює).

Таким чином, під особистою зацікавленістю в вищеназваних законах розуміється отримання певних благ не тільки для самого державного цивільного, муніципального службовця, а й для:

 • - членів його сім'ї, осіб, які мають близьку спорідненість або властивість (батьки, подружжя, діти, брати, сестри, а також брати, сестри, батьки і діти подружжя);
 • - фізичних або юридичних осіб, з якими службовець пов'язаний фінансовими або іншими зобов'язаннями.

Таблиця 13.5. Поняття особистої зацікавленості

Стаття 19

Федерального закону № 79-ФЗ

Стаття 14.1 Федерального закону № 25-ФЗ

Стаття 10 Федерального закону № 273-ФЗ

Справжньою зацікавленістю цивільного службовця, яка впливає або може вплинути на об'єктивне виконання ним посадових обов'язків, мається на увазі можливість отримання цивільним службовцям при виконанні посадових обов'язків доходів (безпідставного збагачення) у грошовій або натуральній формі, доходів у вигляді матеріальної вигоди безпосередньо для цивільного службовця, членів його сім'ї або осіб, зазначених у пункті 5 частини 1 статті 16 цього закону, а також для громадян або організацій, з якими гражд анской службовець пов'язаний фінансовими або іншими зобов'язаннями

Під особистою зацікавленістю муніципального службовця розуміється можливість отримання муніципальним службовцям при виконанні посадових обов'язків доходів (безпідставного збагачення) у грошовій або натуральній формі, доходів у вигляді матеріальної вигоди безпосередньо для муніципального службовця, членів його сім'ї або осіб, зазначених у пункті 5 частини 1 статті 13 цього федерального закону, а також для громадян або організацій, з якими муніципальний службовець пов'язаний фінансовими або іншими зобов'язаннями

Під особистою зацікавленістю державного АБО муніципального службовця, яка впливає або може вплинути на належне виконання ним посадових (службових) обов'язків, мається на увазі можливість отримання державним чи муніципальним службовцям при виконанні посадових (службових) обов'язків доходів у вигляді грошей, цінностей, іншого майна або послуг майнового характеру , інших майнових прав для себе або для третіх осіб

Як одержуваних благ законодавець називає:

 • - доходи (безпідставного збагачення) в грошовій формі;
 • - доходи (безпідставного збагачення) в натуральній формі;
 • - доходи у вигляді матеріальної вигоди.

Слід зазначити, що даний підхід відрізняється від того, який приводиться в ст. 10 Федерального закону № 273-ФЗ. У названій статті під одержуваних благами називаються доходи у вигляді грошей, цінностей, іншого майна або послуг майнового характеру, інших майнових прав для себе або для третіх осіб.

У разі виникнення у державного цивільного, муніципального службовця особистої зацікавленості, яка призводить або може призвести до конфлікту інтересів, службовець зобов'язаний проінформувати про це представника наймача у письмовій формі.

Виходить, що у державного цивільного, муніципального службовця щодо конфлікту інтересів передбачено дві основні обов'язки [3] :

 • - вживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів;
 • - повідомити свого безпосереднього начальника про яка виникла конфлікті інтересів або про можливість його виникнення, як тільки йому стане про це відомо.

С. Є. Чаннов висловлює цілком обгрунтовані побоювання, пов'язані з тим, що оціночний характер конфлікту інтересів далеко не завжди дозволяє службовцю усвідомити не тільки загрозу його виникнення, але і сам виник конфлікт [4] . Тут доречно зазначити, що, незважаючи на те що поняття "конфлікт інтересів" стосовно до сфери державної і муніципальної служби використовується вже досить тривалий термін і комісії з врегулювання конфлікту інтересів створені в багатьох органах державної влади, кількість справ, що розглядаються ними, залишається відносно невеликим.

З цією проблемою намагаються впоратися різними засобами. Наприклад, Постановою Уряду РФ від 2 березня 2006 № 113 було затверджено Положення про встановлення заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів стосовно посадових осіб федеральних органів виконавчої влади, залучених до процесу регулювання, контролю і нагляду в сфері обов'язкового пенсійного страхування, посадових осіб Пенсійного фонду Російської Федерації і членів Громадської ради з інвестування коштів пенсійних накопичень. Є окремі приклади подібних спроб і на муніципальному рівні.

приклад

Постановою глави Верхньосалдинського міського округу (Свердловська область) 18 листопада 2009 р № 876 затверджено порядок реалізації муніципальними службовцями права на виконання іншої оплачуваної роботи. У документі, зокрема, передбачається, що виконання службовцем інший регулярної оплачуваної роботи повинно здійснюватися у вільний від основної роботи час відповідно до вимог трудового законодавства про роботу за сумісництвом. Чи не є іншою оплачуваною роботою і не підлягає додатковій оплаті педагогічна, творча, наукова або інша дозволена відповідно до законодавства діяльність, здійснювана службовцям в службовий час в межах своїх посадових обов'язків за дорученням відповідного керівника. Службовець, який виявив бажання виконувати іншу оплачувану роботу, направляє представнику наймача повідомлення не менше ніж за сім календарних днів до дати початку виконання такої роботи, в письмовій формі [5] .

С. Є. Чаннов пропонує розробити приблизний перелік ситуацій, що призводять до конфлікту інтересів. Цей перелік міг би складатися з ситуацій потенційного конфлікту інтересів загального характеру, які можуть виникнути в багатьох державних і муніципальних органах, і переліку ситуацій потенційного конфлікту інтересів, які пов'язані зі специфікою діяльності конкретного державного органу [3] .

Представник наймача, якому стало відомо про виникнення у державного цивільного, муніципального службовця особистої зацікавленості, яка призводить або може призвести до конфлікту інтересів, зобов'язаний вжити заходів щодо запобігання або врегулювання конфлікту інтересів.

Функції вирішення конфлікту інтересів покладено тільки на представника наймача. Причому вирішення підлягає не тільки реальний конфлікт інтересів, а й прихований, потенційний, тому в Законі йдеться про обов'язок вжити заходів у разі, коли представнику наймача стало відомо про виникнення у державного цивільного, муніципального службовця особистої зацікавленості, яка призводить або може призвести до конфлікту інтересів .

Статтею 19 Федерального закону № 79-ФЗ передбачається, що запобігання або врегулювання конфлікту інтересів може полягати в зміні посадового або службового становища громадянського службовця, що є стороною конфлікту інтересів, аж до його відсторонення від виконання посадових (службових) обов'язків в установленому порядку і (або) в його відмові від вигоди, що стала причиною виникнення конфлікту інтересів. Неприйняття цивільним службовцям, що є стороною конфлікту інтересів, заходів щодо запобігання або врегулювання конфлікту інтересів є правопорушенням, що тягне звільнення цивільного службовця з цивільної служби. Аналогічні норми містяться і в Законі № 25-ФЗ.

Слід звернути особливу увагу, що комісія з врегулювання конфлікту інтересів або інший орган, створений для перевірки наявності / відсутності у службовця конфлікту інтересів, сама не вживає жодних заходів впливу до службовцю. В її рішенні тільки відбивається результат розгляду питання про наявність чи відсутність особистої зацікавленості службовця, про наявність чи відсутність у нього конфлікту інтересів. У положенні про комісію може бути передбачено у комісії право рекомендувати відповідному органу державної влади, місцевого самоврядування винести певне рішення щодо державного цивільного, муніципального службовця. У будь-якому випадку рішення про застосування заходів впливу до службовцю приймає представник наймача. Можуть прийматися, наприклад, такі рішення [7] :

 • - про зміну посадової регламенту службовця з тим, щоб виключити конфлікт інтересів;
 • - про обмеження доступу службовця до конкретної інформації;
 • - про переведення службовця на посаду, яка передбачає виконання функцій, не пов'язаних з конфліктом інтересів.

У ч. 4 ст. 11 Федерального закону № 273-ФЗ міститься наступний перелік заходів щодо запобігання або врегулювання конфлікту інтересів:

 • - зміна посадового або службового становища державного або муніципального службовця;
 • - відсторонення від виконання посадових (службових) обов'язків в установленому порядку державного або муніципального службовця;
 • - відмова державного або муніципального службовця від вигоди, що стала причиною виникнення конфлікту інтересів.

У представника наймача є право відсторонення службовця від замещаемой посади на період врегулювання конфлікту інтересів зі збереженням за ним грошового утримання на весь час відсторонення від замещаемой посади державної, муніципальної служби.

Із судової практики

Т. на підставі службового контракту заміщав посаду судового складу в Арбітражному суді м Москви. Наказом Арбітражного суду м Москви Т. був звільнений від замещаемой посади і звільнений з державної цивільної служби в зв'язку з втратою довіри до цивільному службовцю, по п. 1 ч. 1 ст. 59.2 Федерального закону від 27 липня 2004 № 79-ФЗ "Про державну цивільну службу". Підставою до звільнення Т. послужило те, що в порушення п. 13.2 Інструкції про здійснення пропускного режиму та забезпечення встановленого порядку діяльності Арбітражного суду м Москви, в порушенні п. 3.3 Службового розпорядку Арбітражного суду м Москви, позивач, скориставшись персональною карткою, провів в службову зону сторонньої людини і здійснював його консультування з використанням свого службового становища.

Рішенням комісії з дотримання вимог до службового поводження державних цивільних службовців Арбітражного суду м Москви встановлений факт особистої зацікавленості Т., яка призводить або може призвести до конфлікту інтересів, встановлений факт неприйняття Т. заходів щодо запобігання і (або) врегулювання конфлікту інтересів, стороною якої він являється. Рекомендовано голові Арбітражного суду м Москви застосувати захід впливу на Т. у вигляді звільнення від замещаемой посади і звільнення з державної цивільної служби в зв'язку з втратою довіри, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 59.2 Федерального закону від 27 липня 2004 № 79-ФЗ "Про державну цивільну службу Російської Федерації".

Відмовляючи в задоволенні заяви, суд виходив з того, що Т., будучи державним цивільним службовцям, не вжив заходів щодо запобігання і (або) врегулювання конфлікту інтересів, стороною якого він є, а навпаки, здійснював діяльність, не сумісну з цивільною службою в порушенні ст. 15-18 Федерального закону від 27 липня 2004 № 79-ФЗ "Про державну цивільну службу РФ", маючи в ній особисту зацікавленість, що могло призвести до конфлікту інтересів.

Судом перевірений порядок звільнення Т. і визнаний дотриманим, дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення було вироблено в термін, у зв'язку з чим суд правомірно відмовив позивачеві в позові про визнання наказу про звільнення недійсним, поновлення на роботі. Суд, оцінивши в сукупності представлені сторонами докази, правомірно прийшов до висновку, що у відповідача були правові підстави для звільнення позивача за наказом, доказів, що спростовують висновки суду, позивачем не надано не було. (Апеляційне визначення Московського міського суду від 20 грудня 2012 р справі № 11-28517.)

У листопаді 2011 р в Федеральний закон № 79-ФЗ були внесені доповнення, згідно з якими неприйняття цивільним службовцям, що є представником наймача, якому стало відомо про виникнення у підлеглого йому цивільного службовця особистої зацікавленості, яка призводить або може призвести до конфлікту інтересів, заходів щодо запобігання або врегулювання конфлікту інтересів є правопорушенням, що тягне звільнення цивільного службовця, що є представником наймача, з цивільної служби (ст. 19). Для муніципальних службовців аналога немає.

Для дотримання вимог до службового поводження цивільних службовців і врегулювання конфліктів інтересів в державному органі, федеральному державному органі з управління державною службою і державному органі суб'єкта РФ з управління державною службою утворюються комісії з дотримання вимог до службового поводження цивільних службовців і врегулювання конфліктів інтересів. Комісія з врегулювання конфліктів інтересів утворюється правовим актом державного органу в порядку, визначеному Президентом РФ [8] .

Для забезпечення дотримання державними службовцями загальних принципів службової поведінки та врегулювання конфлікту інтересів в органі місцевого самоврядування, апараті виборчої комісії муніципального освіти в порядку, визначеному нормативно-правовими актами суб'єкта РФ і муніципальним правовим актом, можуть утворюватися комісії по дотриманню вимог до службового поводження муніципальних службовців і врегулювання конфліктів інтересів.

Таким чином, якщо в органах державної влади наявність комісій по врегулюванню конфліктів інтересів є обов'язковим, то в органах місцевого самоврядування - можливим. На практиці практично скрізь створені комісії, які працюють з різним ступенем інтенсивності в залежності від конкретних обставин.

приклад

"За період роботи Комісії з 2009 по 2011 рік проведено 81 засідання (9-2009 р, 41-2010 м, 31 - на 17.10.2011 р) щодо 335 муніципальних службовців, з них щодо 42 службовців питання розглядалися на комісії по різних підставах неодноразово. до муніципальним службовцям Адміністрації міста, котрі допустили порушення, за результатами розгляду Комісією застосовані такі заходи впливу, як дисциплінарне стягнення у відношенні 10 муніципальних службовців, невиплата премії - три муніципальним службовцям, зниження премії - сім муніципальним службовцям.

За час існування Комісії на засіданнях були розглянуті наступні питання:

 • 1) про наявність (відсутність) конфлікту інтересів у муніципальних службовців Адміністрації міста в зв'язку з володінням ними цінними паперами, акціями (частками, паями в статутному (складеному) капіталі організацій) щодо 58 муніципальних службовців. Конфлікт інтересів не встановлено;
 • 2) про наявність (відсутність) конфлікту інтересів у муніципального службовця у зв'язку з наявністю родичів в організації, що здійснює послуги з договором зі структурним підрозділом, в якому працює державний службовець. Встановлено наявність конфлікту інтересів у муніципального службовця. Запропоновано варіанти усунення конфлікту інтересів. Муніципального службовця запропоновано притягнути до дисциплінарної відповідальності. В даний час трудовий договір з ним розірвано;
 • 3) про надання неповних відомостей про доходи та майно щодо 69 муніципальних службовців. Комісія встановила, що 51 працівник не вказав дохід за період з 2009 р по 17 жовтня 2011 р в тому числі: винагорода за результатами Спартакіади працівників органів місцевого самоврядування, за участь в конкурсі професійної майстерності, преміювання у зв'язку з нагородженням Урядом Ханти Мансійського автономного округу. Відповідно до ч. 5 ст. 192 Трудового кодексу РФ при накладенні дисциплінарного стягнення повинні враховуватися тяжкість вчиненого проступку і обставини, при яких він був здійснений. З огляду на, що в поданні неповних відомостей немає наміру, а сума доходу становить незначний розмір (менше 1% від сукупного річного доходу кожного працівника), комісія прийшла до висновку, що достатніх підстав для залучення 45 муніципальних службовців до дисциплінарної відповідальності немає. З ними проведено роз'яснювальну роботу. За рекомендацією комісії шести муніципальним службовцям знижена місячна премія. По інших 18-ти випадків в результаті відповідних перевірок факт порушення законодавства про муніципальну службу в здебільшого не вказівки доходу не підтвердився;
 • 9) про розгляд 15-ти скарг громадян та організацій на дії муніципальних службовців щодо 26 муніципальних службовців. Рішенням комісії у всіх випадках факти, викладені у скаргах про корупційні дії з боку муніципальних службовців, не підтвердилися. У розглянутих випадках не містилося і ознак особистої зацікавленості муніципальних службовців, яка могла б привести до конфлікту інтересів. Слід зазначити, що при розгляді зазначених заяв і скарг громадян з'ясувалося, що у всіх випадках з боку громадян мало місце бажання дошкулити певним державним службовцям у зв'язку з незгодою з прийнятими щодо них негативними рішеннями, з пред'явленням законних вимог про надання тих чи інших документів та ін .;
 • 10) про достовірності документів про освіту. З 786 запитів на 28.12.2010 виявлено шість випадків непідтвердження документів про освіту. Рішенням комісії копії листів навчальних закладів направлені в прокуратуру міста Сургута і правоохоронні органи, чотири муніципальних службовців звільнилися з муніципальної служби, два муніципальних службовців позбавлені премії за місяць (в зв'язку із закінченням строків притягнення до дисциплінарної відповідальності та наявності іншого підтвердженого освіти, достатнього для заміщення займаної посади);
 • 11) про розгляд повідомлення представника наймача (роботодавця) про факти звернення з метою схиляння муніципального службовця до вчинення корупційних правопорушень. За рішенням комісії з працівників структурного підрозділу, де працює муніципальний службовець, були запитані письмові пояснення. В результаті проведеної роботи комісії не виявилося можливим встановлення факту, зазначеного в письмовому повідомленні, через відсутність свідків. Комісією встановлено, що муніципальним службовцям виконані обов'язки відповідно до законодавства про протидію корупції про своєчасне повідомлення представника наймача (роботодавця) до органів прокуратури про факти схиляння його до вчинення корупційних правопорушень. Також комісією прийнято рішення, що рекомендує вищим посадовим особам Адміністрації міста і керівникам структурних підрозділів прийняти розглянуте питання до відома і посилити контроль за виконанням правил антикорупційного поведінки в органах місцевого самоврядування при проведенні прийому на гарячому питань;
 • 12) про розгляд подання правоохоронних органів про усунення порушень законодавства про протидію корупції - сім засідань комісії із запрошенням представників відповідних правоохоронних органів " [9] .

Вищенаведені приклади показують, наскільки несподіваними бувають приклади правозастосовчої практики, пов'язані з конфліктом інтересів.

Указом Президента РФ від 10 березня 2009 р № 261 була затверджена федеральна програма "Реформування і розвиток системи державної служби Російської Федерації (2009-2013 роки)". Одним із її завдань є створення системи заходів щодо запобігання корупційних правопорушень, підвищення ефективності державної служби. До теперішнього часу прийняті основні нормативні акти; стало з'являтися значна кількість рішень по залученню державних цивільних, муніципальних службовців до різних видів юридичної відповідальності, в тому числі і з корупційних правопорушень.

 • [1] Визначення, що містяться в різних галузевих законах розглядатися не будуть (див., Наприклад, визначення, що міститься в статті 36.24 Федерального закону від 7 травня 1998 № 75-ФЗ "Про недержавні пенсійні фонди").
 • [2] Більш детально про це див .: Шугрина Е. С. Конфлікт інтересів на муніципальну службу // Лобіст. 2008. № 2. С. 46-50; Несмеянова С. Е., Шугрина Е. С. Коментар до Федерального закону "Про муніципальної службі в Російській Федерації". М., 2012. С. 67.
 • [3] Чаннов С. Є. Про напрями активізації діяльності комісій з врегулювання конфліктів інтересів // Адміністративне право і процес. 2011. № 5. С. 13-17.
 • [4] Там же.
 • [5] Несмеянова С. Е., Шугрина Е. С. Коментар до Федерального закону "Про муніципальної службі в Російській Федерації". М., 2012. С. 67.
 • [6] Чаннов С. Є. Про напрями активізації діяльності комісій з врегулювання конфліктів інтересів // Адміністративне право і процес. 2011. № 5. С. 13-17.
 • [7] Більш детально про це див .: Шугрина Е .З. Конфлікт інтересів на муніципальну службу // Лобіст. 2008. № 2. С. 46-50; Несмеянова С. Е., Шугрина Е. С. Коментар до Федерального закону "Про муніципальної службі в Російській Федерації". М., 2012. С. 68-69.
 • [8] Див .: Указ Президента РФ від 1 липня 2010 року № 821 "Про комісіях по дотриманню вимог до службового поводження федеральних державних службовців і врегулювання конфлікту інтересів" (разом з "Положенням про комісії по дотриманню вимог до службового поводження федеральних державних службовців і врегулювання конфлікту інтересів ").
 • [9] Алешкова Н. П. Практика організації діяльності комісій з дотримання вимог до службового поводження муніципальних службовців і врегулювання конфлікту інтересів // Лобіст. 2011. № 6. С. 20-31.
 
< Попер   ЗМІСТ